JURISPRUDENŢĂ ISTORICĂ 1994-2003 stema_rotunda_mica.png

 

Nr.crt. Număr dosar SJC/
data declarării
Obiect Mod de soluţionare/
data soluţionării
Observaţii
1. 4976/870/1994
23.11.1994
Recurs în interesul legii privind:
”aplicarea prevederilor art.16 din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice”
Admis prin decizia   Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite 
nr.I din 6.03.1995, pronunțată în dosarul nr.53/1994
Prin decizia CSJ s-a stabilit  că:
-sesizările de transformare a amenzii în închisoare contravențională sunt  admisibile atât în cazurile în care, pentru  fapta săvârșită, legea prevede sancțiunea alternativă a amenzii cu aceea a închisorii contravenționale, cât și în cazul în care sancțiunea contravențională prevăzută de lege este numai amenda;
-hotărârea pronunțată de instanța de judecată  sesizată să transforme  amenda, rămasă neachitată de contravenient  în termenul prev. de art.16 alin.(1) din legea nr,61/1991,  este supusă numai căii de atac a recursului;
-acțiunea de transformare  a amenzii în închisoare contravențională încetează în cazul  în care contravenientul  achită amenda  până la pronunțarea hotărârii asupra recursului
2. 7290/1647/1994
30.06.1994
Recurs în interesul legii privind:
”interpretarea art.2 pct.1 lit.a) din Codul de procedură civilă, privind stabilirea instanței competente să judece litigiile comerciale cu caracter nepatrimonial”
Admis prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite nr.II din 8.05.1995, pronunțată în dosarul nr.36/1994

.
Opinie separată
Prin decizia CSJ s-a stabilit  că:
-în aplicarea prev. art.1 pct.1 și art.2 pct.1 lit.a) din Codul de procedură civilă, judecătoriile sunt competente să soluționeze cererile privind autorizarea funcționării  societăților comerciale
3. 380/C/8173/1995
29.11.1995
Recurs în interesul legii privind:
”În practica instanțelor de judecată din județul Brașov  nu există un punct de vedere unitar cu privire la  interpretarea corectă a dispozițiilor legale  referitoare la competența (compatibilitatea) judecătoriilor de a desfășura activitatea de judecată în raport de prevederile art.51-54 și art.129 din Legea 92/1992”
RIL retras 
prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite nr.III din 18.03.1996, pronunțată în dosarul nr.37/1995

 
Retras în 4.03.1996
4. 43072/8614/1994
4.10.1995
Recurs în interesul legii privind:
”interpretarea dispozițiilor art.3 alin.(1) și art.90 alin.(1) și art.7 din Legea nr.21/1924, privitoare la:
-instanța competentă material să acorde personalitate juridică asociațiilor și fundațiilor fără scop lucrativ sau  patrimonial;
-termenul de apel și data de când curge în această materie;
-termenul de recurs și data de când curge în această materie”
Admis prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite nr.V din 7.10.1996, pronunțată în dosarul nr.25/1996
Prin decizia CSJ s-a stabilit  că, în aplicarea dispozițiilor art.3 alin.(1) și art.90 alin.(1) și art.7 din Legea nr.21/1924:
-instanța competentă material să acorde personalitate juridică asociațiilor și fundațiilor fără scop lucrativ sau  patrimonial este tribunalul;
-termenul în care părțile și procurorul pot exercita calea de atac a apelului împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță este de 10 zile libere și curge de la data pronunțării hotărârii;
-termenul de recurs împotriva hotărârilor pronunțate în apel în aceeași materie, atât pentru părți, cât și pentru procuror, este de 15 zile socotite de la comunicarea hotărârii 
5. 85/C2/3344/1994
10.05.1995
Recurs în interesul legii privind:
”interpretarea și aplicarea prevederilor legale referitoare la competența materială a instanței privind  judecarea unor litigii de muncă”
Admis prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite nr.II din 18.03.1996, pronunțată în dosarul nr.15/1995
Decizia CSJ a stabilit  ca interpretarea dată de instanțele de judecată în sensul că sunt supuse judecății instanțelor  Curții de Conturi contestațiile menționate de art.46 din Legea nr.94/1992 introduse împotriva  actelor de imputație de către administratorii, gestionarii, contabilii și de  ceilalți salariați, care au participat, împreună cu aceștia,  la producerea pagubelor cauzate persoanelor juridice, prev. de art.18 din această lege, în legătură cu formarea, administrarea și întrebuințarea resurselor financiare ale statului și ale sectorului public, precum și cu gestionarea patrimoniului public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale.
Contestațiile introduse împotriva altor acte de imputație, decât cele menționate la art.46 din Legea nr.94/1992, sunt  de competența de soluționare a instanțelor judecătorești
6. 492/C/13450/1993
25.07.1996

 
Recurs în interesul legii privind:
”problema dacă adeverințele eliberate de Comisia constituită potrivi Legii nr.18/1991 și procesul-verbal de punere în posesie constituie titlu  de proprietate care poate fi examinat în cadrul soluționării unor acțiuni în revendicare sau în sistarea stării de indiviziune”
 
Admis prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite 
nr.I din 30.06.1997 pronunțată în dosarele nr.35/1996, 36/1996 și 2/1997

.
