CONCLUZII HOTĂRÂRI PREALABILE stema_rotunda_mica.png
Cauze ale Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unor hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept
2021

 

Nr.crt. Data formulării
concluziilor
Obiectul  Decizia Înaltei Curți de
Casație și Justiție
1. 21.01.2021 - dacă infracţiunea de abuz în serviciu, în situaţia în care funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art.13 ind.2 din Legea nr.79/2000 raportat la art.297 C.pen. sau la art.248 C.pen. din 1969, la descrierea căreia s-a reţinut indiferent de calitatea persoanelor care sunt acuzate, obţinerea pentru altul a unui folos necuvenit echivalent cu sumele stabilite drept prejudiciu, în cuantum superior sumei de 10.000 de euro, este de competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie, prin raportare la prev. art.13 alin.1 lit.a din OUG nr.43/2002”.
- dacă noţiunea de „folos necuvenit” prev. de art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000 se circumscrie sintagmei „valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infracţiunii de corupţie este mai mare decât echivalentul în lei a 10.000 de euro”, prev. de art.13 alin.1 lit.a teza a IIa din OUG nr.43/2002, cu consecinţa atragerii competenţei materiale a D.N.A. în temeiul art.13 alin.1 din OUG nr.43/2002.
Dosar nr.3274/1/2020
Decizia nr.12 din 18.02.2021
2. 23.02.2021 În interpretarea art. 40 alin. 1 Cod penal, instanţa învestită cu judecarea unei cauze este obligată să realizeze şi contopirea pedepsei aplicate pentru infracţiunea dedusă judecăţii cu pedepsele aplicate anterior inculpatului pentru infracţiuni concurente, în situaţia particulară în care, în urma aplicării dispoziţiilor art. 10 din Legea 187/2012, s-ar ajunge ca inculpatul să execute o pedeapsă având o durată mai mare decât cea care ar rezulta în cazul executării succesive a tuturor mandatelor de executare emise pe numele acestuia? Dosar nr.156/1/2021
Decizia nr.17 din 17.03.2021
3. 03.03.2021 Dacă poate fi subiect activ al infracţiunii prev. de art.335 alin. (2) Cod penal persoana care, după pronunţarea hotărârii definitive de condamnare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 336 alin. (1) Cod penal şi până la anularea permisului de conducere dispusă de către şeful poliţiei, conduce un autovehicul pe drumurile publice? Dosar nr.293/1/2021
Decizia nr.27 din 21.04.2021
4. 07.04.2021 Publicarea de anunţuri fictive online care a avut drept consecinţă producerea unei pagube, fără ca prin această activitate să se intervină asupra sistemului informatic sau asupra datelor informatice prelucrate de acesta, realizează condiţiile de tipicitate ale infracţiunii de fraudă informatică, prevăzute de art. 249 din Codul penal (în modalitatea alternativă a „introducerii de date informatice”) sau ale infracţiunii de înşelăciune, prevăzute de art. 244 alin. 2 din Codul penal (în modalitatea alternativă „prin alte mijloace frauduloase”)? Dosar nr.769/1/2021
Decizia nr.37 din 07.06.2021
5. 07.04.2021 Dacă în procedura contestaţiei la executare, în interpretarea art. 598 alin. (1) lit. c) teza finală din C.proc.pen. (împiedicare la executare), atunci când pentru o parte dintre pedepsele indicate în mandatul european de arestare emis de autoritatea judiciară solicitantă română, autoritate judiciară de executare străină refuză predarea, iar pentru o altă parte dintre pedepse admite predarea: - impedimentul la executarea pedepselor cu privire la care s-a refuzat predarea pentru motivul că persoana condamnată nu are posibilitatea să conteste condamnarea pronunţată în lipsă este temporar, aceste pedepse putând fi executate ulterior, în condiţiile art. 117 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 302/2004, republicată (text aplicabil prin analogie şi în ipoteza refuzului de predare), sau – impedimentul la executarea pedepselor cu privire care s-a refuzat predarea pentru motivul că persoana condamnată nu are posibilitatea să conteste condamnarea pronunţată în lipsă este definitiv, aceste pedepse aplicate de instanţele române neputând fi executate pe teritoriul României ulterior executării pedepselor pentru care s-a admis predarea. Dosar nr.764/1/2021
