MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
RECURSURI ÎN INTERESUL LEGII - ÎN MATERIE CIVILĂ stema_rotunda_mica.png
2017

Arhive: 20162015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Nr.crt. Data promovării recursului
în interesul legii
Obiectul recursului în interesul legii Decizia Înaltei Curți de
Casație și Justiție
1. 17.01.2017 Interpretarea dispoziţiilor art. 324 alin. (1) pct. 3 teza a II-a din vechiul Cod de procedură civilă” Dosar nr.23/2016
Decizia nr. 3 din 06 martie 2017
2. 30.01.2017 „Interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, cu modificările şi completările ulterioare” Dosar nr.24/2016
Decizia nr. 6 din 20 martie 2017
​ADMIS
3. 28.03.2017 „Interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 58 și art. 59 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată, modificată şi completată în referire la tipul hotărârii care se pronunță, în procedura de validare a alegerii primarului, calea de atac căreia îi este supusă hotărârea pronunțată şi termenul de exercitare a acesteia” Dosar nr. 28/2016
Decizia nr. 8 din 15 mai 2017
ADMIS
4. 20.04.2017 „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 14 şi 15 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 435 din Codul de procedură civilă, vizând ipoteza admiterii cererii de suspendare a executării unui act administrativ cu caracter normativ şi a efectelor acestei soluţii faţă de părţile litigiului precum şi faţă de terţi”.  
5. 20.04.2017 Interpretarea şi aplicarea art. 34 din Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, art. 30 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, art. 7 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice şi art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, respectiv dacă aceste prevederi legale instituie sau nu o procedură prealabilă sesizării instanțelor din cadrul jurisdicției muncii cu acțiuni având ca obiect obligarea angajatorilor la plata, în temeiul legii, a unor drepturi salariale care nu sunt recunoscute prin acte ale ordonatorilor de credite ori prin contracte individuale de muncă sau acte adiționale la acestea din urmă.
II. Pentru ipoteza unui răspuns în sensul că prevederile legale menționate nu instituie o procedură prealabilă sesizării instanțelor din cadrul jurisdicției muncii cu acțiuni menționate la pct. 1, iar salariații nu au urmat procedura de contestare respectivă, precum şi pentru ipotezele în care instanța este ținută să se pronunțe pe fondul acestor pretenții deşi această procedură (chiar calificată drept procedură prealabilă) nu a fost urmată, interpretarea acelorași prevederi legale în sensul de a se stabili dacă instanțele din cadrul jurisdicției muncii pot obliga angajatorii la plata, în temeiul legii, a unor drepturi salariale care nu sunt recunoscute prin acte ale ordonatorilor de credite ori prin contracte individuale de muncă sau acte adiționale ale acestora.”
Dosar nr.1/2017
Decizia nr. 9 din 29 mai 2017
​ADMIS
6. 24.04.2017 „Stabilirea instanţei competente să soluţioneze o acţiune având ca obiect anularea contractului de muncă sau a contractului civil, formulată de către Agenţia Naţională de Integritate, ulterior întocmirii raportului de evaluare prin care s-a constatat că există un conflict de interese, în raport de dispoziţiile art. 22, art. 23 şi art. 24 din Legea nr. 176/2010” Dosar nr.2/2017
Decizia nr. 10 din 19 iunie 2017
7. 23.05.2017 „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 179 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 114 şi art. 116 din Legea nr. 263/2010”

Dosar nr.5/2017
Decizia nr. 12 din 19 iunie 2017

8. 30.05.2017 ,,Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.10 alin.(1) lit.f) din Hotărârea Guvernului nr.679/2003 şi art.122 alin.(3) lit. d) din Legea nr.272/2004 republicată, respectiv dacă aceste dispoziţii legale sunt derogatorii de la obligativitatea efectuării în natură a concediului de odihnă, în sensul art.1 alin.(2), art.144 şi art. 149 din Codul muncii” Dosar nr.4/2017
9. 12.06.2017 „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.39 raportat la art. 102 alin. (1) pct. 14 sau art. 105 pct. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, în sensul stabilirii competenţei funcţionale a agenţilor constatatori (din cadrul poliţiei locale sau poliţiei rutiere), cu incidenţa art. 7 lit. h) din Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale” Dosar nr.3/2017
Decizia nr. 11 din 19 iunie 2017
10. 10.07.2017 „Interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 1552 Cod civil 1864 și art. 2030 din Noul Cod Civil coroborat cu art. 72 şi art. 15312 din Legea nr. 31/1990 în privinţa  prerogativei administratorului  societății pe acțiuni al cărui mandat a expirat, fără ca societatea să prelungească mandatul şi fără să fi fost numit un alt administrator, de a mai reprezenta societatea”  
11. 10.07.2017 „Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor legale privind competenţa materială de soluţionare a contestaţiilor în materia electorală”  
12. 20.07.2017 „Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor legale privind calea de atac a apelului în materia contenciosului administrativ”  
13. 20.07.2017 „Interpretarea şi aplicarea art. 6 alin. (1) şi art. 7 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, raportat la art. 2 alin. (1) lit. c), art. 2 alin. (1) lit. i) teza I şi art. 8 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în referire la posibilitatea efectuării controlului de legalitate, pe cale separată, asupra certificatului de urbanism prin care s-a dispus interdicţia de a construi pe terenul proprietatea justiţiabilului sau care conţine şi alte limitări”