CONCLUZII HOTĂRÂRI PREALABILE stema_rotunda_mica.png
Cauze ale Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unor hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept
2017

 

Nr.crt. Data formulării
concluziilor
Obiectul  Decizia Înaltei Curți de
Casație și Justiție
1. 12.01.2017 Dacă în interpretarea şi aplicarea formei agravante art. 7 alin. 1 din  Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie (formă în vigoare anterior anului 2014) este suficient ca făptuitorul să aibă ca atribuţii de serviciu constatarea ori de sancţionare a contravenţiilor indiferent dacă infracţiunea de luare de mită nu are legătură cu atribuţiile de serviciu privind constatarea sau sancţionarea contravenţiilor sau reţinerea formei agravante  este condiţionată de săvârşirea infracţiunii de luare de mită  în legătură cu atribuţiile de serviciu privind constatarea sau sancţionarea contravenţiilor. Decizia nr.2/25.01.2017
2. 13.01.2017 Atunci când o persoană comite, în aceeași împrejurare, una sau mai multe acțiuni care pot constitui elemental material conform enumerării din art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 având ca obiect material mai multe categorii de droguri, prevăzute în tabele diferite (de risc și de mare risc) ne aflăm în prezența unui concurs de infracțiuni prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 și art. 2 alin. 2 din aceeași lege cu aplicarea art. 38 Cod penal sau a unei unități legale de infracțiuni sub forma infracțiunii continuate, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ori a infracțiunii complexe prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 2 Cod penal. Decizia nr.3/28.01.2017
3. 13.01.2017 Dacă în interpretarea și aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 397/15.07.2016, privind încheierea unui acord de mediere referitor la infracțiunile pentru care poate interveni împăcarea, intra sub incidența legii penale mai favorabile, disp. art. 5 Cod penal. Decizia nr.4/28.02.2017
4. 17.01.2017 Este funcţionar public în sensul art. 175 al. 1 lit. b teza a II-a Cod penal sau  este considerată  funcţionar public  în sensul art. 175 al. 2 Cod penal, persoana fizică acţionând in calitate de medic şef de secţie la un spital public, prevăzut de art. 163 din Legea nr. 95/2006,  în baza unui contract de administrare prevăzut de art. 185 al. 5 din Legea nr. 95/2006, fără a avea încheiat în acelaşi timp  un contract individual de muncă, distinct pe o perioadă nedeterminată cu respectivul spital public,  în ceea ce priveşte activitatea de medic curant în cadrul secţiei pe care o conduce. Decizia nr.5/28.02.2017
5. 10.02.2017 Interpretarea dispoziţiilor art. 2531 din Codul penal din 1969,  în sensul de a lămuri dacă intră sub incidenţa Deciziei Curţii Constituţionale  nr.603 din 6 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.845 din 13 noiembrie 2015 (prin care s-a constatat că sintagma „raporturi comerciale” din cuprinsul dispozițiilor art.301 alin.(1) din Codul penal este neconstituțională), fiind dezincriminată, fapta funcționarului public care, în exercițiul atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat  la luarea unei decizii  prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale în sensul art. 2531 din Codul penal din 1969, în situaţia în care atât actul  sau decizia funcţionarului public cât şi raporturile comerciale cu beneficiarul au avut loc anterior datei de 01.10.2011 când a intrat în vigoare Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil, când noțiunea de „raport comercial” avea un înțeles normativ determinat și determinabil prin prisma dispozițiilor Codului comercial, cum s-a stabilit în paragraful 20 din Decizia Curţii Constituţionale  nr.603 din 6 octombrie 2015. Decizia nr.6/28.02.2017
6. 17.02.2017 Dacă, în aplicarea dispozițiilor art. 41 alin. 1 din Codul penal, la stabilirea stării de recidivă postexecutorie, se are în vedere, ca prim-termen al recidivei, pedeapsa stabilită prin cumul potrivit art. 83 din Codul penal din 1969 (actual art. 96 raportat la art. 43 din Codul penal) sau pedepsele componente ale pluralității de infracțiuni constatate. Decizia nr. 7/15.03.2017
7. 17.02.2017 În sensul legii penale, profesorul din învățământul preuniversitar de stat este funcționar public în accepțiunea art. 175 alin. 1 lit. b teza a II-a din Codul penal sau în accepțiunea art. 175 alin. 2 din Codul penal. Decizia nr. 8/15.03.2017