Decizia nr.35 din 25.05.2021
6. 16.04.2021 Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 65 alin. (1) raportat la art. 64 alin. (1) lit. c) Cod de procedură penală şi art. 114 alin. (4) Cod de procedură penală, în sensul de a se stabili dacă organul de urmărire penală care a întocmit procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante poate efectua în continuare acte de urmărire, fiind ulterior audiat în calitate de martor în aceeaşi cauză; în caz negativ, care este sancţiunea procesuală aferentă, respectiv nulitatea absolută a actelor de urmărire penală efectuate, ca urmare a încălcării normelor de competenţă, în acord cu dispoziţiile art. 281 alin. (1) lit. b) C.p.p. şi Decizia C.C.R. nr. 302/2017 sau nulitatea relativă în baza dispoziţiilor art. 282 C.pr.penală, ca urmare a constatării unui caz de incompatibilitate având în vedere calitatea sa de martor la săvârşirea infracţiunii. Dosar nr.797/1/2021
Decizia nr.36 din 25.05.2021
7. 05.05.2021 ”Folosirea sintagmei de „substanțe psihoactive” în conținutul normei de incriminare presupune o restrângere a sferei de aplicare a normei de incriminare la categoria de substanțe la care face referire Legea nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare sau, după caz, sfera noțiunii de substanțe psihoactive se impune a fi interpretată în mod extensiv, fiind incluse şi substanțele prevăzute în conținutul Legilor speciale nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare şi nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope?” Dosar nr.833/1/2021
Decizia nr.48 din 09.06.2021
8. 05.05.2021 1) Aplicarea art. 37 Cod penal are ca efect desfiinţarea sentinţei penale anterioare de condamnare pentru o parte din actele materiale ce intră în cuprinsul infracţiunii continuate, iar  în caz afirmativ această desfiinţare se impune a fi făcută în integralitatea sa, atât pe latura penală cât şi pe latura civilă? 
2) În aplicarea art. 37 Cod penal termenul de supraveghere stabilit potrivit art. 92 Cod penal se calculează de la data rămânerii definitive ale hotărârii anterioare care este desfiinţată sau de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care se pronunţă o soluţie cu privire la infracţiunea în întregul său? 
3) Obligaţia referitoare la munca în folosul comunităţii stabilită potrivit art. 93 al. 3 Cod penal prin hotărârea anterioară care se desfiinţează se deduce dintr-o eventuală obligaţie de aceeaşi natură stabilită în cauza în care se judecă infracţiunea în integralitatea sa?
Dosar nr.860/1/2021
Decizia nr.49 din 09.06.2021
9. 31.05.2021 ,,Dacă pentru determinarea subiecților infracțiunii de incest prev. de art.377 cod penal, prin raportare la art. 440 cod civil, art.52 cod procedură penală şi art. 177 alin. 2 Cod penal, stabilirea calității de rude în linie directă mai poate avea loc în condițiile în care unul dintre subiecți a fost adoptat şi art.470 cod civil prevede că raporturile de rudenie încetează între adoptat și părinții firești ?
Dacă pentru determinarea subiecților infracțiunii de incest prev. de art.377 cod penal se impune stabilirea în prealabil a calității de rude în linie directă sau frați și surori potrivit art.409 cod civil raportat la 416 cod civil sau art.424 cod civil, după caz, ori acest aspect poate fi stabilit în absența actelor de stare civilă şi a unei acțiuni civile cu acest obiect, ulterior în cadrul procesului penal pendinte potrivit mijloacelor de probă prevăzute de art.97 cod procedură penală prin raportare la art.52 cod procedură penală?
Dacă efectele legăturii de rudenie biologică stabilite într-un proces civil sau chiar în procesul penal pendinte ulterior comiterii faptei de incest retroactivează până la momentul naşterii copilului sau se aplică doar pentru viitor în procesul penal respectiv?”

