CONCLUZII HOTĂRÂRI PREALABILE stema_rotunda_mica.png
Cauze ale Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unor hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept
2022

 

Nr.crt. Data formulării
concluziilor
Obiectul  Decizia Înaltei Curți de
Casație și Justiție
1. 21.01.2022 Dacă fapta unei persoane de a conduce pe drumurile publice un autovehicul, care la momentul prelevării mostrelor biologice, a avut o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge şi care se afla sub influenţa unor substanţe psihoactive, întruneşte elementele de tipicitate ale infracţiunii cu conţinut alternativ prev. de art. 336 alin. (1) şi (2) Cod Penal sau întruneşte elementele de tipicitate a două infracţiuni cu conţinuturi alternative în concurs ideal, prev. de art. 336 alin. (1) Cod Penal şi art. 336 alin. (2) Cod Penal, cu aplicarea art. 38 alin. (2) Cod Penal. Dosar nr. 3007/1/2021
Decizia nr. 11/23.02.2022
2. 26.01.2022 Dacă în cazul infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 14 din Legea nr. 241/2005, la determinarea impozitului pe profit stabilit suplimentar pot fi avute în vedere, prin estimare, cheltuieli cu privire la care nu există documente justificative? Dosar nr. 3088/1/2021
Decizia nr. 14/11.03.2022
3. 28.01.2022 Decretul Preşedintelui nr. 195/2020 din 16.03.2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 212 la 16.03.2020 aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 3/2020 din 19.03.2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 224 din 19 martie 2020 şi Decretul Preşedintelui nr. 240/2020 din 14.04.2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 311 la 14.04.2020 aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/2020 din 16.04.2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 320 la 16.04.2020 constituie cauze de suspendare a prescripţiei răspunderii penale în condiţiile art. 156 Cod penal? Dosar nr. 3090/1/2021
Decizia nr. 12/23.02.2022
4. 22.02.2022 Dacă în interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 5 alin.(3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, prin noţiunea de ”cauze, propuneri, contestaţii, plângeri sau alte cereri în care cercetarea penală a fost efectuată de Direcţia Naţională Anticorupţie” se înţelege şi soluţionarea cererilor de liberare condiţionată din executarea unei pedepse aplicate pentru astfel de infracţiuni. Dosar nr. 88/1/2022
Decizia nr. 17/31.03.2022
5. 11.03.2022 Dacă există deja un mandat de supraveghere tehnică care are ca obiect supravegherea video, audio sau prin fotografiere, procurorul este obligat să sesizeze judecătorul de drepturi şi libertăţi potrivit art. 148 alin. (10) Cod procedură penală raportat la art. 148 alin. (3) Cod procedură penală, atunci când apreciază că este necesar ca, colaboratorul să poată folosi dispozitive tehnice pentru a obţine fotografii sau înregistrări audio şi video. Dosar nr. 196/1/2022
Decizia nr. 20/13.04.2022
6. 11.03.2022 În interpretarea şi aplicarea art. 469, alin. (5) şi alin. (7) C.proc.pen. prin admiterea căii de atac exercitate împotriva încheierii prin care s-a admis cererea de redeschidere a procesului penal, desfiinţarea acestei încheieri are ca efect redobândirea autorităţii de lucru judecat şi caracterul executoriu al hotărârii în raport de care s-a cerut redeschiderea procesului penal? În caz afirmativ, este necesară emiterea unor noi forme de executare? Dosar nr. 240/1/2022
Decizia nr. 21/04.05.2022
7. 05.04.2022 Dacă în interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 338 alin. (2) C.pen., fapta oricărei persoane de a modifica starea locului are în vedere şi schimbarea poziţiei vehiculului implicat într-un accident de circulaţie, sintagmă prevăzută distinct de art. 77 alin. (3) din O.U.G. nr. 195/2002? Dosar nr. 241/1/2022
Decizia nr. 22/04.05.2022
8. 06.04.2022 Interpretarea art. 345 alin. (3) Cod procedură penală, respectiv: care este natura juridică a termenului de 5 zile în cadrul căruia procurorul remediază neregularităţile actului de sesizare, care este felul actului procesual prin care se realizează remedierea, dacă actul trebuie verificat pentru legalitate şi temeinicie de către procurorul ierarhic superior şi care este termenul limită până la care ar putea interveni această verificare. Dosar nr. 470/1/2022
Decizia nr. 23/04.05.2022
9. 21.04.2022 Modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 295 alin.(1) raportat la art. 308 Cod penal, în sensul de a se stabili dacă administratorul în fapt al unei asociaţii de proprietari sau locatari poate fi subiect activ al infracţiunii de delapidare şi respectiv de a stabili dacă o persoană care desfăşoară servicii pentru asociaţia de proprietari sau locatari, în baza unui contract de prestări servicii, poate fi considerată o persoană care exercită, permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în cadrul asociaţiei, în sensul dispoziţiilor art. 308 Cod penal. Dosar nr. 675/1/2022
Decizia nr. 31/25.05.2022
10. 26.04.2022 ”Dacă în înțelesul art.89 alin.1 din Codul penal este posibilă anularea amânării aplicării pedepsei  în ipoteza în care pentru infracțiunea descoperită pe parcursul termenului de supraveghere s-a pronunțat o soluție de amânare a aplicării pedepsei ?” Dosar nr. 664/1/2022
Decizia nr. 30/25.05.2022
11. 06.05.2022 Dacă persoana ce deţine o funcţie de conducere în cadrul unui partid politic are calitatea de funcţionar public potrivit dispoziţiilor art.147 alin. (1) Cod penal de la 1968, art. 175 alin. (1) lit. b) teza a-II-a Cod penal actual sau ale art. 175 alin. (2) Cod penal actual.

