MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
CONCLUZII HOTĂRÂRI PREALABILE stema_rotunda_mica.png
Cauze ale Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unor hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept
2017

Arhive: 20162015, 2014

Nr.crt. Data formulării
concluziilor
Obiectul  Decizia Înaltei Curți de
Casație și Justiție
1. 12.01.2017 Dacă în interpretarea şi aplicarea formei agravante art. 7 alin. 1 din  Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie (formă în vigoare anterior anului 2014) este suficient ca făptuitorul să aibă ca atribuţii de serviciu constatarea ori de sancţionare a contravenţiilor indiferent dacă infracţiunea de luare de mită nu are legătură cu atribuţiile de serviciu privind constatarea sau sancţionarea contravenţiilor sau reţinerea formei agravante  este condiţionată de săvârşirea infracţiunii de luare de mită  în legătură cu atribuţiile de serviciu privind constatarea sau sancţionarea contravenţiilor. Decizia nr.2/25.01.2017
2. 13.01.2017 Atunci când o persoană comite, în aceeași împrejurare, una sau mai multe acțiuni care pot constitui elemental material conform enumerării din art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 având ca obiect material mai multe categorii de droguri, prevăzute în tabele diferite (de risc și de mare risc) ne aflăm în prezența unui concurs de infracțiuni prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 și art. 2 alin. 2 din aceeași lege cu aplicarea art. 38 Cod penal sau a unei unități legale de infracțiuni sub forma infracțiunii continuate, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ori a infracțiunii complexe prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 2 Cod penal. Decizia nr.3/28.01.2017
3. 13.01.2017 Dacă în interpretarea și aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 397/15.07.2016, privind încheierea unui acord de mediere referitor la infracțiunile pentru care poate interveni împăcarea, intra sub incidența legii penale mai favorabile, disp. art. 5 Cod penal. Decizia nr.4/28.02.2017
4. 17.01.2017 Este funcţionar public în sensul art. 175 al. 1 lit. b teza a II-a Cod penal sau  este considerată  funcţionar public  în sensul art. 175 al. 2 Cod penal, persoana fizică acţionând in calitate de medic şef de secţie la un spital public, prevăzut de art. 163 din Legea nr. 95/2006,  în baza unui contract de administrare prevăzut de art. 185 al. 5 din Legea nr. 95/2006, fără a avea încheiat în acelaşi timp  un contract individual de muncă, distinct pe o perioadă nedeterminată cu respectivul spital public,  în ceea ce priveşte activitatea de medic curant în cadrul secţiei pe care o conduce. Decizia nr.5/28.02.2017
5. 10.02.2017 Interpretarea dispoziţiilor art. 2531 din Codul penal din 1969,  în sensul de a lămuri dacă intră sub incidenţa Deciziei Curţii Constituţionale  nr.603 din 6 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.845 din 13 noiembrie 2015 (prin care s-a constatat că sintagma „raporturi comerciale” din cuprinsul dispozițiilor art.301 alin.(1) din Codul penal este neconstituțională), fiind dezincriminată, fapta funcționarului public care, în exercițiul atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat  la luarea unei decizii  prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale în sensul art. 2531 din Codul penal din 1969, în situaţia în care atât actul  sau decizia funcţionarului public cât şi raporturile comerciale cu beneficiarul au avut loc anterior datei de 01.10.2011 când a intrat în vigoare Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil, când noțiunea de „raport comercial” avea un înțeles normativ determinat și determinabil prin prisma dispozițiilor Codului comercial, cum s-a stabilit în paragraful 20 din Decizia Curţii Constituţionale  nr.603 din 6 octombrie 2015. Decizia nr.6/28.02.2017
