RECURSURI ÎN INTERESUL LEGII - ÎN MATERIE CIVILĂ stema_rotunda_mica.png
2016

 

Nr.crt. Data promovării recursului
în interesul legii
Obiectul recursului în interesul legii Decizia Înaltei Curți de
Casație și Justiție
1. 27.01.2016 ”Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 62 din Legea nr. 275/2006 actual art. 87 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal în ceea ce priveşte posibilitatea înfiinţării popririi asupra veniturilor realizate ca urmare a muncii prestate de persoanele aflate în executarea unor pedepse privative de libertate pentru executarea unor creanţe fiscale, altele decât despăgubirile civile, la care au fost obligate prin hotărârile de condamnare” Dosar nr.1/2016
Decizia nr. 3 din 4 aprilie 2016
ADMIS 
2. 15.02.2016 „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi art. 7 lit. a) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, raportat la art. 460 alin. (1), art. 246 alin. (1) şi (3) şi art. 274 alin. (1) din Codul de procedură civilă de la 1865, în prezent art.790 alin.(1), art.406 alin. (1) şi (3) şi art.453 alin.(1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, în referire la obligarea executorului judecătoresc la plata cheltuielilor de judecată, în situaţia în care acesta a renunţat la cererea de validare a popririi, ori aceasta a fost respinsă de instanţă, ca urmare îndeplinirii obligaţiilor de către terţul poprit, sau de către debitor”. Dosar nr.4/2016
Decizia nr. 8 din 16 mai 2016 ADMIS
3. 03.03.2016 ”I. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, modificată și completată, art. 29 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată și completată raportate la art. 2 alin. (2), art. 3, art. 4, art. 11, art. 12, art. 15, art. 16 și art. 18 din Hotărârea de Guvern nr. 261/2001 privind criteriile și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, modificată și completată, respectiv, art. 1 - art. 4, art. 7 - art. 9, art. 13 alin. (4) și art. 131 din Hotărârea de Guvern nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, modificată și completată, în cauzele în care se solicită constatarea pe cale judiciară a condițiilor deosebite de muncă în care angajații și-au desfășurat activitatea după data de 1 aprilie 2001, respectiv în cauzele în care se solicită obligarea angajatorilor la recunoașterea activității desfășurate în aceste condiții, atunci când aceștia din urmă nu au obținut sau, după caz, nu au reînnoit avizele pentru încadrarea locurilor de muncă ale reclamanților în aceste condiții. II. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 20 alin. (2) și (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, modificată și completată, a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale, raportate la prevederile art. 2-art.6, art. 9, art. 13 și art. 16 din Hotărârea de Guvern nr. 1025/2003 privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale, modificată și completată, precum și a prevederilor art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în cauzele în care se solicită constatarea pe cale judiciară a încadrării în condiții speciale a locurilor în care, după data de 1 aprilie 2001, reclamanții și-au desfășurat activitatea, respectiv, în cauzele în care se solicită obligarea angajatorilor la încadrarea locurilor de muncă ale reclamanților în condiții speciale, atunci când pentru acestea nu s-a obținut avizul prevăzut de art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 1025/2003” Dosar nr.10/2016
Decizia nr. 12 din 23 mai 2016
ADMIS  
4. 14.03.2016 „Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 34 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, referitor la modalitatea de stabilire a taxei judiciare de timbru, în cadrul acțiunilor având ca obiect pretenţii băneşti, constând atât în contravaloarea debitului principal cât și a dobânzilor sau penalităţilor de întârziere aferente, după caz, acestui debit” Dosar nr.8/2016
Decizia nr. 11 din 23 mai 2016
RESPINS  
5. 14.03.2016 "Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind  finanţele publice, ale art. 7 alin. (3) din OUG 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne coroborate cu prevederile art. 4 din O.G. nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice stabilite prin titluri executorii şi ale art. 222 din Codul civil, vizând calitatea procesuală pasivă a  acestui minister în litigiile dintre angajaţi şi instituţiile/unităţile cu personalitate juridică aflate în subordinea sa având ca obiect solicitarea unor drepturi de natură salarială, raportat la calitatea sa de ordonator principal de credite" Dosar nr.12/2016
Decizia nr. 13 din 13 iunie 2016
ADMIS
6. 29.03.2016 "Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 127 alin. (1) și (3) din Codul de procedură civilă în privinţa sintagmei <instanța la care îşi desfășoară activitatea> și a noțiunii de <grefier>, raportat la sintagma <instanța la care își desfășoară activitatea” Dosar nr.3/2016
Decizia nr. 7 din 16 mai 2016
ADMIS  
7. 26.04.2016 „Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 27 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, potrivit cu care persoana care se consideră discriminată poate formula în faţa instanţei de judecată o cerere pentru acordarea de despăgubiri şi restabilirea situaţiei anterioare discriminării sau anularea situaţiei create prin discriminare, potrivit dreptului comun”, în sensul stabilirii instanţei competente material să soluţioneze litigiile având ca obiect repararea prejudiciului creat prin discriminare" Dosar nr.7/2016
 Decizia nr. 10 din 23 mai 2016
ADMIS 
8. 29.04.2016

. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor pct. 6-8 şi 12 din Ordinul nr. 50/1990 al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale referitor la posibilitatea analizării şi constatării pe cale judiciară, ulterior abrogării acestui act normativ, a încadrării muncii prestate în grupele I sau II de muncă, în perioada 18.03.1969-1.04.2001, în cadrul unui litigiu cu fostul angajator care nu a procedat el însuşi la încadrarea activităţii reclamantului în grupa de muncă indicată de acesta, deşi acea activitate era prevăzută în Anexa 1, respectiv Anexa 2 la Ordin, precum şi posibilitatea instanţei de a obliga angajatorul la recunoaşterea retroactivă a acestei încadrări;
II. interpretarea și aplicarea art. 255 și art. 330 din Noul Cod de procedură civilă, respectiv art. 167 și art. 201 Cod procedură civilă din 1865 raportat la art. 103 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 și art. 76 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011 și art. 1 alin. (1) din Decretul nr. 92/1976, precum și la pct. 15 din Ordinul Ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 50/1990 referitor la admisibilitatea probei cu expertiză tehnică în domeniul protecției muncii pentru dovedirea condițiilor concrete de muncă, inclusiv a procentului de timp lucrat în împrejurări care justifică încadrarea activității în grupele I și a II-a de muncă;
III. interpretarea dispoziţiilor art. 272 din Codul muncii, cu privire la sarcina probei în ceea ce privește dovedirea condițiilor de muncă efective și procentul din timpul de lucru în care acestea s-au desfășurat, în cazul în care prin expertiza tehnică în domeniul protecției muncii efectuată în cauză nu a posibilă examinarea nemijlocită a condițiilor de muncă existente în trecut, iar părțile nu au prezentat înscrisuri privind determinările de noxe efectuate la vremea respectivă;
IV. interpretarea și aplicarea pct. 3 din Ordinul Ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 50/1990 referitor la posibilitatea încadrării în grupa I sau a II-a de muncă a activității desfășurate de un reclamant prin asimilarea situației acestuia, din perspectiva activității desfășurate, dar care nu este indicată în Anexa 1 sau 2 la Ordin, cu cea a salariaților care au desfășurat activități în condiții de muncă similare în cadrul altor angajatori și a căror activitate era prevăzută ca fiind încadrată în grupa I sau a II-a de muncă potrivit Anexelor 1 și 2 la Ordinul Ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 50/1990

