CONCLUZII HOTĂRÂRI PREALABILE stema_rotunda_mica.png
Cauze ale Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unor hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept
2020

 

Nr.crt. Data formulării
concluziilor
Obiectul  Decizia Înaltei Curți de
Casație și Justiție
1. 20.01.2020 În privinţa infracţiunii de tăiere ilegală de arbori prevăzute de art. 107 alin. 1 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, având ca obiect pomi de Crăciun, la calculul prejudiciului, conform art. 5 alin. 1, raportat la art. 2 alin. 3 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora, se are în vedere volumul efectiv al materialului lemnos tăiat/sustras? Dosar nr.3127/1/2019
Decizia nr.5 din 13.02.2020
2. 29.01.2020 În interpretarea dispoziţiilor art. 281 alin. 3 din Codul de procedură penală, conform cărora încălcarea dispoziţiilor legale prevăzute la alin. 1 lit. a-d şi f poate fi invocată în orice stare a procesului, după schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care s-a dispus trimiterea în judecată de instanţa sesizată cu rechizitoriu, într-o infracţiune care atrage competenţa unei instanţe superioare şi/sau asistenţa juridică obligatorie, cercetarea cauzei se reia din faza urmăririi penale de către organele de urmărire penală competente conform noii încadrări sau din faza camerei preliminare de judecătorul de cameră preliminară competent conform noii încadrări sau din faza de judecată de instanţa competentă conform noii încadrări? Dosar nr.3323/1/2019
Decizia nr.7 din 10.03.2020
3. 29.01.2020 Lămurirea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art.44 alin.2 Cod penal, în cazul săvârşirii mai multor fapte concurente, în stare de pluralitate intermediară, în sensul de a se stabili:dacă se aplică doar regulile concursului de infracţiuni ( primul termen al pluralităţii intermediare fiind tratat ca un termen al concursului de infracţiuni, contopindu-se nedistinct toate pedepsele aplicate conform art.39 C.p.), dacă se dă mai întâi eficienţă sancţionării concursului de infracţiuni şi apoi sancţionării pluralităţii intermediare (aceasta presupune contopirea pedepselor stabilite pentru infracţiunile concurente şi apoi contopirea pedepsei rezultante cu pedeapsa anterioară, conform dispoziţiilor de la pluralitatea intermediară), sau dacă se dă mai întâi eficienţă sancţionării pluralităţii intermediare şi apoi sancţionării concursului de infracţiuni (aceasta presupune contopirea pedepsei anterioare cu fiecare dintre pedepsele aplicate pentru infracţiunile concurente, iar apoi pedepsele rezultante parţiale să fie contopite între ele, conform dispoziţiilor de la concursul de infracţiuni). Dosar nr.3422/1/2019
Decizia nr.8 din 10.03.2020
4. 31.01.2020 În interpretarea art. 20 alin. 1 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, Cabinetul Individual de Psihologie înregistrat în temeiul dispozițiilor art. 13-15 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, constituie asociație, fundație sau societate comercială dintre cele prevăzute de art. 21 din Legea nr. 253/2013? Dosar nr.3030/1/2019
Decizia nr.6 din 17.02.2020
5. 07.02.2020 Veniturile la fondul de mediu constând în contribuţia de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, obţinute de către generatorul deşeurilor, persoană fizică sau juridică, regliementată de art.9 alin.1 lit.a din O.U.G. nr.196/2005, constituie obligaţie fiscală în sensul art.2 alin.1 lit.e din Legea nr.241/2005, şi, pe cale de consecinţă, poate face obiectul infracţiunii de evaziune fiscală în forma prevăzută de art.9 din Legea nr.241/2005? Dosar nr.3144/1/2019
Decizia nr.9 din 06.04.2020
6. 07.02.2020 Dacă în condiţiile art. 335 alin. 3 Cod penal, acţiunea de încredinţare a unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane care ştia că se află sub influenţa alcoolului, trebuie să vizeze o persoană care să aibă o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80g/l alcool pur în sânge sau este suficient ca aceasta să aibă o îmbibaţie alcoolică indiferent de gradul de alcoolemie? Dosar nr.21/1/2020
Decizia nr.14 din 25.05.2020
7. 17.02.2020 Dacă în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.105 alin.1 C.pen. sintagma „Dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârşise o infracţiune până la acordarea liberării” vizează strict situaţia faptelor săvârşite anterior liberării condiţionate şi descoperite după acordarea liberării condiţionate, respectiv pe parcursul termenului de supraveghere sau vizează şi situaţia faptelor săvârşite şi descoperite anterior liberării condiţionate. Dosar nr.76/1/2020
Decizia nr.10 din 28.04.2020
8. 09.03.2020 Dacă Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României, în cazul infirmării unei soluţii dispuse de către un procuror din cadrul parchetului de pe lângă tribunal, are sau nu calitatea expres stipulată de art. 335 alin. 1 din Codul de Procedură Penală în care se face referire la „procurorul ierarhic superior celui care a dispus soluţia”.