Opinie separată
Prin decizia CSJ s-a stabilit că, în aplicarea unor dispoziții din Legea nr.18/1991, a fondului funciar:
-Cu privire la natura juridică a titlului de proprietate  emis în aplicarea Legii nr.18/1991 și instanța competentă să soluționeze cererile de anularea titlului de proprietate emis în baza prevederilor acestei legi:
a)în unanimitate, stabilește că titlul de proprietate emis în  aplicarea Legii nr.18/1991 este act administrativ, în baza căruia se creează raporturi juridice civile vizând dreptul de proprietate;     
b)cu majoritate de voturi, stabilește că instanța căreia îi revine competența materială de a soluționa cererile de anulare a titlului de proprietate este judecătoria;
- Cu privire la problema dacă adeverința eliberată de comisia constituită potrivit Legii nr.18/1991 și procesul verbal de punere în posesie, întocmit în baza prevederilor aceleiași legi, constituie titlu de  proprietate care să poată fi examinat în cadrul soluționării unor acțiuni în revendicare sau în sistarea stării de indiviziune;
a) cu majoritate de voturi stabilește că adeverința și procesul   verbal de punere în posesie nu constituie titlu de proprietate care să poată fi examinat în cadrul soluționării unor acțiuni în revendicare sau în sistarea stării de indiviziune;
-Cu privire la natura juridică a termenului de 45 de zile în care trebuie introdusă cererea de reconstituire ori constituire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor în temeiul prevederilor Legiinr.18/1991, cu majoritate de voturi, stabilește că termenul de 45 de zile este termen de decădere;
-Cu privire la competența instanțelor  de a stabili  amplasamentul terenului pentru care se reconstituie dreptul de proprietate privată, cu majoritate de voturi, se stabilește:
a)instanțele judecătorești sesizate în temeiul art. 11 alin.8 din Legea nr.18/1991 nu sunt competente să stabilească amplasamentul terenurilor pentru care se reconstituie dreptul de proprietate privată;
b)instanțele judecătorești sunt competente să cenzureze stabilirea amplasamentului terenurilor, în raport cu prevederile art. 13 din Legea nr.18/1991, atunci când sunt sesizate cu privire la atribuirea efectivă a terenurilor, de către comisiile locale, în temeiu1 art.36 din Regulamentul de aplicare a Legii nr.18/1991 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.131/1991.
-Cu privire la întinderea dreptului de proprietate asupra terenului     aferent construcției dobândite prin cumpărare, sub imperiul legii nr.58/1974:
a)cu majoritate de voturi, stabilește că întinderea dreptului de proprietate asupra terenului aferent construcției dobândite prin cumpărare, sub imperiul Legii nr.58/1974 poate fi determinată prin deducerea intenției părților din convenție și din  ansamblul probelor administrate.
-Cu privire la organul competent că atribuie în proprietate privată terenurile ce au aparținut statului,   în unanimitate, stabilește că atribuirea în proprietate privată a terenurilor prevăzute la art.35 alin.2-5 din Legea nr.18/1991 se face prin ordinul   prefectului, la propunerea primăriilor, iar acest ordin poate fi cenzurat de instanțele judecătorești în condițiile Legii nr.29/1990 privind contenciosul administrativ.
7. 1040/182/1996
58/G/bis/1995
25.07.1996
Recurs în interesul legii privind:
”a)natura juridică a termenului de 45 de zile în care trebuia introdusă cererea de reconstituire ori constituire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
b)competența instanței judecătorești de a stabili amplasamentul terenului pentru care se reconstituie dreptul de proprietate privată;
c)întinderea dreptului de proprietate asupra terenului aferent construcției cumpărate sub imperiul Legii nr.58/1974;
c)organul competent să atribuie în proprietate privată terenurile ce au aparținut statului;”
 
Admis prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite
 nr.I din 30.06.1997 pronunțată în dosarele nr.35/1996, 36/1996 și 2/1997
Prin decizia CSJ s-a stabilit că, în aplicarea unor dispoziții din Legea nr.18/1991, a fondului funciar:
-Cu privire la natura juridică a titlului de proprietate  emis în aplicarea Legii nr.18/1991 și instanța competentă să soluționeze cererile de anularea titlului de proprietate emis în baza prevederilor acestei legi:
a)în unanimitate, stabilește că titlul de proprietate emis în  aplicarea Legii nr.18/1991 este act administrativ, în baza căruia se creează raporturi juridice civile vizând dreptul de proprietate;     
b)cu majoritate de voturi, stabilește că instanța căreia îi revine competența materială de a soluționa cererile de anulare a titlului de proprietate este judecătoria;
- Cu privire la problema dacă adeverința eliberată de comisia constituită potrivit Legii nr.18/1991 și procesul verbal de punere în posesie, întocmit în baza prevederilor aceleiași legi, constituie titlu de  proprietate care să poată fi examinat în cadrul soluționării unor acțiuni în revendicare sau în sistarea stării de indiviziune;
a) cu majoritate de voturi stabilește că adeverința și procesul   verbal de punere în posesie nu constituie titlu de proprietate care să poată fi examinat în cadrul soluționării unor acțiuni în revendicare sau în sistarea stării de indiviziune;
-Cu privire la natura juridică a termenului de 45 de zile în care trebuie introdusă cererea de reconstituire ori constituire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor în temeiul prevederilor Legiinr.18/1991, cu majoritate de voturi, stabilește că termenul de 45 de zile este termen de decădere;
-Cu privire la competența instanțelor  de a stabili  amplasamentul terenului pentru care se reconstituie dreptul de proprietate privată, cu majoritate de voturi, se stabilește:
a)instanțele judecătorești sesizate în temeiul art. 11 alin.8 din Legea nr.18/1991 nu sunt competente să stabilească amplasamentul terenurilor pentru care se reconstituie dreptul de proprietate privată;
b)instanțele judecătorești sunt competente să cenzureze stabilirea amplasamentului terenurilor, în raport cu prevederile art. 13 din Legea nr.18/1991, atunci când sunt sesizate cu privire la atribuirea efectivă a terenurilor, de către comisiile locale, în temeiu1 art.36 din Regulamentul de aplicare a Legii nr.18/1991 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.131/1991.