8. 20.02.2017 Interpretarea art.10 alin.(1) din Legea nr.241/2005, în forma în vigoare până la data de 01 februarie 2014, pentru a se stabili dacă: "art.10 alin.(1) din Legea nr.241/2005 reglementează o cauză de nepedepsire/reducere a limitelor de pedeapsă cu caracter real sau personal.” Decizia nr. 9/15.03.2017
9. 01.03.2017 În interpretarea dispozițiilor art. 426 lit. b Cod procedură penală, instanța care soluționează contestația în anulare, după admiterea în principiu a acesteia, poate reanaliza o cauză de încetare a procesului penal, în cazul în care instanța de apel a dezbătut și a analizat incidența cauzei de încetare a procesului penal, pentru care existau probe la dosar. Decizia nr.10/29.03.2017
10. 13.03.2017 „Tractorul agricol sau forestier condus pe drumurile publice devine asimilat autovehiculului, iar conducerea pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier neînregistrat potrivit legii sau de către o persoană care nu posedă permis de conducere, întrunește condițiile de tipicitate a infracțiunilor prevăzute de art.334 alin.1, respectiv art.335 alin.1 din Codul penal” Decizia nr.11/12.04.2017
11. 29.03.2017 Dacă în înţelesul art.118 C.pr.pen., intitulat „dreptul martorului de a nu se acuza” coroborat cu art.102 al.2 C.pr.pen., intitulat „probele obţinute în  mod nelegal nu pot fi folosite în procesul penal”, se înţelege excluderea efectivă (prin îndepărtarea din dosar) a probei în cauză, sau este necesară o dispoziţie expresă în acest sens a judecătorului de cameră preliminară. Decizia nr.14/25.04.2017
12. 04.04.2017 Dacă în aplicarea dispoziţiilor art. 585 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, în cazul pluralităţii de infracţiuni constând într-o infracţiune pentru care potrivit Codului penal anterior a fost aplicată prin hotărâre definitivă o pedeapsă cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei, conform art. 86 ind. 1 Cod penal anterior şi, respectiv o infracţiune pentru care potrivit noului Cod penal a fost aplicată prin hotărâre definitivă o pedeapsă cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei conform art. 91 Cod penal, stabilirea şi executarea pedepsei rezultante în urma anulării suspendării sub supraveghere se realizează potrivit art. 16 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 raportat la art. 86 ind. 5 alin. 1 Cod penal anterior sau conform art. 97 Cod penal raportat la art. 583 Cod procedură penală cu consecinţa modificării modalităţii de executare a pedepsei pentru prima dată în cursul executării. Decizia nr.12/25.04.2017
13. 13.04.2017 Dacă, acţiunea unică continuă de transport a drogurilor de risc/mare risc, pe teritoriul altui stat şi ulterior pe teritoriul României, poate constitui elementul material al infracţiunilor prevăzute de art. 2 şi 3 din Legea 143/2000, privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, în concurs ideal sau infracţiunea unică prevăzută de art. 3 din aceeaşi lege. Decizia nr.15/25.04.2017
14. 13.04.2017 Dacă instituția aplicării legii penale mai favorabile reglementată de art. 6 Cod penal este incidentă sau nu în situația în care legea penală mai favorabilă a intervenit după liberarea condiționată din executarea pedepsei, iar ulterior modificării legislative restul de pedeapsă rămas neexecutat a fost revocat printr-o altă hotărâre de condamnare, rămasă definitivă, prin care nu s-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 6 Cod penal. Decizia nr.13/25.04.2017
15. 25.04.2017 Să se stabilească dacă, în interpretarea dispoziţiilor art. 340 alin 1, art. 339 raportat la art. 336 alin 1 din codul de procedură penală, Curtea de Conturi a României are calitatea procesuală de persoană ale cărei interese legitime sunt vătămate, respectiv dacă autoritatea centrală de audit are dreptul de a ataca soluţiile de clasare dispuse de procuror. Decizia nr.17/10.05.2017
16. 28.04.2017

1.Dacă prevederile art. 25 alin. 3 din Legea nr. 295/2004, aşa cum au fost modifícate prin Legea 319/2015, prin care s-a instituit obligaţia de notificare a titularului permisului de port armă cu 6 luni înainte de expirarea valabilităţii permisului, constituie o normă de dezincriminare, instituind o condiţie preexistentă pentru realizarea conţinutului constitutiv al infracţiunii de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor, prevăzută de art. 342 alin. 6 Cod penal sau dimpotrivă, fapta rămâne infracţiune independent de îndeplinirea sau neîndeplinirea obligaţiei de notificare.

