RECURSURI ÎN INTERESUL LEGII - ÎN MATERIE CIVILĂ stema_rotunda_mica.png
2017

 

Nr.crt. Data promovării recursului
în interesul legii
Obiectul recursului în interesul legii Decizia Înaltei Curți de
Casație și Justiție
1. 17.01.2017 Interpretarea dispoziţiilor art. 324 alin. (1) pct. 3 teza a II-a din vechiul Cod de procedură civilă” Dosar nr.23/2016
Decizia nr. 3 din 06 martie 2017
2. 30.01.2017 „Interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, cu modificările şi completările ulterioare” Dosar nr.24/2016
Decizia nr. 6 din 20 martie 2017
​ADMIS
3. 28.03.2017 „Interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 58 și art. 59 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată, modificată şi completată în referire la tipul hotărârii care se pronunță, în procedura de validare a alegerii primarului, calea de atac căreia îi este supusă hotărârea pronunțată şi termenul de exercitare a acesteia” Dosar nr. 28/2016
Decizia nr. 8 din 15 mai 2017
ADMIS
4. 20.04.2017 „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 14 şi 15 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 435 din Codul de procedură civilă, vizând ipoteza admiterii cererii de suspendare a executării unui act administrativ cu caracter normativ şi a efectelor acestei soluţii faţă de părţile litigiului precum şi faţă de terţi”. Dosar nr. 1202/1/2017
Decizia nr. 18 din 02 octombrie 2017
RESPINS
5. 20.04.2017 Interpretarea şi aplicarea art. 34 din Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, art. 30 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, art. 7 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice şi art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, respectiv dacă aceste prevederi legale instituie sau nu o procedură prealabilă sesizării instanțelor din cadrul jurisdicției muncii cu acțiuni având ca obiect obligarea angajatorilor la plata, în temeiul legii, a unor drepturi salariale care nu sunt recunoscute prin acte ale ordonatorilor de credite ori prin contracte individuale de muncă sau acte adiționale la acestea din urmă.
II. Pentru ipoteza unui răspuns în sensul că prevederile legale menționate nu instituie o procedură prealabilă sesizării instanțelor din cadrul jurisdicției muncii cu acțiuni menționate la pct. 1, iar salariații nu au urmat procedura de contestare respectivă, precum şi pentru ipotezele în care instanța este ținută să se pronunțe pe fondul acestor pretenții deşi această procedură (chiar calificată drept procedură prealabilă) nu a fost urmată, interpretarea acelorași prevederi legale în sensul de a se stabili dacă instanțele din cadrul jurisdicției muncii pot obliga angajatorii la plata, în temeiul legii, a unor drepturi salariale care nu sunt recunoscute prin acte ale ordonatorilor de credite ori prin contracte individuale de muncă sau acte adiționale ale acestora.”
Dosar nr.1/2017
Decizia nr. 9 din 29 mai 2017
​ADMIS
6. 24.04.2017 „Stabilirea instanţei competente să soluţioneze o acţiune având ca obiect anularea contractului de muncă sau a contractului civil, formulată de către Agenţia Naţională de Integritate, ulterior întocmirii raportului de evaluare prin care s-a constatat că există un conflict de interese, în raport de dispoziţiile art. 22, art. 23 şi art. 24 din Legea nr. 176/2010” Dosar nr.2/2017
Decizia nr. 10 din 19 iunie 2017
7. 23.05.2017 „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 179 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 114 şi art. 116 din Legea nr. 263/2010”

Dosar nr.5/2017
Decizia nr. 12 din 19 iunie 2017

8. 30.05.2017 ,,Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.10 alin.(1) lit.f) din Hotărârea Guvernului nr.679/2003 şi art.122 alin.(3) lit. d) din Legea nr.272/2004 republicată, respectiv dacă aceste dispoziţii legale sunt derogatorii de la obligativitatea efectuării în natură a concediului de odihnă, în sensul art.1 alin.(2), art.144 şi art. 149 din Codul muncii”
-Reconsiderare PDV - transmis la ICCJ la 23.11.2018