-Cu privire la întinderea dreptului de proprietate asupra terenului     aferent construcției dobândite prin cumpărare, sub imperiul legii nr.58/1974:
a)cu majoritate de voturi, stabilește că întinderea dreptului de proprietate asupra terenului aferent construcției dobândite prin cumpărare, sub imperiul Legii nr.58/1974 poate fi determinată prin deducerea intenției părților din convenție și din  ansamblul probelor administrate.
-Cu privire la organul competent că atribuie în proprietate privată terenurile ce au aparținut statului,   în unanimitate, stabilește că atribuirea în proprietate privată a terenurilor prevăzute la art.35 alin.2-5 din Legea nr.18/1991 se face prin ordinul   prefectului, la propunerea primăriilor, iar acest ordin poate fi cenzurat de instanțele judecătorești în condițiile Legii nr.29/1990 privind contenciosul administrativ.
8. 20955/4633/1995
10.04.1996
Recurs în interesul legii privind:
”admisibilitatea recursului în anulare declarat împotriva unor hotărâri judecătorești civile rămase irevocabile anterior datei de 26 iulie 1993”
Admis prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite nr.VI din 28.10.1996 pronunțată în dosarul nr.24/1996
Prin decizia CSJ s-a stabilit  că:
-în  aplicarea art.3301 din Codul de procedură civilă, stabilește că recursul în anulare împotriva hotărârilor pronunțate înainte de 26 iulie 1993, data intrării în vigoare a Legii nr.59/1993, este inadmisibil.
9. 639/C/6628/1994
21.03.1996
Recurs în interesul legii privind:
”calitatea procesuală pasivă a consiliilor județene în litigiile având ca obiect obligarea acestora la emiterea titlurilor de proprietate asupra terenurilor pentru care s-a constituit ori reconstituit un drept de proprietate”
Admis prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite nr.IV din 6.05.1996 pronunțată în dosarul nr.20/1996
Prin decizia CSJ s-a stabilit  că:
-în litigiile  privind aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991, comisiile județene  constituite în acest scop au calitate procesuală pasivă și le revine răspunderea pentru activitatea de emitere, modificare sau anulare a titlurilor de proprietate;
10. 102/C2/2606/1995
11.01.1996
Recurs în interesul legii privind:
”aplicarea  dispozițiilor art.1 alin.(2) pct.b) din Decretul-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura  instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri”
Admis prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite 
nr.I din 12.02.1996 pronunțată în dosarul nr.6/1996
Prin decizia CSJ s-a stabilit  că:
-beneficiază de prevederile art.1 alin.(2) pct.b) din Decretul-Lege nr.118/1990 și persoana înrolată în armata maghiară, care a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare înainte de această dată, a fost reținută în captivitate după încheierea armistițiului;
11. 731/C/3942/1997
11/12/1997
Recurs în interesul legii privind:
”aplicarea dispozițiilor art.1 și art.14 din Legea nr.35/1991 privind  regimul investițiilor străine, cu modificările ulterioare”
RIL retras prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite nr.II din 4.05.1998 pronunțată în dosarul nr.5/1997
Retras în 28.04.1998
(cauzele au avut ca obiect plângerile formulate de societățile comerciale plătitoare de impozit împotriva deciziilor date de Ministerul Finanțelor ca urmare a soluționării, în baza art.19 din legea nr.12/1991 a contestațiilor privind stabilirea, încasarea, urmărirea impozitului pe profit, a majorărilor de întârziere, rezolvate inițial  de Direcțiile generale de control financiar de stat)
12. 551/C/3172/1997
9.12.1997
Recurs în interesul legii privind:
”interpretarea și aplicarea disp. art.12 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar și art.14 din Regulamentul aprobat prin HG nr.131/1991 referitor la modul de determinare a calității de moștenitor și a ordinii în care sunt luate în considerare cererile diferitelor categorii de moștenitori”
Admis prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite 
nr.I din 23.02.1998 pronunțată în dosarul nr.4/1997
Prin decizia CSJ s-a stabilit  că:
-în aplicarea dispozițiilor  art.13 din Legea nr.18/1991, de aceste dispoziții beneficiază toți succesorii autorului îndreptățiți la reconstituire, ei fiind repuși de drept în termenul de acceptare a moștenirii cu privire la terenurile acestuia;
13. 1270/C/7838/1996
16.04.1997
Recurs în interesul legii privind:
”interpretarea noțiunii de «locuințe de intervenție» când se solicită de către locatari cumpărarea acestora”
Admis prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite nr.II din 29.09.1997 pronunțată în dosarul nr.3/1997

.
