PUBLIC MINISTRY
Prosecutor’s Office attached to the High Court of Cassation and Justice
RECURSURI ÎN INTERESUL LEGII - ÎN MATERIE CIVILĂ stema_rotunda_mica.png
2020

Arhive: 20192018201720162015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Nr.crt. Data promovării recursului
în interesul legii
Obiectul recursului în interesul legii Decizia Înaltei Curți de
Casație și Justiție
1. 07.02.2020 ,,Contencios subiectiv sau contencios obiectiv. Organism social interesat - asociaţie, invocarea interesului legitim public trebuie sau nu să fie subsidiară invocării unui interes legitim privat " Dos. nr. 3315/1/2019
Decizia nr.8 din 2 martie 2020
2. 12.02.2020 „Posibilitatea părții în sarcina căreia s-a stabilit amenda judiciară prevăzută de art. 187 alin. (1) pct.1 lit. a) din Codul de procedură civilă, pentru introducerea, cu rea-credinţă, a unor cereri principale, accesorii, adiționale sau incidentale, precum şi pentru exercitarea unor căi de atac, vădit netemeinice, prin aceeaşi hotărâre prin care au fost soluţionate aceste cereri, de a supune instanţei de control judiciar, în căile de atac de reformare, critici care vizează amendarea sa” Dos. nr. 403/1/2020
Decizia nr.12 din 6 mai 2020
3. 12.02.2020 “Dreptul reclamanţilor (judecători şi asistenţi judiciari) de a beneficia de indemnizaţii de încadrare brute lunare calculate în raport de coeficienţii de multiplicare 19,00 - 23,00 prevăzuţi de art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 pentru procurorii D.N.A. şi D.I.I.C.O.T.” Dos. nr. 401/1/2020
Decizia nr.11 din 4 mai 2020
4. 17.02.2020 „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 493 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală în privinţa procedurii de insolvenţă a persoanelor juridice prevăzută de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă”  
5. 27.02.2020 "Competenţa materială procesuală a secțiilor civile în litigiile având ca obiect plata de despăgubiri materiale şi morale formulate de terţele persoane păgubite prin producerea accidentelor de circulaţie, în care calitatea procesuală pasivă o are asigurătorul RCA, iar persoana vinovată are calitate de intervenient forţat sau de pârât alături de asigurătorul RCA, cât şi în litigiile privind acţiunile în regres formulate de asigurător împotriva persoanei vinovate de producerea accidentului. Natura juridică a răspunderii asigurătorului faţă de terţul păgubit (secţiile civile sau secţiile specializate în litigii cu profesionişti) " – 116/C/165/III-5/2020 Dos. nr. 68/1/2020
Decizia nr.13 din 18 mai 2020
6. 04.03.2020 „Stabilirea dacă în noţiunea de probe noi ce pot fi propuse şi încuviințate în faza apelului se includ doar probele propuse în faţa primei instanţe prin cererea de chemare în judecată sau prin întâmpinare şi care au fost respinse pentru nerespectarea condiţiilor ce decurg din dispoziţiile art. 225 şi art. 258 Cod procedură civilă, sau şi acelea care nu au fost propuse în faţa primei instanţe sau au fost propuse tardiv, iar prima instanţă de fond a constatat decăderea”  – 117/C/167/III-5/2020 Dos. nr. 51/1/2020
Decizia nr.9 din 30 martie 2020
7. 04.03.2020 „Corecta aplicare şi interpretare de către instanţele române a art. 4 alin. (1) şi art. 4 alin. (6) din Legea nr. 193/2000 în litigiile în care se analizează caracterul abuziv al comisioanelor de întocmire/analiză dosar şi de gestionare/administrare a creditului”  – 118/C/169/III-5/2020 Dos. nr. 69/1/2020
Decizia nr.10 din 06 aprilie 2020
8. 20.05.2020 „În interpretarea şi aplicarea unitară a art. 472, art. 473 şi art. 491 din Codul de procedură civilă, obiectul apelului sau recursului incident, respectiv provocat, poate privi o parte din hotărârea primei instanţe sau a instanţei de apel care nu a fost atacată cu apel sau recurs principal?” Dos. nr. 957/1/2020
Decizia nr.14 din 22 iunie 2020
9. 20.05.2020 „I. Interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 41 alin.(1) şi art.45 alin.(2) teza I din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență [ex-art.6 alin.(1) şi art.11 alin.(2) teza I din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței], art.260 alin.(1) şi (4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, art.651 alin.(1), art.714 alin.(1) şi art.719 alin.(1) şi (7) din Legea nr.134/2010, privind Codul de procedură civilă, sub aspectul instanţei competente material să soluționeze contestațiile la executare, cererile de suspendare a executării silite şi cererile de suspendare provizorie a executărilor  silite individuale începute de creditorii bugetari în temeiul dispozițiilor art.143 alin.(1) teza finală din Legea nr.85/2014.
II. Interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art.997 alin.(1) din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă [ex-art.581 din Codul de procedură civilă (1865)], art. 233 alin. (1) lit. a) şi art.260 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală în ceea ce privește admisibilitatea cererilor de ordonanță președințială având ca obiect ridicarea, suspendarea şi suspendarea provizorie a măsurilor de executare silită luate de organele de executare fiscală în cazurile în care executarea silită a fost începută de acestea în temeiul art.143 alin.(1) teza finală din Legea nr. 85/2014.”
 
10. 20.05.2020 „Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 13 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, modificată și completată raportate la dispozițiile art. 31, coroborate cu cele ale art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată sub aspectul momentului de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de a constata contravențiile prevăzute de art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991 și de a aplica amenda prevăzută de alin. (2) al aceluiași articol, în cazul construcțiilor edificate fără autorizație de construire, atunci când acestea conțin toate elementele structurale pentru a fi considerate terminate, în sensul de a se stabili dacă acesta este data terminării în fapt a construcției sau data la care autoritatea competentă a constatat săvârșirea faptei.”  
11. 18.06.2020 „Acțiunea promovată de angajator în contradictoriu cu salariatul pentru restituirea sumelor achitate de primul celui de-al doilea, de bunăvoie, în baza unei hotărâri judecătorești executorii, de primă instanță, care ulterior este desființată în calea de atac, îmbracă natura juridică a unui conflict de muncă, a cărui soluționare se circumscrie prevederilor art. 256 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, atrăgând, din punct de vedere funcțional şi procesual, competența materială de soluționare în primă instanță în favoarea tribunalului - Secția specializată în litigii de muncă şi asigurări sociale, ori are natura juridică a unei cereri de întoarcere a executării, a cărei soluționare se circumscrie prevederilor art. 724 alin. (3) din Codul de procedură civilă, atrăgând competența materială de soluționare în primă instanță în favoarea instanţei de executare, respectiv a judecătoriei"