2.În caz de dezincriminare, având în vedere prevederile art. 2 Cod penal privind legalitatea sancţiunilor de drept penal, dacă prin încheiere, în procedura prevăzută de art. 340, 341 Cod procedură penală s-a dispus respingerea plângerii împotriva ordonanţei de clasare, clasarea fiind întemeiată pe prevederile art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a Cod procedură penală (fapta nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege), în procedura prevăzută de art. 549 ind. 1 Cod procedură penală, judecătorul de cameră preliminară poate pronunţa oricare dintre soluţiile prevăzute de lege, sau dimpotrivă, încheierea prin care s-a decis cu privire la temeiul clasării este intrată în puterea lucrului judecat.

Decizia nr.16/10.05.2017
17. 05.05.2017 În sensul legii penale, funcționarul bancar, angajat al unei societăți bancare cu capital integral privat, autorizată și aflată sub supravegherea Băncii Naționale a României, este sau nu funcționar public, în accepțiunea art. 175 alin. 2 din Codul penal? Decizia nr.18/30.05.2017
18. 16.05.2017 Dacă în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art.491 alin.2 și 3 din Codul de procedură penală, în cauzele în care pentru aceeași faptă sau pentru fapte conexe celor pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală împotriva persoanei juridice, s-a pus în mișcare acțiunea penală și împotriva reprezentantului legal al persoanei juridice, reprezentarea persoanei juridice se realizează de către mandatarul persoană fizică desemnat de reprezentantul legal sau de practicianul de insolvență, în ordinea și în condițiile stabilite de textul legal sau instanța de judecată poate opta între cei doi, înlăturând pe mandatarul persoană fizică desemnat de reprezentantul legal Decizia nr.19/14.06.2017
19. 19.05.2017 Dacă  sfera de incidentă a obligaţiei de păstrare a contraprobelor prev. de art. 17 alin.1 din Lg.143/2000 include şi procedeele probatorii ale constatării tehnico științifice şi care este sancţiunea ce poate fi aplicată de către instanţa de apel în cazul nerespectării obligaţiei de a păstra contraprobe. Decizia nr.20/14.06.2017
20. 25.05.2017 Dacă în interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 90 lit. f Cod procedură penală, în cauzele în care faptele au fost comise sub imperiul vechiului Cod penal şi s-a apreciat de instanţa fondului că aceasta este legea penală mai favorabilă, se impune asistenţa juridică a inculpatului prin raportare la limitele de pedeapsă prevăzute de vechiul Cod penal sau la cele prevăzute de noul Cod penal în vigoare la momentul soluţionării apelului? Decizia nr.21/14.09.2017
21. 23.06.2017 În interpretarea dispozițiilor art.33 din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și art.9 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, în ipoteza concursului de infracțiuni dintre infracțiunea de evaziune fiscală și infracțiunea de spălare a banilor, se impune luarea măsurii de siguranță a confiscării speciale a sumelor de bani ce au făcut obiectul infracțiunii de spălare a banilor și care provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, concomitent cu obligarea inculpaților la plata sumelor reprezentând obligații fiscale datorate statului ca urmare a săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală și, în caz afirmativ, suma ce face obiectul confiscării este reprezentată de valoarea totală a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale sau de valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat ca urmare a săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală prevăzută de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale ?  Decizia nr.23/19.09.2017
22. 23.06.2017 Dacă angajații unei persoane juridice de drept privat – societate cu activitate financiar bancară cu capital de stat au calitatea de funcționari publici potrivit art.147 alin.1 din Codul penal de la 1969.
Dacă persoana juridică de drept privat – societate cu activitate financiar bancară cu capital de stat, este o unitate la care se referă art.145 din Codul penal de la 1969.