Dosar nr.4/2017
Decizia nr. 25 din 26 noiembrie 2017

9. 12.06.2017 „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.39 raportat la art. 102 alin. (1) pct. 14 sau art. 105 pct. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, în sensul stabilirii competenţei funcţionale a agenţilor constatatori (din cadrul poliţiei locale sau poliţiei rutiere), cu incidenţa art. 7 lit. h) din Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale” Dosar nr.3/2017
Decizia nr. 11 din 19 iunie 2017
10. 10.07.2017 „Interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 1552 Cod civil 1864 și art. 2030 din Noul Cod Civil coroborat cu art. 72 şi art. 15312 din Legea nr. 31/1990 în privinţa  prerogativei administratorului  societății pe acțiuni al cărui mandat a expirat, fără ca societatea să prelungească mandatul şi fără să fi fost numit un alt administrator, de a mai reprezenta societatea” Dosar nr.1699/1/2017
Decizia nr. 24 din 6 noiembrie 2017
11. 10.07.2017 „Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor legale privind competenţa materială de soluţionare a contestaţiilor în materia electorală” Dosar nr.731/1/2017
Decizia nr. 16 din 18 septembrie 2017
12. 20.07.2017 „Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor legale privind calea de atac a apelului în materia contenciosului administrativ” Dosar nr.733/1/2017
Decizia nr. 17 din 18 septembrie 2017
13. 20.07.2017 „Interpretarea şi aplicarea art. 6 alin. (1) şi art. 7 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, raportat la art. 2 alin. (1) lit. c), art. 2 alin. (1) lit. i) teza I şi art. 8 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în referire la posibilitatea efectuării controlului de legalitate, pe cale separată, asupra certificatului de urbanism prin care s-a dispus interdicţia de a construi pe terenul proprietatea justiţiabilului sau care conţine şi alte limitări” Dosar nr.2131/1/2017
Decizia nr. 25 din 6 noiembrie 2017
14. 31.08.2017 „Interpretarea şi aplicarea  art. 320 alin.(1) (fost art. 313) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, respectiv dacă persoana care a suferit o vătămare corporală poate fi obligată la plata către un spital de urgență a cheltuielilor de spitalizare și tratament medical de care a beneficiat în cadrul unității medicale respective, în situația în care autorul vătămării: 
a) nu a fost identificat (inclusiv atunci când persoana vătămată nu îi dezvăluie identitatea);
b) a fost identificat, dar acesta nu răspunde penal, întrucât persoana vătămată nu a formulat/și-a retras plângerea penală, a intervenit împăcarea părților sau fapta nu a fost săvârșită cu vinovăția cerută de legea penală”
Dosar nr.1440/1/2017
Decizia nr. 22 din 6 noiembrie 2017
15. 31.08.2017 „Interpretarea şi aplicarea art. 480 alin. (3) Cod procedură civilă sub două aspecte:
a) Înţelesul sintagmei „prima instanţă a soluţionat procesul fără a intra în judecata fondului;
b) Termenul şi actul de procedură prin care partea interesată poate cere instanţei de apel trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe sau altei instanţe egale în grad cu aceasta din aceeaşi circumscripţie”.
Dosar nr.2131/1/2017
Decizia nr. 23 din 6 noiembrie 2017
16. 06.09.2017 „Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală, cu referire la modul de stabilire a caracterului nelegal al arestării preventive” Dosar nr.935/1/2017
Decizia nr. 15 din 18 septembrie 2017
17 11.10.2017 „Stabilirea competenţei materiale şi funcţionale în soluţionarea litigiilor având ca obiect contestaţia îndreptată împotriva deciziilor de încetare a plăţii indemnizaţiei prevăzute la art. 1 alin. 1 din Legea nr. 8/2006, formulată de membrii Uniunii de Creatori care au şi statut de pensionari din sistemul pensiilor militare de stat şi din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale, respectiv, stabilirea naturii litigiului, dacă este un litigiu de asigurări sociale sau de contencios administrativ” Dosar nr.1901/1/2017
Decizia nr. 27 din 4 decembrie 2017
18 13.11.2017 „Interpretarea prevederilor art.133 alin.(1) din Legea nr.272/2004 și art.107 din Noul Cod civil, în sensul de a se stabili dacă instanța competentă să soluționeze cererile având ca obiect înlocuirea plasamentului în regim de urgență cu tutela este judecătoria sau tribunalul” Dosar nr.1950/1/2017
Decizia nr. 28 din 4 decembrie 2017