Opinie separată
Prin decizia CSJ s-a stabilit  că:
-titularii contractelor de închiriere a suprafețelor locative construite din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, încheiate anterior modificărilor aduse Legii nr.85/1992 prin Legea nr.76/1994, pot cere instanței de judecată obligarea unităților la încheierea contractelor de vânzare-cumpărare a suprafețelor respective numai dacă acestea nu sunt locuințe de intervenție;
-actele prin care conducerile unităților consideră suprafețele locative locuințe de intervenție sunt supuse, în toate cazurile, controlului instanțelor judecătorești;
14. 1608/C/123G/1996
21.02.1997
Recurs în interesul legii privind:
”natura juridică a titlului de proprietate emis în aplicarea Legii nr.18/1991 și instanța judecătorească competentă material să soluționeze cererile de anulare a titlului de proprietate emis în baza menționatelor prevederi legale”
Admis prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite 
nr.I din 30.06.1997 pronunțată în dosarele nr.35/1996, 36/1996 și 2/1997
Prin decizia CSJ s-a stabilit că, în aplicarea unor dispoziții din Legea nr.18/1991, a fondului funciar:
-Cu privire la natura juridică a titlului de proprietate  emis în aplicarea Legii nr.18/1991 și instanța competentă să soluționeze cererile de anularea titlului de proprietate emis în baza prevederilor acestei legi:
a)în unanimitate, stabilește că titlul de proprietate emis în  aplicarea Legii nr.18/1991 este act administrativ, în baza căruia se creează raporturi juridice civile vizând dreptul de proprietate;     
b)cu majoritate de voturi, stabilește că instanța căreia îi revine competența materială de a soluționa cererile de anulare a titlului de proprietate este judecătoria;
- Cu privire la problema dacă adeverința eliberată de comisia constituită potrivit Legii nr.18/1991 și procesul verbal de punere în posesie, întocmit în baza prevederilor aceleiași legi, constituie titlu de  proprietate care să poată fi examinat în cadrul soluționării unor acțiuni în revendicare sau în sistarea stării de indiviziune;
a) cu majoritate de voturi stabilește că adeverința și procesul   verbal de punere în posesie nu constituie titlu de proprietate care să poată fi examinat în cadrul soluționării unor acțiuni în revendicare sau în sistarea stării de indiviziune;
-Cu privire la natura juridică a termenului de 45 de zile în care trebuie introdusă cererea de reconstituire ori constituire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor în temeiul prevederilor Legiinr.18/1991, cu majoritate de voturi, stabilește că termenul de 45 de zile este termen de decădere;
-Cu privire la competența instanțelor  de a stabili  amplasamentul terenului pentru care se reconstituie dreptul de proprietate privată, cu majoritate de voturi, se stabilește:
a)instanțele judecătorești sesizate în temeiul art. 11 alin.8 din Legea nr.18/1991 nu sunt competente să stabilească amplasamentul terenurilor pentru care se reconstituie dreptul de proprietate privată;
b)instanțele judecătorești sunt competente să cenzureze stabilirea amplasamentului terenurilor, în raport cu prevederile art. 13 din Legea nr.18/1991, atunci când sunt sesizate cu privire la atribuirea efectivă a terenurilor, de către comisiile locale, în temeiu1 art.36 din Regulamentul de aplicare a Legii nr.18/1991 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.131/1991.
-Cu privire la întinderea dreptului de proprietate asupra terenului     aferent construcției dobândite prin cumpărare, sub imperiul legii nr.58/1974:
a)cu majoritate de voturi, stabilește că întinderea dreptului de proprietate asupra terenului aferent construcției dobândite prin cumpărare, sub imperiul Legii nr.58/1974 poate fi determinată prin deducerea intenției părților din convenție și din  ansamblul probelor administrate.
-Cu privire la organul competent că atribuie în proprietate privată terenurile ce au aparținut statului,   în unanimitate, stabilește că atribuirea în proprietate privată a terenurilor prevăzute la art.35 alin.2-5 din Legea nr.18/1991 se face prin ordinul   prefectului, la propunerea primăriilor, iar acest ordin poate fi cenzurat de instanțele judecătorești în condițiile Legii nr.29/1990 privind contenciosul administrativ.
