Regulament din 23/10/2008 (Regulament din 2008)
privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice de manager economic
şi a celorlalte posturi vacante de funcţionari public şi personal contractual din cadrul Ministerului Public

Publicat în Monitorul Oficial nr. 55 din 29/01/2009
 

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
 
   Art. 1. -
(1) Managerul economic al departamentului economico-financiar şi administrativ al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, al parchetelor de pe lângă curţile de apel şi al parchetelor de pe lângă tribunale este numit pe bază de concurs, prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament. (2) Posturile vacante aferente funcţiilor publice de execuţie şi conducere, altele decât cele de manager economic, din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, parchetelor de pe lângă curţile de apel şi parchetelor de pe lângă tribunale se ocupă prin concurs organizat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru acest parchet, respectiv de parchetele de pe lângă curţile de apel, pentru celelalte parchete, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament.
   Art. 2. -
(1) Funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Ministerului Public sunt încadraţi de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel în circumscripţia căruia se află postul vacant, pe bază de concurs sau probă practică.
(2) Toate activităţile administrative necesare bunei organizări şi desfăşurări a concursurilor se asigură de compartimentele de resurse umane, respectiv de secretarul comisiei de concurs.
 
CAPITOLUL II
Concursul pentru ocuparea funcţiei publice de manager economic şi a celorlalte funcţii publice din cadrul Ministerului Public
 
   Art. 3. -
(1) Concursurile pentru recrutarea funcţionarilor publici se organizează cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Solicitarea avizului se face conform Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În vederea organizării şi desfăşurării concursurilor pentru recrutarea funcţionarilor publici, după primirea avizului favorabil sau a celui cu observaţii, în situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile legale ori nu sunt respectate principiile care stau la baza organizării şi dezvoltării carierei, iar efectele nerespectării acestora pot fi remediate fără a afecta desfăşurarea procedurii în condiţiile prevăzute de lege, însă cu minimum 20 de zile înaintea desfăşurării concursului, se constituie comisii de concurs, respectiv comisii de soluţionare a contestaţiilor, prin ordin al procurorului general al parchetului care organizează concursul, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament.
   (3) Secretarul comisiei de concurs şi secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor se asigură de către funcţionarii publici din cadrul compartimentelor de resurse umane sau, în lipsă, de către funcţionarii publici cu atribuţii în acest domeniu, prevăzute în fişa postului, din parchetul care organizează concursul ori din parchetul ierarhic superior, după caz.
   Art. 4. -
(1) Pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor publice de conducere, comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt compuse fiecare din câte 5 membri, desemnaţi după cum urmează:
   a) 3 membri sunt reprezentanţi ai parchetului în al cărui stat de funcţii se află funcţia publică vacantă pentru care se organizează concursul sau, după caz, sunt desemnaţi din parchetul ierarhic superior;
   b) 2 membri sunt reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
(2) Pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie, comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt compuse din câte 3 membri, desemnaţi după cum urmează:
   a) 2 membri sunt reprezentanţi ai parchetului în al cărui stat de funcţii se află funcţia publică vacantă pentru care se organizează concursul;
   b) un membru este reprezentant al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
(3) Dispoziţiile art. 27 şi 29 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
   Art. 5. - Concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de manager economic pentru Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, parchetele de pe lângă curţile de apel şi parchetele de pe lângă tribunale se organizează de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
   Art. 6. - Condiţiile de desemnare a membrilor, interdicţiile, incompatibilităţile şi situaţiile de conflict de interese, precum şi procedura în aceste situaţii sunt cele prevăzute la art. 31-34 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 7. -
(1) Normele privind publicitatea concursului şi atribuţiile comisiei de concurs, ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi ale secretarilor celor două comisii sunt cele prevăzute la art. 38-43 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia şi tematica se stabilesc de compartimentul de resurse umane sau de către funcţionarii publici cu atribuţii în acest domeniu, după caz.
(3) În cazul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secretariatul comisiei de concurs şi secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor se asigură de Biroul de organizare şi resurse umane.
   Art. 8. -
(1) La concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de manager economic se pot înscrie persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
   a) condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   b) au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea ştiinţe economice;
   c) au o vechime în specialitate de minimum 5 ani;
   d) au o bună reputaţie.
(2) Îndeplinirea condiţiei privind buna reputaţie se verifică de comisia de concurs, în baza recomandărilor de la ultimul loc de muncă depuse de candidat şi, dacă este cazul, a verificărilor administrative efectuate de compartimentele de resurse umane.
(3) La concursul pentru ocuparea celorlalte funcţii publice vacante din cadrul departamentelor economico-financiare şi administrative se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Prevederile art. 8 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
(4) Condiţiile specifice de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice vacante se stabilesc, pe baza fişei postului, prin ordinul prin care se dispune organizarea concursului, la propunerea compartimentului de resurse umane, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
   Art. 9. - Desfăşurarea concursului de recrutare este reglementată în art. 43 şi în cap. III din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
  Art. 10. - Candidaţii declaraţi admişi sunt numiţi, în condiţiile legii, pe baza punctajului final obţinut, în funcţia publică de manager economic, prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, respectiv în funcţia publică pentru care au susţinut concursul, prin ordin al procurorului general al parchetului care a organizat concursul.
 
