RECURSURI ÎN INTERESUL LEGII - ÎN MATERIE CIVILĂ stema_rotunda_mica.png
2019

 

Nr.crt. Data promovării recursului
în interesul legii
Obiectul recursului în interesul legii Decizia Înaltei Curți de
Casație și Justiție
1. 22.01.2019 „În  interpretarea  aplicarea dispozițiilor art. 3 lit. a), b), e),  f) şi art. 8 din Ordonanţa  Guvernului nr. 85/2004  privind protecția  consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare, republicată, raportat la art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului sau, după caz, art. 52 alin (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, art. 632 alin. (2) și art. 272 Cod procedură civilă ori, după caz, art. 5 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, contractul privind serviciile financiare încheiat la distanță ce nu cuprinde semnătura olografă sau, după caz, semnătura electronică extinsă a debitorului poate constitui titlu executoriu?” Dos. nr. 3162/1/2018
Decizia nr. 23 din 14.10.2019
2. 01.02.2019 „Admisibilitatea căii de atac a recursului împotriva hotărârilor prin care au fost soluţionate cereri de revizuire întemeiate pe dispoziţiile art. 509 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă” Dos. nr. 381/1/2019
Decizia nr. 17 din 20.05.2019
3. 07.03.2019 „Interpretarea dispoziţiilor art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul dacă acestea constituie sau nu un impediment legal la dobândirea dreptului de proprietate asupra construcţiei prin efectul accesiunii imobiliare artificiale” Dos. nr. 98/1/2019
Decizia nr. 13 din 08.04.2019
4. 11.03.2019 „Admisibilitatea cererilor de încuviinţare a executării silite pornite de instituţiile de credit împotriva Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM prin invocarea ca titlu executoriu a contractelor de garantare, raportat la dispoziţiile art. 11 alin.4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 şi art. 11 alin.5 din Anexa 1 a  Ordinului nr. 8/2014 al ministrului finanţelor publice” Dos. nr. 738/1/2019
Decizia nr. 26 din 11.11.2019
5. 11.03.2019 „Admisibilitatea contestării cuantumului despăgubirilor estimate de expropriator în etapa administrativă, conform art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 şi stabilirea pe cale judecătorească a despăgubirilor definitive cuvenite expropriatului, după emiterea deciziei de expropriere şi consemnarea sumelor aferente despăgubirilor, conform art. 9 alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 255/2010, dar înainte de emiterea hotărârii prevăzute de art. 20 din aceeaşi lege, cu consecinţa obligării expropriatorului la plata efectivă a acestora, în cuantumul stabilit de instanţă, în urma evaluărilor efectuate” Dos. nr. 117/1/2019
Decizia nr. 14 din 08.04.2019
6. 21.03.2019 „Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 21 alin.(3) din Legea nr. 165/2013, în sensul că, în cazul în care instanţa de judecată soluţionează fondul notificării conform art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, se impune a fi obligată entitatea notificată să înainteze dispoziţia, la emiterea căreia a fost obligată de instanţă, împreună cu dosarul administrativ, direct către Secretariatul Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor; sau, dimpotrivă, se impune ca dosarul administrativ, împreună cu dispoziţia ce va fi emisă de entitatea notificată în executarea hotărârii judecătoreşti astfel pronunţate, să fie înaintat către Secretariatul Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor după efectuarea controlului de legalitate de către Prefect?” Dos. nr. 266/1/2019
Decizia nr. 16 din 20.05.2019
7. 22.03.2019 „Interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 19 din Legea nr. 554/2004, prin raportare la dispoziţiile art. 11 alin. (2) din acelaşi act normativ, în sensul de a se stabili care este momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie pentru introducerea acţiunii în despăgubire, respectiv de la momentul comunicării actului administrativ nelegal sau de la data rămânerii definitive a hotărârii de anulare a acestui act” Dos. nr. 852/1/2019
Decizia nr. 22 din 24.06.2019
8. 26.03.2019 „Existenţa şi întinderea dreptului titularilor de librete C.E.C. de economii cu dobândă şi câştiguri în autoturisme de a obţine din partea C.E.C. Bank şi a Statului Român despăgubiri pentru sumele depuse pe aceste mijloace de economisire, despăgubiri constând în restituirea sumelor depuse și a dobânzii aferente, actualizate în raport de indicele inflației” Dos. nr. 885/1/2019
Decizia nr. 5 din 20.01.2020
9. 03.04.2019 „Situația impozitelor locale datorate pentru bunuri valorificate în procedură, pentru perioada ulterioară deschiderii acesteia, respectiv ordinea lor de prioritate la distribuiri (art. 121 pct. 1 şi art. 123 pct. 1, 3 şi 4 din Legea nr. 85/2006, cu corespondent în art. 159 şi art. 161 din Legea nr. 85/2014), în următoarele situații punctuale:
- pentru sume datorate bugetelor locale, aferente perioadei dintre deschiderea proceduri şi data intrării în faliment, în situația în care acestea au fost declarate şi înscrise ca atare în tabelul suplimentar;
- pentru sume datorate bugetelor locale, aferente perioadei dintre deschiderea procedurii şi data intrării în faliment, în cazul în care acestea nu au fost declarate şi înscrise ca atare în tabelul suplimentar;