Dosar nr.1236/1/2021
Decizia nr.52 din 28.06.2021

10. 31.05.2021 Dacă tipicitatea infracţiunii de violare a vieţii private în modalitatea incriminata de art. 226 alin. 2 Cod penal este condiţionată de deţinerea unor sunete, convorbiri ori imagini realizate fără drept, prin fotografierea, captarea sau înregistrarea de imagini, ascultarea cu mijloace tehnice sau înregistrarea audio a unei persoane aflate într-o locuinţa sau încăpere ori dependință ţinând de acestea sau a unei convorbiri private. Dosar nr.1321/1/2021
Decizia nr.51 din 24.06.2021
11. 13.07.2021 Art.426 alin. 1 lit. d Cod procedură penală trebuie interpretat în sensul că instanţa de apel nu a fost compusă potrivit legii raportat la calea de atac cu care a fost sesizata sau /şi raportat la soluţia pronunţată prin decizia penală. Dosar nr. 1607/1/2021
Decizia nr. 65/29.09.2021
12. 14.07.2021 Instanţa de apel învestită cu apelul declarat de procuror exclusiv pentru motive de nelegalitate a sentinţei pronunţate în primă instanţă, dintre care unul/unele sunt în favoarea inculpatului, altul/altele sunt în defavoarea aceluiaşi inculpat, aceste din urmă motive vizând alte chestiuni decât pedeapsa aplicată de prima instanţă, poate să examineze în privinţa acestui inculpat sentinţa apelată şi sub aspectul temeiniciei pedepsei aplicate, ce ar avea drept consecinţă majorarea cuantumului acesteia sau înlăturarea dispoziţiilor privind suspendarea sub supraveghere a executării acestei pedepse dispuse prin sentinţa apelată, fără a încălca prevederile art.418 alin.2 C.proc.pen. Dosar nr. 1795/1/2021
Decizia nr. 67/29.09.2021
13. 27.07.2021 Dacă dobânzile și penalitățile se aplică la prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul sau dobânzile și penalitățile se calculează doar la prejudiciul produs prin comiterea faptei. Dosar nr. 1629/1/2021
Decizia nr. 66/29.09.2021
14. 02.08.2021 „În interpretarea dispozițiilor art.360 alin.(1) din Codul penal privind accesul ilegal la un sistem informatic, în cazul persoanelor care pot interoga oricând o bază de date conținând informații nepublice, o asemenea interogare neurmată de efectuarea ulterioară a unor acte specifice exercitării atribuțiilor de serviciu în legătură cu interogarea efectuată, poate reprezenta o depășire a limitelor pentru care a fost acordată autorizarea?”

Dosar nr. 1876/1/2021
Decizia nr. 68/29.09.2021

15. 20.10.2021 Dacă aplicarea beneficiului dispoziţiilor art.19 din Legea 682/2002 faţă de inculpatul care are calitatea de denunţător într-o cauză penală este condiţionată de continuarea urmăririi penale in personam, de punerea în mişcare a acţiunii penale sau dacă este suficientă începerea urmăririi penale in rem în cauza în care acesta are calitatea de martor denunţător.