Dosar nr. 584/1/2022
Decizia nr. 37/08.06.2022

12. 06.05.2022 Dacă nedeclararea la organul fiscal competent (ANAF, DGFP), a veniturilor obţinute din vânzarea de autoturisme second-hand si evidenţiate în acte contabile primare în condiţiile declarării acestora la Direcţia de Taxa si Impozite Locale, se circumscrie laturii obiective a infracţiunii prev. de art. 9 alin. (1) lit. a din Legea 241/2005, (ascunderii bunului ori a sursei impozabile sau taxabile) sau se întrunesc elementele de tipicitate ale contravenţiei prev. de art. 219 alin. (I) lit. b din OG 92/2003 combinat cu art. 219 alin. (3) din OG 92/2003, (neîndeplinirea la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor şi veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume).

Dosar nr. 661/1/2022
Decizia nr. 32/06.06.2022

13. 09.05.2022 Interpretarea art. 250 ind.2 din Codul de procedură penală, respectiv: care este natura juridică a termenului de 6 luni în cursul urmăririi penale, respectiv 1 an în cursul judecăţii, în cadrul căruia este necesară verificarea periodică a subzistenţei temeiurilor care au determinat luarea sau menţinerea măsurii asigurătorii.

Dosar nr.782/1/2022
Decizia nr. 38/09.06.2022

14. 20.05.2022 În situaţia în care un minor, căruia i s-a aplicat anterior o măsură educativă privativă de libertate, fiind judecat în baza procedurii recunoaşterii învinuirii, este judecat ulterior pentru o infracţiune concurentă, tot conform procedurii simplificate, determinarea limitelor în care se prelungeşte măsura educativă privativă de libertate se face prin raportare la prevederile art. 396 alin. (10) teza finală Cod de procedură penală sau la prevederile art. 125 alin. (2) Cod penal?

Dosar nr.854/1/2022
Decizia nr. 39/09.06.2022

15. 22.05.2022 Dacă termenul „pagubă” din cuprinsul art. 249 alin. (5) Cod procedură penală vizând instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului în materia infracţiunii prevăzute de art. 10 din Legea nr. 241/2005, modificată şi completată de Legea nr. 55/2021, cuprinde doar prejudiciul efectiv calculat, respectiv baza de calcul, sau cuprinde şi accesoriile (dobânzi şi penalităţi)? Dosar nr.1004/1/2022
Decizia nr. 44/19.09.2022
16. 22.05.2022 Dacă zilele considerate ca fiind executate în baza Legii nr. 169/2017 avute în vedere la îndeplinirea fracției de pedeapsă pentru acordarea liberării condiționate și menționate ca fiind câștigate în cuprinsul hotărârii judecătorești prin care s-a soluționat cererea sau propunerea de liberare condiționată, rămân câștigate chiar și după pronunțarea Deciziei Curții Constituționale nr. 242 din 8 aprilie 2021 a Curții Constituționale publicate în Monitorul Oficial al României nr. 677 din 8 iulie 2021 și se deduc din pedeapsa rezultată ca urmare a contopirii potrivit regulilor reglementate de art. 40 raportat la art. 38 din Codul penal.