15. 619/C/2553/1998
17.11.1998
Recurs în interesul legii privind:
”aplicarea disp. art.299 Cod procedură civilă, privind hotărârile instanțelor de apel supuse recursului”
Admis prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite nr.VII din 22.12.1998, pronunțată  în dosarul nr.9/1998
Prin decizia CSJ s-a stabilit  că:
-în aplicarea dispozițiilor art.299 Cod procedură civilă, deciziile date în apel, prin care  se desființează sentințele pronunțate în primă instanță și se trimit cauzele spre rejudecare, sunt supuse recursului;
16. 9109/976/1998
15.07.1998
Recurs în interesul legii privind:
”căile de atac ce se pot exercita împotriva hotărârilor judecătorești pronunțate în cauzele  prin care se soluționează contestațiile formulate în baza art.18 din Legea nr.112/1995”
Admis prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite nr.V din 5.10.1998, pronunțată  în dosarul nr.5/1998
Prin decizia CSJ s-a stabilit  că:
-hotărârile judecătorești pronunțate  în temeiul art.18 alin.(1) din Legea nr.112/1995 sunt supuse căilor de atac prevăzute de Codul de procedură civilă, respectiv apelul și recursul;
17. 41/C/98/1998
5.03.1998
Recurs în interesul legii privind:
”înființarea și validarea popririlor în raport de disponibilitățile existente în conturile debitorilor deschise la terții popriți”
Admis prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite nr.IV din 21.09.1998, pronunțată  în dosarul nr.2/1998
Prin decizia CSJ s-a stabilit  că:
-în aplicarea disp. art.1718 Cod civil, art.452, art.455 și art.457 Cod procedură civilă, poprirea poate fi validată chiar și în cazul în care debitorul nu are disponibil bănesc în contul deschis la terțul poprit, executarea popririi urmând să aibă loc în măsura alimentării contului;
18. 798/C/5245/1996
2.03.1998
Recurs în interesul legii privind:
”organul competent să dispună numirea și  revocarea din funcție a directorilor instituțiilor locale de cultură”
Admis prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite nr.III din 21.09.1998, pronunțată  în dosarul nr.1/1998
Prin decizia CSJ s-a stabilit  că:
-în aplicarea disp. art.20 alin.(2) lit.i), art.44 alin.(1) lit.v) și art.63 alin.(1) lit.o) din Legea nr.69/1991, modificată prin Legea nr.24/1996, atribuțiile de numire și de revocare din funcție a conducătorilor  instituțiilor publice de cultură de interes local, aflate sub  autoritatea  consiliilor locale, județene și, respectiv, al municipiului București, revin, după caz, acestor consilii;
19. 1147/C/2898/1999
28.12.1999
Recurs în interesul legii privind:
”instanța competentă  a proceda la executarea silită asupra bunurilor nemișcătoare în raport de prev. art.373 și cele ale art.491 Cod procedură civilă”
Admis prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite nr.II din 5.06.2000, pronunțată  în dosarul nr.11/1999
Prin decizia CSJ s-a stabilit  că:
-în aplicarea disp. art.491 Cod procedură civilă, instanța competentă să procedeze la executarea silită a bunurilor imobile este judecătoria în a cărei circumscripție se află situat imobilul;
-dacă bunurile imobile sunt situate în  circumscripțiile mai multor judecătorii, competența de a proceda la executarea  lor silită revine judecătoriei unde persoana urmărită își are domiciliul sau reședința, dacă acestea se află în vreuna din acele circumscripții, iar în caz contrar, competența revine oricăreia dintre judecătoriile din circumscripțiile cărora se află imobilele;
20. 4041/504/1999
7.12.1999
Recurs în interesul legii privind:
”aplicarea prev. art.59 din Legea fondului funciar nr.18/1991,  referitor la căile de atac ce se pot exercita împotriva hotărârilor judecătorești prin care se soluționează plângerile formulate în baza art.53 alin.(2) din aceeași lege”
Admis prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite
 nr.I din 5.06.2000, pronunțată  în dosarul nr.10/1999
Prin decizia CSJ s-a stabilit  că:
-în aplicarea prev. art.59 din Legea fondului funciar nr.18/1991,  stabilește că sentințele pronunțate de judecătorii în temeiul art.53 alin.(2) din aceeași lege sunt supuse  ambelor căi ordinare de atac prevăzute de Codul de procedură civilă, respectiv, atât apelului, cât și recursului;
21. 500/C/1189/1999
3.09.1999
Recurs în interesul legii privind:
”aplicarea dispozițiilor art.1846 și urm. din Codul civil, privind posibilitatea locatarului de a dobândi dreptul de proprietate asupra locațiunii prin uzucapiune, indiferent de felul ei”
Admis prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite nr.VIII din 27.09.1999, pronunțată  în dosarul nr.9/1999
Prin decizia CSJ s-a stabilit  că:
-în temeiul prevederilor art.1853 Cod civil, stabilește că locatarul, exercitând o posesie precară, nu poate dobândi proprietatea prin uzucapiune, asupra imobilului ce face obiectul locațiunii;
22. 510/C/5559/1998
13.07.1999
Recurs în interesul legii privind:
”aplicarea dispozițiilor art.7 lit.e) din legea nr.32/1991 privind scutirea de plata impozitului pe venituri a deținătorilor titlului de luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989”
Admis prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite nr.VII din 27.09.1999, pronunțată  în dosarul nr.8/1999
Prin decizia CSJ s-a stabilit  că:
-în aplicarea art.7 lit.e) din Legea nr.32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată, stabilește că pot beneficia de dispozițiile de scutire de la plata impozitului pe venituri prevăzute în acest text de lege numai deținătorii titlului de ”Luptător pentru Victoria revoluției din Decembrie 1989, conferit de Președintele României prin brevet;