Dosar nr. 2474/1/2021
Decizia nr. 79/18.11.2021

16. 21.10.2021 Dacă, în cazul infracţiunii prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 (forma anterioară datei de 01.02.2014), termenul de prescripţie a răspunderii penale se stabileşte în raport de limita maximă a pedepsei prevăzută de acest text de lege, respectiv 20 de ani, sau în funcţie de pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea cea mai gravă care intră în scopul grupului infracţional, în considerarea, relativ la sintagma „pedeapsă prevăzută de lege”, a dispoziţiilor alineatului (2) al art. 7 din Legea nr. 39/2003 (forma anterioară). Dosar nr. 2439/1/2021
Decizia nr. 74/04.11.2021
17. 15.11.2021 „Interpretarea  dispozițiilor art.65 alin.(1) raportat la art.64 alin.(1) lit.c) şi art.114 alin.(4) din Codul de procedură penală, în sensul de a se stabili dacă organul de urmărire penală care a întocmit procesul-verbal de constatare a infracțiunii flagrante poate efectua în continuare acte de urmărire penală; care este sancțiunea procesuală aplicabilă în cazul în care ulterior, este audiat în calitate de martor în aceeași cauză, respectiv nulitatea absolută a actelor de urmărire penală efectuate, ca urmare a încălcării normelor de competență, în acord cu dispozițiile art.281 alin.(1) lit.b) din Codul de procedură penală şi Decizia Curții Constituționale a României nr.302/2017 sau nulitatea relativă conform art. 282 din Codul de procedură penală, prin constatarea existenței unui caz de incompatibilitate ce decurge din calitatea sa de martor la săvârșirea infracțiunii” Dosar nr. 2611/1/2021
Decizia nr. 83/08.12.2021
18. 09.12.2021 Dacă regimul suspendării condiţionate a executării pedepsei, sub aspectul revocării, este cel prevăzut de Codul penal din 1969, ca urmare a aplicării art.15 alin. (2 ) din Legea nr.187/2012, în cazul în care pedeapsa principală aplicată pentru o infracţiune comisă anterior datei de 01.02.2014, a fost stabilită potrivit Codului penal actual, iar modalitatea de executare a pedepsei a fost dispusă potrivit Codului penal din 1969, ca efect al aplicării legii penale mai favorabile pe instituţii autonome, în condiţiile în care prin decizia nr. 265/06.05.2014 a Curţii Constituţionale publicată în Monitorul Oficial al României nr.372/20.05.2014 s-a statuat că, dispoziţiile art. 5 din Codul penal sunt constituţionale în măsura în care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea şi aplicarea legii penale mai favorabile. Dosar nr. 2737/1/2021
Decizia nr. 1/27.01.2022
19. 13.12.2021 Dacă în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3 din Legea 143/2000, în situaţia în care o persoană călătoreşte în România cu avionul având asupra sa droguri, acestea se consideră introduse în ţară (cu consecinţa consumării infracţiuni) în momentul în care persoana aflată la bordul aeronavei trece frontiera, intrând astfel în spaţiul aerian cuprins între frontierele de stat sau, dimpotrivă, drogurile se consideră introduse în ţară doar ulterior momentului în care, după aterizarea aeronavei, persoana în cauză a trecut de punctul de trecere a frontierei situat în incinta aeroportului, iar în acest din urmă caz, dacă efectuarea controlului vamal prezintă vreo relevanţă în privinţa consumării infracţiunii. Dosar nr. 2763/1/2021
Decizia nr. 3/27.01.2022
20. 17.12.2021 În situaţia în care infracţiunea de furt este comisă de o persoană ce poartă o mască, într-un spaţiu unde purtarea măştii este obligatorie, se reţine varianta calificată a infracţiunii de furt prevăzută de dispoziţiile art. 228 alin. (1) – art 229 alin. (1) lit. c Cod penal? Dosar nr. 2813/1/2021
Decizia nr. 4/27.01.2022
21. 22.12.2021 Dacă în interpretarea dispoziţiilor art. 452 alin. (1) din Codul de procedură penală o cerere de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 453 alin. (1) lit. e) din Codul de procedură penală poate fi îndreptată şi împotriva unei hotărâri penale definitive, dar care nu soluţionează fondul acţiunii penale. Dosar nr. 2749/1/2021
Decizia nr. 2/27.01.2022