Dosar nr.1002/1/2022
Decizia nr. 51/28.09.2022

17. 04.07.2022 Lămurirea modului de interpretare şi aplicare a dispozițiilor art.78 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2002 republicată, în sensul de a se stabili dacă sunt întrunite elementele de tipicitate ale infracțiunii prevăzute de art. 336 Cod penal, sub aspectul îndeplinirii condiției vizând existența unei îmbibații alcoolice de peste 0.80g/l alcool pur în sânge. Dosar nr.1219/1/2022
Decizia nr. 52/28.09.2022
18. 06.07.2022 Folosirea fără drept a  unui card bancar, în modalitatea contactless, la un terminal POS pentru achitarea unor produse, întrunește elementele constitutive a două infracțiuni, respectiv, acces la un sistem informatic, prevăzută de art.360 alin.(1) din Codul penal și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art.250 alin.(1) din Codul penal (în formă tentată sau consumată în funcție de efectuarea propriu-zisă a tranzacției) sau doar elementele constitutive ale infracțiunii de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art.250 alin.(1) din Codul penal (în formă tentată sau consumată în funcție de efectuarea efectivă a tranzacției)? Dosar nr.1242/1/2022
Decizia nr. 53/28.09.2022
19. 15.07.2022 1. În raport cu dispoziţiile art. 250 ind.2 C.proc.pen. care este durata termenului maxim în cursul căruia judecătorul de cameră preliminară verifică dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea sau menţinerea măsurii asigurătorii?
2. În raport cu dispoziţiile art. 250 ind.2 C.proc.pen. care este natura termenului maxim în cursul căruia judecătorul de cameră preliminară verifică dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea sau menţinerea măsurii asigurătorii?
Dosar nr.1266/1/2022
Decizia nr. 64/19.10.2022
20. 16.08.2022 În situația în care, potrivit legislației române, este obligatoriu ca persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul să dețină un permis de conducere, iar aceasta posedă exclusiv un permis de conducere provizoriu eliberat de autoritatea competentă din  Marea Britanie („Provisional Driving Licence”), se reține forma atenuantă a  infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere prevăzută de art.335 alin.2 din Codul penal, respectiv situația în care persoana nu are dreptul de a conduce autovehicule în România ? Dosar nr.1418/1/2022
Decizia nr. 78/28.11.2022
21. 26.08.2022 I. În cazul în care o infracţiune (A) (nejudecată) este concurentă atât cu infracţiunea (B) ce reprezintă primul termen, cât şi cu infracţiunea (C) ce reprezintă al doilea termen al unei recidive postexecutorii, iar până la judecata definitivă a infracţiunii (A), pedeapsa pentru infracţiunea (B) este integral executată; operaţiunea de stabilire a pedepsei rezultante implică: I.1 Aplicarea regulilor concursului de infracţiuni între pedepsele stabilite pentru infracţiunile (A) şi (B), rezultantei fiindu-i aplicabile ulterior regulile recidivei postcondamnatorii, la contopirea acestei pedepse rezultante cu pedeapsa (C) (dacă în urma contopirii pedepselor din concurs o astfel de recidivă se naşte); considerând că intervenţia recidivei duce la ruperea concurenţei dintre infracţiunile (A) şi (C), fiind irelevant executarea integrală a pedepsei aplicate pentru infracţiunea (B) sau I.2. Aplicarea regulilor concursului de infracţiuni între pedepsele stabilite pentru infracţiunile (A), şi (C), fără a se scădea ulterior ce s-a executat din pedeapsa (B) sau I.3. Aplicarea regulilor concursului de infracţiuni pentru pedepsele stabilite cu privire la infracţiunile (A), (B) şi (C), urmând ca mai apoi să se deducă perioadele pedepselor executate din structura pedepsei