pentru sume datorate bugetelor locale, aferente perioadei ulterioare intrării în faliment” 
Dos. nr. 42/1/2019
Decizia nr. 12 din 08.04.2019
10. 19.04.2019 Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 11 alin.1 din Legea nr. 284/2010 – acordarea gradaţiei corespunzătoare vechimii în muncă/serviciu şi plata drepturilor salariale aferente, cu luarea în considerare şi a perioadei de studii în unitatea de învăţământ militar Dos. nr. 795/1/2019
Decizia nr. 21 din 24.06.2019
11. 25.04.2019 „Interpretarea art. 268 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, raportat la art. 8 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, şi interpretarea art. 211 lit. c) din Legea nr. 62/2011 privind dialogul social, ambele cu aplicarea art. 12 din Decretul nr. 167/1958, respectiv a art. 2526 Cod civil, urmând a statua dacă actul de control întocmit de Curtea de Conturi sau de alt organ cu atribuţii de control, prin care s-a stabilit în sarcina angajatorului obligaţia de a acţiona pentru recuperarea unui prejudiciu produs de un salariat (în baza art. 254 Codul muncii) ori rezultat în urma plăţii către acesta a unor sume necuvenite (în baza art. 256 Codul muncii), marchează sau nu, în funcţie de data întocmirii, comunicării sau dobândirii caracterului executoriu, începutul termenului de prescripţie extinctivă a acţiunii pentru antrenarea răspunderii patrimoniale a salariatului” Dos. nr. 490/1/2019
Decizia nr. 19 din 03.06.2019
12. 10.05.2019 „Interpretarea prevederilor art. 714 şi art. 95 din Codul de procedură civilă, în sensul de a se stabili dacă soluţionarea apelurilor declarate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii asupra contestaţiilor formulate împotriva executărilor silite pornite în temeiul Codului de procedură fiscală este de competenţa secţiei civile sau secţiilor/completurilor de contencios administrativ şi fiscal din cadrul tribunalelor” Dos. nr. 489/1/2019
Decizia nr. 18 din 03.06.2019
13. 13.06.2019 „Dacă instanţa  învestită prin hotărâre de declinare a competenţei poate invoca necompetenţa materială/funcţională, fără a-şi verifica competenţa materială/funcţională în temeiul dispoziţiilor de drept aplicabile, doar cu motivarea că instanţa care a declinat competenţa în favoarea sa nu a invocat excepţia necompetenţei materiale în termenul prevăzut de dispoziţiile art.131 Cod procedură civilă,  apreciindu-se astfel că această instanţă a devenit competentă să soluţioneze cauza ca urmare a pronunţării unei încheieri interlocutorii prin care a reţinut că este competentă material/funcţional” Dos. nr. 1142/1/2019
Decizia nr. 31 din 11.11.2019
14. 09.07.2019 „Interpretarea caracterului imperativ sau de recomandare al prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanţate din fonduri publice”. Dos. nr. 1140/1/2019
Decizia nr. 30 din 11.11.2019
15. 30.07.2019 “Interpretarea şi aplicarea art. 22 din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, republicată” Dos. nr. 1460/1/2019
Decizia nr. 24 din 14.10.2019
16. 06.09.2019 „Interpretarea şi aplicarea neunitară a dispoziţiilor art. 2 alin. (4), art. 59 alin. (2) şi art. 64 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă instanţa de judecată poate lua act de acordul de mediere prin care părţile s-au înţeles cu privire la desfacerea căsătoriei şi la rezolvarea aspectelor accesorii divorţului” Dos. nr. 2023/1/2019
Decizia nr. 33 din 09.12.2019
17. 06.09.2019 „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 781 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă [fost art. 452 alin. (2) lit. c) din Codul de procedură civilă (1865)], în ceea ce priveşte executarea silită prin poprire a sumelor destinate plăţii drepturilor salariale, aflate în conturi deschise la unităţile de trezorerie şi societăţi bancare” Dos. nr. 2236/1/2019
Decizia nr. 1 din 20.01.2020
18. 22.10.2019 „Dispoziţiile art. 12 alin. (2), (3), (5), (6), (8), (10) şi (11), art. 14 alin. (3), art. 15 alin. (3) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi gazelor naturale, respectiv dispoziţiile art. 16 alin. (2), (3), (5), (6), (7), (9), (10), art. 19 alin. (3) şi art. 20 alin. (3) din Legea nr. 13/2007 a energiei electrice se aplică numai în situaţia capacităților energetice realizate începând cu data intrării lor în vigoare, pentru cele anterioare aplicându-se dispoziţiile speciale în vigoare la data punerii în funcțiune sau, după caz, dreptul comun, sau sunt aplicabile şi în situaţia capacităților energetice deja realizate la momentul intrării în vigoare a acestora?
Dispoziţiile art. 35 alin. (3) şi art. 41 alin. (4) din Legea nr. 13/2007, respectiv art. 30 alin. (4) şi art. 44 alin. (4) din Legea nr. 123/2012 se opun ca persoanele care au titlu de proprietate asupra terenurilor afectate de rețelele electrice, construite anterior intrării în vigoare a legilor respective, să obţină despăgubiri pentru prejudiciile invocate?”
Dos. nr. 1858/1/2019
Decizia nr. 27 din 11.11.2019
19. 07.11.2019 „Taxa judiciară de timbru în cazul căii de atac ce are ca obiect cheltuielile de judecată” Dos. nr. 2411/1/2019
Decizia nr. 2 din 20.01.2020
20. 11.12.2019 „Dacă criticile de recurs ce vizează exclusiv cuantumul şi modul de acordare a cheltuielilor de judecată pot fi încadrate sau nu în motivul de recurs prevăzut de art. 488 pct. 8 din Codul de procedură civilă” Dos. nr. 2412/1/2019
Decizia nr. 3 din 20.01.2020