Concluzii suplimentare
Dosar nr.264/1/2020
Decizia nr.18 din 19.06.2020
9. 10.03.2020 1. În interpretarea art.29 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție,  se poate considera că judecătorul de la instanţa de fond care, anterior, a fost desemnat titular al unui complet specializat pentru judecarea cauzelor de corupție, iar ulterior colegiul de conducere a instanţei nu l-a desemnat într-un complet specializat, este competent să judece cauze de corupţie repartizate în perioada în care nu a fost desemnat prin hotărârea colegiului de conducere ca titular al unui complet specializat, în condițiile în care, în perioada respectiva, niciun complet al secţiei penale a instanței respective nu a fost desemnat pentru a judeca cauze de corupţie?
2. În ipoteza unui răspuns negativ, care este sancţiunea în acest caz, nulitatea relativă sau nulitatea absolută?
Dosar nr.347/1/2020
Decizia nr.11 din 28.04.2020
10. 10.03.2020 Dacă, în interpretarea dispoziţiilor art. 269 şi art. 270 din Codul de procedură penală, actul de procedură care trebuie făcut într-un anumit termen, este trimis prin e-mail/fax, în ultima zi a termenului care se calculează pe zile, este socotit a fi făcut în termen; chiar dacă actul de procedură se înregistrează la organul judiciar după expirarea termenului. Dosar nr.350/1/2020
Decizia nr.12 din 28.04.2020
11. 06.04.2020 Dacă întreprinzătorul titular al unei întreprinderi individuale reprezintă în sensul prevăzut de art. 308 alin. (1) Cod penal rap. La art. 175 alin. (2) teza a II-a Cod penal, persoană care exercită permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice prevăzute la art. 175 alin. (2) Cod penal, respectiv în cadrul unei întreprinderi individuale ce exercită un serviciu de interes public, care este supusă controlului ori supravegherii autorităţilor publice cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public. Dosar nr. 481/1/2020
Decizia nr. 13/7.05.2020
12. 10.04.2020 Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 117 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, care reglementează Regula specialităţii „cu excepţia cazurilor menţionate la alin. (1) şi (4), persoana predată autorităţilor române nu va putea fi urmărită, judecată sau privată de libertate pentru o altă faptă anterioară predării decât dacă statul membru de executare o consimte”, cu raportare la situaţia ce face obiectul prezentei cauze, în care statul de trimitere refuză extrădarea pentru executarea uneia din infracţiunile aflate în concurs, pentru care persoana este condamnată, fiind necesar a se clarifica dacă pedeapsa pentru care extrădarea a fost respinsă va trebui să fie executată sau nu de către persoana condamnată după executarea pedepsei pentru care extrădarea a fost admisă. Dosar nr. 699/1/2020
Decizia nr. 15/28.05.2020
13. 21.04.2020 ”În aplicarea dispozițiilor art. 124 alin. (3) Cod penal, în cazul înlocuirii măsurii educative a internării într-un centru educativ cu măsura internării într-un centru de detenție, fiind incidentă ipoteza concursului de infracțiuni, dacă se scade din durata măsurii educative a internării într-un centru de detenție perioada executată din măsura educativă a internării într-un centru educativ” Dosar nr. 838/1/2020
Decizia nr. 17/19.06.2020
14. 29.04.2020 În cazul în care o infracţiune (A) este concurentă atât cu infracţiunea ce reprezintă primul termen (B), cât şi cu infracţiunea ce reprezintă al doilea termen (C) al unei recidive postcondamnatorii, operaţiunea de stabilire a pedepsei rezultante implică: 1. Aplicarea întâi a regulilor recidivei postcondamnatorii cu privire la pedepsele stabilite pentru infracţiunile B şi C, rezultanta fiind ulterior contopită, potrivit regulilor concursului de infracţiuni, cu pedeapsa stabilită pentru infracţiunea A, concurentă atât cu infracţiunea B, cât şi cu infracţiunea C? sau 2. Aplicarea regulilor concursului de infracţiuni între pedepsele stabilite pentru infracţiunile A şi B, rezultantei fiindu-i aplicate ulterior regulile recidivei postcondamnatorii prin raportare la pedeapsa stabilită pentru infracţiunea C, considerând că intervenţia recidivei duce la ruperea concurenţei dintre infracţiunile A şi C? Dosar nr. 856/1/2020
Decizia nr. 22/09.07.2020
15. 05.05.2020 Dacă în aplicarea art. 43 alin. 1 Cod penal, in cazul unor condamnări multiple, verificarea îndeplinirii condiției referitoare la împlinirea termenului de reabilitare se face în raport de dispoziţiile art 167 al in. 5 Cod penal sau in raport de fiecare condamnare în parte pentru a stabili dacă sunt îndeplinite condiţiile de existenta ale recidivei postexecutorii Dosar nr. 964/1/2020
Decizia nr. 16/16.06.2020