rezultante? II. În ipoteza contopirii pedepselor conform variantei I.1, natura recidivei (recidivă postexecutorie) reţinută cu titlu de autoritate de lucru judecat la infracţiunea (C) se păstrează, cu consecinţa păstrării încadrării şi a pedepsei urmând ca doar tratamentul sancţionator specific recidivei postcondamnatorii să fie aplicat în concret în operaţiunea de stabilire a pedepsei rezultante pentru infracţiunile (A), (B) şi (C); sau se impune modificarea încadrării juridice a infracţiunii (C), cu posibilitatea de modificare a pedepsei aplicate pentru această infracţiune; demers ce se realizează de instanţa ce judecă infracţiunea (A)?. Dosar nr. 1422/1/2022
Decizia nr. 68/25.10.2022
22. 08.09.2022 1. Dacă normele care reglementează efectul întreruptiv de prescripție al actelor 
de procedură sunt norme de drept substanțial susceptibile de a fi aplicate 
ca lege penală mai favorabilă sau norme de drept procesual 
supuse principiului «tempus regit actum» ?
2. Dacă art. 155 alin. (1) din Codul penal, în forma în vigoare în perioada 26.06.2018-30.05.2022, este susceptibil de a fi aplicat ca lege penală mai favorabilă?
Dosar nr. 1341/1/2022
Decizia nr. 67/25.10.2022
23. 20.09.2022 Dacă în interpretarea art. 6 şi 7 alin. (2) din Legea nr. 78/2000 (forma în vigoare anterior modificării din anul 2014), reţinerea formei agravate a infracţiunii de dare de mită este condiţionată de săvârşirea infracţiunii faţă de un funcţionar care exercită atribuţii de control, în legătură directă cu aceste atribuţii, sau este suficient ca funcţionarul să aibă atribuţii de control, darea de mită săvârşită faţă de acesta neavând legătură directă cu respectivele atribuţii. Dosar nr. 1676/1/2022
Decizia nr. 74/11.11.2022
24. 29.09.2022 1.Dispoziţiile art. 426 lit. b şi art. 431 din Codul de procedură penală se interpretează în sensul că instanţa care soluţionează contestaţia în anulare are competenţa, în etapa admisibilităţii în principiu, să reanalizeze care dintre legile penale care s-au succedat în timp este mai favorabilă în cazul în care se invocă incidenţa unei cauze de încetare a procesului penal în raport de o lege succesivă care nu a fost reţinută ca fiind mai favorabilă în cauză? 2.În aplicarea dispoziţiilor art. 426 lit. b din Codul de procedură penală, astfel cum au fost interpretate prin decizia nr. 10/2017 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, instanţa care soluţionează contestaţia în anulare, întemeiată pe efectele deciziilor Curţii Constituţionale nr. 297/26.04.2018 şi nr. 358/26.05.2022, poate reanaliza prescripţia răspunderii penale, în cazul în care instanţa de apel a analizat incidenţa acestei cauze de încetare în raport de împlinirea termenului de prescripţie specială, însă a omis să aibă în vedere natura simplă/extremă a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 297/2018, respectiv inexistenţa unei cauze de întrerupere a termenului de prescripţie a răspunderii penale în perioada 26.06.2018-30.05.2022? Dosar nr. 1708/1/2022
Decizia nr. 82/19.12.2022
25. 12.12.2022 Dacă, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 105 alin. (2) Cod penal, instanţa de apel are posibilitatea legală ca, reţinând că sunt îndeplinite condiţiile de acordare a liberării condiţionate în raport de pedeapsa rezultantă dispusă de prima instanţă în urma operaţiunilor de contopire între pedeapsa aplicată pentru infracţiunea dedusă judecăţii şi pedepse anterior aplicate pentru infracţiuni concurente prin hotărâri definitive de condamnare, să acorde liberarea condiţionată în situaţia în care instanţa de fond nu a examinat o atare posibilitate. Dosar nr. 2413/1/2022
Decizia nr. 19/20.03.2023