Dosar nr.5/2016
 Decizia nr. 9 din 16 mai 2016
ADMIS  
9. 10.05.2016 „Competenţa funcţională a tribunalelor specializate (Argeş, Cluj, Mureş) în soluţionarea litigiilor cu profesionişti, altele decât cele la care se referă art. 226 alin. (1) din Legea nr. 71/2011, competenţă determinată exclusiv de calitatea de profesionist (fost comerciant) a părţilor procesului civil, în raport şi cu prevederile art.228 alin. (2) din Legea nr.71/2011, ţinând seama de lipsa unui criteriu legal pentru atribuirea competenţei în aceste litigii” Dosar nr.11/2016
 Decizia nr.18 din 17 octombrie 2016
ADMIS 
10. 26.05.2016 „I. Interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 26 alin. (5), art. 27 și art. 41 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale , denumită în continuare Legea nr. 334/2006 (2010), devenite art. 34 alin. (7), art. 59 alin. (3) și art. 52 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 , denumită în continuare Legea nr. 334/2006 (2015), referitor la posibilitatea atragerii răspunderii contravenționale a candidatului independent în alegerile locale pentru contravenția prevăzută de art. 41 alin. (1) rap. la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 (2010), devenite art. 52 alin. (2) rap. la art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 (2015), atunci când acesta a desemnat și înregistrat la Autoritatea Electorală Permanentă un mandatar financiar care nu a depus în termenul prevăzut de lege raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale. II. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 41 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 (2010), devenit art. 52 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 (2015) raportate la dispozițiile art. 38 alin. (1), art. 26 alin. (12) și (13) din Legea nr. 334/2006 (2010), devenite art. 47 alin. (1), art. 34 alin. (12) și (14) din Legea nr. 334/2006 (2015), referitor la posibilitatea sancționării candidatului independent în alegerile locale pentru contravenția de a nu depune un raport detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, atunci când acesta nu a avut înregistrat la Autoritatea Electorală Permanentă un mandatar financiar.” Dosar nr.16/2011
Decizia nr. 17 din 17 octombrie 2016
ADMIS
11. 09.08.2016 "Interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. l, art.278 alin.(2) şi art.231 din Codul Muncii, art.2 alin.1 lit.f) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ raportat la prevederile Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi art.109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici" Dosar nr.15/2016
Decizia nr. 16 din 26 septembrie 2016
ADMIS 
12. 19.09.2016 „Înţelesul noţiunii de „acord” al părţilor, din cuprinsul tezei a II-a a alin. (2) al art. 915 din Codul de procedură civilă, respectiv condiţiile de formă pe care ar trebuie să le îndeplinească convenţia părţilor cu privire la alegerea unei anumite instanţe, care ar urma să soluţioneze acţiunea de divorţ, în situaţia în care nici reclamantul şi nici pârâtul nu au locuinţa pe teritoriul României” Dosar nr.19/2016
Decizia nr. 20 din 24 octombrie 2016
ADMIS
13. 23.09.2016 „Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 457 din Codul de procedură civilă – soluţia instanţei de control judiciar în ipoteza în care partea exercită o cale de atac greşită, diferită de cea menţionată în dispozitivul hotărârii atacate” Dosar nr.18/2016
 Decizia nr. 19 din 24 octombrie 2016
ADMIS 
14. 05.10.2016

 

„Interpretarea şi aplicarea dispozițiilor: 30 alin. (6) şi art. 48 alin. (1) pct. 7 din Legea cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1 alin. (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. 8 din Anexa nr. 5 a Legii nr. 63/2011” Dosar nr.20/2016
 Decizia nr. 21 din 21 noiembrie 2016
ADMIS 
15. 28.10.2016 ”Stabilirea competenței funcționale de soluționare a cauzelor având ca obiect plângerea împotriva hotărârilor de încadrare a minorilor în grad de handicap emise de Comisia pentru Protecţia Copilului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului” Dosar nr.21/2016
 Decizia nr. 1 din 30 ianuarie 2017
ADMIS 
16. 03.11.2016 „Admisibilitatea exercitării căii extraordinare de atac a recursului împotriva încheierilor prin care a fost întrerupt cursul judecății, pronunțate de instanțele de apel, în situația în care apelul este ultima cale de atac” Dosar nr.22/2016
 Decizia nr. 2 din 30 ianuarie 2017
ADMIS