16. 14.05.2020 Dacă noţiunea de poliţist prevăzută de art. 257 alin. 4 Cod penal are un sens restrâns şi se referă doar la poliţiştii a căror activitate şi statut sunt reglementate de Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi Legea nr. 360/2002 privind Statul Poliţistului sau are un sens larg, general care cuprinde şi poliţiştii locali a căror activitate şi statut sunt reglementate de Legea nr. 155/2010 a Poliţiei Locale şi Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici Dosar nr. 895/1/2020
Decizia nr. 19/22.06.2020
17. 04.06.2020 Interpretarea dispozitiilor art. 39 alin. 1 lit.c Cod penal cu privire la calculul pedepsei amenzii in caz de concurs de infracţiuni, în situaţia în care suma corespunzătoare unei zile - amendă stabilită pentru fiecare infracţiune concurentă este diferită Dosar nr. 1060/1/2020
Decizia nr. 20/07.07.2020
18. 25.06.2020 Dacă lucrătorii poliţiei judiciare din cadrul Direcţiei generale anticorupţie pot efectua, conform art. 324 alin. 3 din Codul de procedură penală, acte de cercetare penală prin delegare şi în alte cauze penale decât cele prevăzute în art. 1 alin. 2 din O.U.G. nr. 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Dosar nr. 895/1/2020
Decizia nr. 21/07.07.2020
19. 29.09.2020 Dacă în interpretarea dispoziţiilor art. 452 alin. 1 din Codul de procedură penală o cerere de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 453 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală poate fi îndreptată şi împotriva unei hotărâri penale definitive, dar care nu soluţionează fondul acţiunii penale. Dosar nr. 2352/1/2020
Decizia nr. 68/03.11.2020
20. 02.10.2020 În ipoteza în care un inculpat major a fost condamnat după data de 01.02.2014 prin 3 sentinţe astfel: -Prima, în ordine cronologică, constituie primul termen al recidivei postexecutorii faţă de a doua sentinţă; - A doua pedeapsă se află în stare de recidivă postexecutorie cu prima sentinţă şi în concurs cu cea de a treia sentinţă; -a treia sentinţă, în ordine cronologică, cuprinzând o pedeapsă pentru o infracţiune care a fost săvârşită anterior rămânerii definitive a primei sentinţe şi un rest dintr-o măsură educativă, Care este mecanismul de contopire a pedepselor ? Dosar nr. 2413/1/2020
Decizia nr.69/03.11.2020
21. 14.10.2020 Dacă fapta de a deschide şi utiliza un cont pe o reţea de socializare deschisă publicului (reţea care nu solicită dovezi din care să reiasă folosirea numelui real de către deţinătorul unui cont), furnizând ca nume de utilizator numele unei alte persoane şi introducând date reale vizând această  persoană (informaţii, fotografii, imagini video etc.) realizează  condiţiile de tipicitate ale infracţiunii de fals informatic prevăzută de art. 325 Cod penal, cu referire la cerinţele ca acţiunea de introducere a unor date informatice să fie realizată fără drept şi, respectiv, să aibă ca rezultat date necorespunzătoare adevărului. Dosar nr. 2534/1/2020
Decizia nr. 4/25.01.2021
22. 20.11.2020 Dacă retragerea de numerar cu carduri falsificate, folosind datele cardurilor copiate, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos prev. de art. 250 alin. 1 și 2 Cod penal în concurs ideal cu infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic prev. de art. 360 Cod penal sau doar infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 250 alin. 1 și 2 Cod penal. Dosar nr. 2882/1/2020
Decizia nr.2/20.01.2021
23. 10.12.2020 ”Dacă formularea cuprinsă în art.335 alin.(3) din Codul penal, respectiv „cu aceeași pedeapsă”, face trimitere la pedeapsa prevăzută de art. 335 alin. (2) din Codul penal sau face trimitere la pedeapsa prevăzută de art. 335 alin. (1) din Codul penal, art. 335 alin. (2) din Codul penal sau art. 336 din Codul penal, în funcție de elementul material alternativ al faptei comise” Dosar nr. 3104/1/2020
Decizia nr.11/18.02.2021
24. 11.12.2020 ”1. Infracțiunea de sustragere sau distrugere de probe ori de înscrisuri prevăzută de art.275 alin.1 din Codul penal are ca situație premisă existența unei proceduri judiciare deja începute?
2. Poate fi subiect activ al infracțiunii de sustragere sau distrugere de probe ori de înscrisuri în modalitatea prevăzută de art.275 alin.1 din Codul penal autorul faptei prevăzute de legea penală ce face obiectul procesului penal în care urmau să fie folosite înscrisurile ori mijloacele materiale de probă presupus a fi sustrase sau distruse?”
Dosar nr. 2986/1/2020
Decizia nr.3/20.01.2021
25. 17.12.2020 Dacă instanţa penală poate analiza elementele răspunderii civile delictuale a inculpatului în ipoteza în care persoana vătămată se constituie parte civilă cu respectarea termenului prevăzut de art. 20 alin.1 Cod procedură penală, dar după finalizarea procedurii de cameră preliminară, iar asigurătorul RCA refuză să participe în procesul penal ca parte responsabilă civilmente Dosar nr. 3096/1/2020
Decizia nr.10/18.02.2021