6. 17.02.2017 Dacă, în aplicarea dispozițiilor art. 41 alin. 1 din Codul penal, la stabilirea stării de recidivă postexecutorie, se are în vedere, ca prim-termen al recidivei, pedeapsa stabilită prin cumul potrivit art. 83 din Codul penal din 1969 (actual art. 96 raportat la art. 43 din Codul penal) sau pedepsele componente ale pluralității de infracțiuni constatate. Decizia nr. 7/15.03.2017
7. 17.02.2017 În sensul legii penale, profesorul din învățământul preuniversitar de stat este funcționar public în accepțiunea art. 175 alin. 1 lit. b teza a II-a din Codul penal sau în accepțiunea art. 175 alin. 2 din Codul penal. Decizia nr. 8/15.03.2017
8. 20.02.2017 Interpretarea art.10 alin.(1) din Legea nr.241/2005, în forma în vigoare până la data de 01 februarie 2014, pentru a se stabili dacă: "art.10 alin.(1) din Legea nr.241/2005 reglementează o cauză de nepedepsire/reducere a limitelor de pedeapsă cu caracter real sau personal.” Decizia nr. 9/15.03.2017
9. 01.03.2017 În interpretarea dispozițiilor art. 426 lit. b Cod procedură penală, instanța care soluționează contestația în anulare, după admiterea în principiu a acesteia, poate reanaliza o cauză de încetare a procesului penal, în cazul în care instanța de apel a dezbătut și a analizat incidența cauzei de încetare a procesului penal, pentru care existau probe la dosar. Decizia nr.10/29.03.2017
10. 13.03.2017 „Tractorul agricol sau forestier condus pe drumurile publice devine asimilat autovehiculului, iar conducerea pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier neînregistrat potrivit legii sau de către o persoană care nu posedă permis de conducere, întrunește condițiile de tipicitate a infracțiunilor prevăzute de art.334 alin.1, respectiv art.335 alin.1 din Codul penal” Decizia nr.11/12.04.2017
11. 29.03.2017 Dacă în înţelesul art.118 C.pr.pen., intitulat „dreptul martorului de a nu se acuza” coroborat cu art.102 al.2 C.pr.pen., intitulat „probele obţinute în  mod nelegal nu pot fi folosite în procesul penal”, se înţelege excluderea efectivă (prin îndepărtarea din dosar) a probei în cauză, sau este necesară o dispoziţie expresă în acest sens a judecătorului de cameră preliminară.  
12. 04.04.2017 Dacă în aplicarea dispoziţiilor art. 585 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, în cazul pluralităţii de infracţiuni constând într-o infracţiune pentru care potrivit Codului penal anterior a fost aplicată prin hotărâre definitivă o pedeapsă cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei, conform art. 86 ind. 1 Cod penal anterior şi, respectiv o infracţiune pentru care potrivit noului Cod penal a fost aplicată prin hotărâre definitivă o pedeapsă cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei conform art. 91 Cod penal, stabilirea şi executarea pedepsei rezultante în urma anulării suspendării sub supraveghere se realizează potrivit art. 16 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 raportat la art. 86 ind. 5 alin. 1 Cod penal anterior sau conform art. 97 Cod penal raportat la art. 583 Cod procedură penală cu consecinţa modificării modalităţii de executare a pedepsei pentru prima dată în cursul executării.  
13. 13.04.2017 Dacă, acţiunea unică continuă de transport a drogurilor de risc/mare risc, pe teritoriul altui stat şi ulterior pe teritoriul României, poate constitui elementul material al infracţiunilor prevăzute de art. 2 şi 3 din Legea 143/2000, privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, în concurs ideal sau infracţiunea unică prevăzută de art. 3 din aceeaşi lege.  
14. 13.04.2017 Dacă instituția aplicării legii penale mai favorabile reglementată de art. 6 Cod penal este incidentă sau nu în situația în care legea penală mai favorabilă a intervenit după liberarea condiționată din executarea pedepsei, iar ulterior modificării legislative restul de pedeapsă rămas neexecutat a fost revocat printr-o altă hotărâre de condamnare, rămasă definitivă, prin care nu s-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 6 Cod penal.