23. 692/C/2901/1998
22.06.1999
Recurs în interesul legii privind:
”aplicarea prevederilor art.35 și art.36 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauze de utilitate publică referitor la:
-retrocedarea bunurilor imobile expropriate înainte de intrarea în vigoare a legii;
-participarea obligatorie a procurorului la judecarea cererilor de retrocedare a imobilelor expropriate”
Admis prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite nr.VI din 27.09.1999, pronunțată  în dosarul nr.7/1999
Prin decizia CSJ s-a stabilit  că:
-stabilește  că dispozițiile art.35 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea  pentru cauze de utilitate publică sunt aplicabile și în cazul cererilor având ca obiect  retrocedarea unor bunuri imobile expropriate anterior intrării în vigoare a acestei legi, dacă nu s-a realizat scopul exproprierii;
-la judecarea cererilor de retrocedare a imobilelor expropriate, participarea procurorului nu este obligatorie
24. 426/C/933/1999
21.06.1999
Recurs în interesul legii privind:
”aplicarea disp. art.18 alin.(1) din  OUG nr.25/1997 cu privire la regimul juridic al adopției, așa cum a fost aprobată prin Legea nr.87/1998”
Admis prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite nr.V din 27.09.1999, pronunțată  în dosarul nr.6/1999
Prin decizia CSJ s-a stabilit  că:
-în aplicarea disp. art.18 alin.(1) din  OUG nr.25/1997 cu privire la regimul juridic al adopției, așa cum a fost aprobată prin Legea nr.87/1998, se stabilește că, pentru soluționarea cererii de încuviințare a adopției, instanța se constituie în complet format din doi judecători special desemnați de ministrul justiției;
25. 276/C/619/1999
17.06.1999
Recurs în interesul legii privind:
”suspendarea actului administrativ reglementată prin dispozițiile art.9 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ nr.29/1990”
Admis prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite nr.IV din 27.09.1999, pronunțată  în dosarul nr.5/1999
Prin decizia CSJ s-a stabilit  că:
-în aplicarea disp. art.9 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ nr.29/1990, se stabilește că este  susceptibilă de a fi atacată cu recurs  atât hotărârea prin care se soluționează cererea de  suspendare a executării actului administrativ formulată în cadrul acțiunii principale, având ca obiect anularea acelui act, cât și hotărârea prin care o atare cerere este soluționată separat;
26. 1180/C/4666/1998
2.06.1999
Recurs în interesul legii privind:
”aplicarea disp. art.297 și 312 alin.(2) din Codul de procedură civilă”
RIL retras prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite nr.III din 16.10.2000, pronunțată  în dosarul nr.4/1999
Retras în 16.10.2000/
OUG nr.138/2000 a modificat dispozițiile art.297 și 312 alin.(2) din Codul de procedură civilă motivele pentru care dispune casarea cu trimitere spre rejudecare
27. 319/G/1997
6.04.1999
Recurs în interesul legii privind:
”instanța competentă, potrivit legii, să soluționeze, în fond,  cererile pentru autorizarea funcționării ca persoane juridice și de înregistrare în Registrul persoanelor juridice a Caselor de Ajutor reciproc ale Salariaților”
Admis prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite nr.II din 10.05.1999, pronunțată  în dosarul nr.3/1999
Prin decizia CSJ s-a stabilit  că:
-instanța competentă să soluționeze, în fond, cererile pentru autorizarea funcționării, ca persoane juridice, a caselor  de ajutor reciproc ale salariaților, precum și de înregistrare a acestora în Registrul persoanelor juridice, este judecătoria în a cărei rază teritorială își au sediul;
28. 791/C/3689/1998
25.02.1999
Recurs în interesul legii privind:
”obligativitatea formei autentice pentru transmisiunile imobiliare constituite de terenuri și construcțiile edificate pe acestea”
Respins prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite nr.III din 10.05.1999, pronunțată  în dosarul nr.2/1999
Prin decizia CSJ s-a stabilit  că:
-respinge recursul în interesul legii cu privire la transcrierea în registrul de publicitate imobiliară  a actelor juridice de înstrăinare a construcțiilor și terenurilor;
29. 738/C/1522/1998
13.01.1999
Recurs în interesul legii privind:
”aplicarea disp. art.453 Cod procedură civilă, privind competența materială a instanțelor de soluționare a cererilor de executare silită prin poprire, respectiv dacă, în cererilor creditorilor de executare silită prin poprire cu o valoare mai mare de 10 000 000 lei, competența materială de a soluționa în primă instanță revine tribunalului”
Admis prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite
 nr.I din 8.02.1999, pronunțată  în dosarul nr.1/1999
Prin decizia CSJ s-a stabilit  că:
-în aplicarea disp. art.453 Cod procedură civilă, judecătoriei îi revine competența  de a soluționa, în primă instanță, cererile de poprire, indiferent și natura și valoarea creanței;
30. 440/C/1057/1999
14.12.2000
Recurs în interesul legii privind:
”aplicarea dispozițiilor art.2 pct.1 lit.b) din Codul de procedură civilă în cazul soluționării cererilor  având ca obiect  partajarea bunurilor comune dobândite de soți în timpul căsătoriei, când valoarea masei partajabile depășește suma prevăzută de acest text”