Decizia nr.22/14.09.2017
23. 18.07.2017 Dacă, în raport cu dispozițiile art.83 alin.1 lit.b)  Cod penal și art.88 alin.3  Cod penal, în ipoteza săvârșirii unei noi infracțiuni intenționate în termenul de supraveghere al amânării aplicării unei pedepse este obligatorie dispunerea condamnării pentru noua infracțiune ori se poate dispune din nou amânarea aplicării pedepsei pentru aceasta, fără revocarea amânării aplicării pedepsei anterioare Decizia nr.24/19.09.2017
24. 11.08.2017 În interpretarea art. 4 Cod penal, dacă intră sub incidenţa Deciziei Curţii Constituţionale nr. 405 din 15.06.2016 publicată în Monitorul Oficial nr. 517/08.07.2016 (prin care s-a constatat că dispoziţiile art. 246 din Codul penal din 1969 şi ale art. 297 al. 1 din Codul penal sunt constituţionale în măsura în care prin sintagma „îndeplineşte în mod defectuos” din cuprinsul acestora se înţelege „îndeplineşte prin încălcarea legii”), fiind dezincriminată, fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îndeplineşte prin încălcarea unui act normativ care nu are putere de lege, în situaţia în care acest lucru este constatat printr-o hotărâre penală definitivă. Decizia nr.26/23.11.2017
25. 18.08.2017 ”Dacă, în conținutul sintagmei „lege de dezincriminare” sunt avute în vedere și situațiile în care legiuitorul nu a intervenit în cazul declarării neconstituționale a dispozițiilor unei prescripții normative, cum este cazul în speță al art.246 din Codul penal din 1968, respectiv și art.297 din Codul penal cu referire la art.132  din Legea nr.78/2000”. Decizia nr.26/23.11.2017
26. 31.08.2017 Dacă acțiunile enumerate în art.9 lit.b și c din Legea nr.241/2005 reprezintă modalități normative distincte de săvârșire a infracțiunii de evaziune fiscală sau variante alternative ale elementului material al infracțiunii unice de evaziune fiscală Decizia nr.25/03.10.2017
27. 31.10.2017 - dacă manifestarea acordului de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității de către inculpat, prevăzută la art. 83 alin. (1) lit. c) Cod penal reprezintă o condiţie imperativă pentru a se putea reţine ca fiind îndeplinite condițiile prevăzute de art. 83 Cod penal pentru amânarea aplicării pedepsei în situația în care inculpatul nu se prezintă la judecată pentru a-și exprima acordul de a presta muncă neremunerată în folosul comunității; iar instanţa apreciază că nu se impune stabilirea obligaţiei prevăzute de art. 85 alin. 2 lit. b) Cod penal respectiv stabilirea obligaţiei de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă între 30 şi 60 de zile; 
- dacă manifestarea acordului de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității de către inculpat, prevăzută la art. 83 alin. (1) lit. c) Cod penal reprezintă o condiţie imperativă pentru a se putea reţine ca fiind îndeplinite condițiile prevăzute de art. 83 Cod penal pentru amânarea aplicării pedepsei în situația în care inculpatul cu ocazia audierii arată că nu îşi dă acordul de a presta muncă neremunerată în folosul comunității; iar instanţa apreciază că nu se impune stabilirea obligaţiei prevăzute de art. 85 alin. 2 lit. b) Cod penal respectiv stabilirea obligaţiei de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă între 30 şi 60 de zile.
Decizia nr.27/12.12.2017
28. 07.12.2017 Dacă în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.19 din Legea nr.682/2002, privind protecţia martorilor, în condiţiile în care inculpatul  a facilitat identificarea şi tragerea la răspundere penală a persoanei denunţate într-o altă cauză penală şi a beneficiat de reducerea la jumătate a limitelor de pedeapsă, efectele  disp. penale menţionate se aplică tuturor cauzelor penale aflate pe rolul instanţelor de judecată, fără nici o limitare. Decizia nr.3/28.02.2018
29. 19.12.2017 Dacă, după pronunţarea şi publicarea în Monitorul Oficial nr. 427/09.06.2017, a Deciziei nr. 224 din 4 aprilie 2017 a Curţii Constituţionale a României, fapta persoanei care conduce pe drumurile publice un autovehicul sau un tramvai, exceptând tractoarele agricole şi forestiere, fără a poseda permis de conducere, mai poate atrage răspunderea penală a acesteia pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.335 alin.1 Cod penal. Decizia nr.4/28.02.2018