CAPITOLUL III
Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual din cadrul Ministerului Public
 
   Art. 11. - Poate fi angajată cu contract individual de muncă, în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, parchetelor de pe lângă curţile de apel şi parchetelor de pe lângă tribunale, persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
   a) este cetăţean român cu domiciliul în România sau al unui stat al Uniunii Europene, în condiţiile legii;
   b) are studii în conformitate cu cerinţele postului;
   c) nu are antecedente penale şi se bucură de o bună reputaţie;
   d) este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea funcţiei;
   e) a promovat concursul sau, după caz, proba practică, organizate potrivit prezentului regulament.
   Art. 12. -
(1) Candidaţii vor prezenta, pentru înscrierea la concurs sau la proba practică, următoarele acte:
   a) copie de pe actul de identitate;
   b) copie de pe actul doveditor al studiilor urmate;
   c) certificat de cazier judiciar;
   d) curriculum vitae;
   e) copie de pe carnetul de muncă sau extras de pe registrul general al salariaţilor, dacă este cazul;
   f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare.
(2) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însoţite de documentele originale.
(3) Candidaţii vor depune şi o recomandare privind profilul profesional şi moral de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învăţământ, după caz. Prevederile art. 8 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
   Art. 13. -
(1) Personalul care desfăşoară activităţi administrative, de gospodărire şi de întreţinere-reparaţii este angajat pe bază de concurs, organizat de parchetul în al cărui stat de funcţii se află postul vacant.
(2) Concursul constă dintr-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor teoretice şi o probă orală şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare - anexa nr. 12.
   Art. 14. -
(1) Data şi locul susţinerii concursului, tematica, numărul posturilor vacante şi termenul pentru depunerea actelor de înscriere la concurs se aduc la cunoştinţa celor interesaţi, prin afişare la sediul parchetului care organizează concursul şi prin publicare pe pagina de internet a parchetului, cu cel puţin 30 de zile înainte de data fixată.
(2) Cererile pentru înscrierea la concurs se adresează procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel şi se depun la sediul parchetului care organizează concursul cu cel puţin 10 zile înainte de data concursului.
   Art. 15. - În funcţie de specificul posturilor scoase la concurs şi de numărul candidaţilor, conducătorul parchetului care organizează concursul stabileşte comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor, compuse din 4-5 membri, precum şi secretarul comisiei de concurs, conform Hotărârii Guvernului nr. 281/1993, cu modificările şi completările ulterioare - anexa nr. 12.
   Art. 16. -
(1) Proba scrisă se desfăşoară conform prevederilor art. 51-53 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.
(2) Timpul alocat pentru elaborarea lucrării scrise este de două ore din momentul comunicării subiectelor.
   Art. 17. -
(1) Corectarea lucrărilor scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice se face pe baza unui barem stabilit de membrii comisiei de concurs.
(2) Lucrarea scrisă va fi notată cu note de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei de concurs.
(3) Nota finală a lucrării scrise este media aritmetică a notelor acordate de către fiecare membru al comisiei de concurs.
   Art. 18. - Pentru a fi declaraţi admişi la proba scrisă de verificare a cunoştinţelor teoretice, candidaţii trebuie să obţină cel puţin nota 7.
   Art. 19. -
(1) Candidaţii respinşi pot face contestaţie, care se depune în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi se soluţionează de această comisie în termen de 24 de ore.
(2) Rezultatele soluţionării contestaţiilor sunt definitive şi se afişează în termen de 24 de ore de la soluţionare la sediul parchetului care organizează concursul.
   Art. 20. -
(1) La proba orală participă candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă de verificare a cunoştinţelor teoretice, care va fi notată cu note de la 1 la 10.
(2) Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă cel puţin nota 7.
(3) Nu se admit contestaţii cu privire la rezultatele obţinute la proba orală.
   Art. 21. - Media generală (nota) de promovare a concursului este cel puţin 7 şi este media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare probă.
   Art. 22. -
(1) Repartizarea candidaţilor admişi la concurs se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale (notelor) de promovare obţinute, în funcţie de posturile vacante existente.
(2) La medii (note) egale, comisia de concurs va stabili candidatul declarat admis în raport cu nivelul studiilor de bază sau suplimentare absolvite şi, în subsidiar, în raport cu vechimea în muncă.
   Art. 23. -
(1) Personalul de deservire şi de întreţinere a curăţeniei este angajat pe baza unei probe practice organizate de parchetul în al cărui stat de funcţii se află postul vacant. Prevederile art. 14 şi 15, în ceea ce priveşte comisia de concurs, se aplică în mod corespunzător.
(2) În urma susţinerii probei practice, candidatul va fi declarat admis sau respins.
(3) Criteriile de evaluare a candidaţilor la proba practică se stabilesc în funcţie de natura posturilor vacante scoase la concurs.
(4) Nu se admit contestaţii cu privire la rezultatele obţinute la proba practică.
 
CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale
 
   Art. 24. - Lucrările scrise şi procesele-verbale privind rezultatele concursului se anexează la dosarele personale ale candidaţilor declaraţi admişi.
   Art. 25. - Dosarele, lucrările scrise şi procesele-verbale referitoare la ceilalţi candidaţi, precum şi alte lucrări privind concursul se arhivează şi se păstrează potrivit nomenclatoarelor arhivistice.