Admis prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite nr.VIII din 21.12.2000, pronunțată  în dosarul nr.9/2000
Prin decizia CSJ s-a stabilit  că:
-indiferent de  valoarea masei partajabile,  competența de a soluționa cererile având ca obiect  partajarea bunurilor comune dobândite de soți  în timpul căsătoriei revine judecătoriei, atât în cazul în care aceste cereri au  fost introduse concomitent cu acțiunea principală de desfacere a căsătoriei, cât  și atunci când sunt formulate separat;
31. 431/C/836/2000
8.08.2000
Recurs în interesul legii privind:
”modul de soluționare a plângerilor formulate împotriva  proceselor verbale de constatare a contravențiilor, încheiate de organele de control, în aplicarea disp. Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor”
Admis prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite nr.VII din 20.11.2000, pronunțată  în dosarul nr.8/2000
Prin decizia CSJ s-a stabilit  că:
-în aplicarea disp. art.26 și 30 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată:
1)dreptul de a constata contravențiile și de a aplica amenzile prevăzute de art.23 din această lege se prescrie în termen de 2 ani de la data săvârșirii faptei;
2)în cazul construcțiilor în curs de executare, data săvârșirii faptei este aceea a constatării contravenției, iar în cazul contravențiilor finalizate, fapta se consideră săvârșită la data terminării construcției;
3)obținerea autorizației de construire în timpul executării lucrările sau după finalizarea acestora nu înlătură caracterul ilicit al faptei, o atare împrejurare putând fi avută în vedere numai la individualizarea sancțiunii contravenționale;
32. 11200/1493/2000
8.08.2000
Recurs în interesul legii privind:
”calitatea persoanelor îndreptățite să beneficieze de măsurile reparatorii prev. de Legea nr.112/1995”
Admis prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite nr.VI din 20.11.2000, pronunțată  în dosarul nr.7/2000
Prin decizia CSJ s-a stabilit  că:
-dispozițiile  Legii nr.112/1995 referitoare la restituirea în natură a imobilelor trecute în proprietatea statului sau la acordarea de despăgubiri pentru acestea sunt aplicabile și în cazul când fostul proprietar nu a avut calitatea de cetățean român;
33. 11204/1495/2000
8.08.2000
Recurs în interesul legii privind:
”admisibilitatea acțiunilor  prin care se solicită anularea deciziilor emise de fostele Consilii Populare Județene, prin care s-a dispus trecerea în proprietatea statului a unor imobile, în baza Decretului nr.223/1974”
Admis prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite nr.V din 20.11.2000, pronunțată  în dosarul nr.6/2000
Prin decizia CSJ s-a stabilit  că:
-instanțele judecătorești sunt competente să judece, potrivit normelor dreptului comun, acțiunile în revendicare formulate cu privire la imobilele preluate de stat în temeiul prev. Decretului nr.223/1974;
34. 1054/C/2622/1999
26.05.2000
Recurs  în interesul egii privind:
”aplicarea disp. art.37 din Legea nr.32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, astfel cum a fost modificat prin OG nr.12/1994”
Admis prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite nr.IV din 16.10.2000, pronunțată  în dosarul nr.4/2000
Prin decizia CSJ s-a stabilit  că:
-în aplicarea disp. art.37 din legea nr.32/1968, astfel cum a fost modificat prin OG nr.12/1994, după primirea  plângerii formulată împotriva actului de constatare a contravenției și de aplicare a amenzii, instanța căreia îi revine competența de a o soluționa are obligația de a cita persoana care a făcut plângerea și organul care a aplicat sancțiunea, precum și orice  persoană a cărei ascultare o consideră utilă cauzei;
35. 118/20/2000
18.04.2000
Recurs în interesul legii privind:
”caracterul strict limitativ sau numai exemplificativ al enumerării  actelor normative menționate în art.1 alin.(2) din Normele de aplicare a Legii nr.112/1995, astfel cum au fost modificate prin HG nr.11/1997, prin care au fost preluate în proprietatea statului imobile cu destinația de locuințe”
RIL retras prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite nr.IV din 19.03.2001, pronunțată  în dosarul nr.3/2000
Retras în 16.03.2001
36. 1981/C/4718/1999
23.03.2000
Recurs în interesul legii privind:
”aplicarea unor dispoziții ale Legii nr.58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin, modificată prin OG nr.11/1993, care a fost aprobată prin Legea nr.83/1994
RIL retras prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite
 nr.I din 29.01.2001, pronunțată  în dosarul nr.2/2000
Retras în 26.01.2001
37. 1047/C/2604/1999
12.01.2000
Recurs în interesul legii privind:
”actul constitutiv de drepturi apreciat  ca fiind legal în soluționarea cererilor de retrocedare a imobilelor trecute în proprietatea statului, ca efect al aplicării disp. Decretului nr.223/1974”
RIL retras prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite nr.III din 19.03.2001, pronunțată  în dosarul nr.1/2000
Retras  în 16.03.2001
38. 185/C/963/2001
16.11.2001
Recurs în interesul legii privind:
”interpretarea dis. art.1 lit.e) și art.6 din legea nr.12/1990, privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, modificată prin OG nr.126/1998”
Admis prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite
 nr.I din 18.02.2002, pronunțată  în dosarul nr.6/2001
Prin decizia CSJ s-a stabilit  că:
-în cazul plângerilor îndreptate împotriva actelor de constatare și sancționare a contravențiilor prev. de art.1 lit.e) din legea nr.12/1990, modificată prin OG nr.126/1998, prezentarea ulterioară, în fața instanțelor judecătorești, a actelor prin care se dovedește proveniența licită a bunurilor ce  nu erau însoțite, în momentul constatării contravenției, de astfel de documente, atrage anularea procesului-verbal de contravenție, exonerarea contravenientului de plata amenzii aplicate și restituirea mărfii confiscate;
39. 402/C2/689/2000
30.04.2001
Recurs în interesul legii privind:
”aplicarea disp. art.364 Cod procedură civilă, feritoare la desființarea hotărârii arbitrale”
Admis prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite nr.V din 25.01.2001, pronunțată  în dosarul nr.2/2001
Prin decizia CSJ s-a stabilit  că:
-în aplicarea disp. art.364 Cod procedură civilă, acțiunea în anulare îndreptată împotriva hotărârii arbitrale constituie cale de atac;
-competența de soluționare a acestei căi de atac revine instanței judecătorești imediat superioară celei prev. de art.342 Cod procedură civilă, în circumscripția în care a avut loc arbitrajul;
40. 1546/C/2928/2000
16.01.2001
Recurs în interesul legii privind:
”căile de atac și instanța competentă să soluționeze plângerile împotriva încheierilor pronunțate de judecătorii de carte funciară”
Admis prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite nr.II din 26.02.2001, pronunțată  în dosarul nr.1/2001
Prin decizia CSJ s-a stabilit  că:
-în aplicarea disp. art.52 alin.(2) din legea nr.7/1996, rap.la art.2 pct.2 și ale art.3 pct.3 din Codul de procedură civilă,  încheierea dată de judecătorul de la biroul de carte funciară este supusă căii de atac a apelului, care se judecă la tribunal, și celei a recursului, care se judecă la curtea de apel;
41. 118/C/730/2002
17.04.2002
Recurs în interesul legii privind:
”aplicarea unor dispoziții ale Legii nr.58/1934 privind cambia și biletul la ordin, modificată prin OG nr.11/1993, aprobată prin Legea nr.83/1994”
Respins 
 prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite
 nr.I din 3.02.2003, pronunțată  în dosarul nr.2/2002
Prin decizia CSJ s-a stabilit  că:
-respinge recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, cu privire la aplicarea unor dispoziţii ale Legii nr.58 din 1 mai 1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr.11/1993 aprobată prin Legea nr.83/1994.
42. 669/C/3628/2002
28.11.2002
Recurs în interesul legii privind:
”aplicarea disp.  art.2 alin.(1) pct.1 lit.b1) din Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificată prin art.1 pct.3 din OUG nr.138/2000, referitoare la competența materială de soluționare a conflictelor de muncă”
Admis prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite nr.II din 31.03.2003, pronunțată  în dosarul nr.6/2002
Prin decizia CSJ s-a stabilit  că:
-în aplicarea disp.  art.2 alin.(1) pct.1 lit.b1) din Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificată prin art.1 pct.3 din OUG nr.138/2000, stabilește că tribunalului îi revine competența de a judeca, în fond, conflictele de muncă, cu excepția celor date prin lege specială în competența altor instanței;
43. 1497/C/8515/2002
28.01.2003
Recurs în interesul legii privind:
”aplicarea disp. art.201 alin.(3) din legea nr.83/1998 privind procedura falimentului băncilor, astfel cum a fost modificată și completată prin OUG nr.186/1999”
Admis prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite nr.III din 31.03.2003, pronunțată  în dosarul nr.1/2003
Prin decizia CSJ s-a stabilit  că:
-în aplicarea disp.  art. 201 alin.(3) din legea nr.83/1998 privind procedura falimentului băncilor, astfel cum a fost modificată și completată prin OUG nr.186/1999,  acțiunile și cererile adresate instanței de lichidator sau de persoanele împuternicite de acesta în exercitarea atribuțiilor conferite prin art.10 din legea nr.83/1998, inclusiv cererile ulterioare formulate în conformitate cu prev. art.3731 alin.(1) Cod de procedură civilă, în cadrul activității de executare silită și în aplicarea art.22, art.24 și art.25 din aceeași lege, sunt scutite de taxa de timbru;
44. 55/C3/3700/2003
28.03.2003
Recurs în interesul legii privind:
”aplicarea dis. art.68 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, referitoare la posibilitatea primarului de a ataca în contencios administrativ hotărârile Consiliului Local, pe care le consideră ilegale
Admis prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite nr.IV din 23.06.2003, pronunțată  în dosarul nr.2/2003
Prin decizia CSJ s-a stabilit  că:
-în aplicarea disp.  art. 68 alin.(1) lit.b), cu referire la art.27 alin.(1), art.46 și art.71 alin.(1) din legea  administrației publice locale, primarul nu are calitatea de a ataca, în fața instanței de contencios administrativ, hotărârile adoptate de consiliul local;
45. 146/C/829/2003
23.10.2003
Recurs în interesul legii privind:
”interpretarea și aplicarea disp. art.58 și art.59 din legea nr.18/1991, modificată și republicată și a art.2821 Cod procedură civilă referitor la căile de atac ce se pot exercita împotriva  hotărârilor judecătorești pronunțate în cauzele prin care se soluționează  plângerile formulate împotriva  hotărârilor Comisiilor Județene de aplicare a Legii nr.18/1991;
RIL retras prin decizia Curții Supreme de Justiție-
Secțiile Unite nr.II din 19.04.2004, pronunțată  în dosarul nr.5/2003
Retras în 19.04.2004