RECURSURI ÎN INTERESUL LEGII - ÎN MATERIE CIVILĂ stema_rotunda_mica.png
2018

 

Nr.crt. Data promovării recursului
în interesul legii
Obiectul recursului în interesul legii Decizia Înaltei Curți de
Casație și Justiție
1. 10.01.2018

„Dacă încălcarea dispoziţiei legale prevăzute de art. 96 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - prin neconsemnarea în procesul verbal (I) a sancţiunii complementare a suspendării dreptului de a conduce, (II) a intervalului de timp (conţinutul concret al sancţiunii complementare) în care este suspendat dreptul de conducere şi (III) a temeiului juridic - este sancţionată cu nulitatea parţială a procesului verbal şi atrage anularea inclusiv a menţiunilor privind măsura reţinerii permisului de conducere, nulitate ce nu poate fi înlăturată sau este suficientă numai consemnarea măsurii tehnico-administrative a reţinerii permisului de conducere pentru valabilitatea procesului — verbal, inclusiv cu privire la măsura complementară de suspendare, durată şi temei juridic.
2. Dacă încălcarea dispoziţiilor art. 96 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la interesul ocrotit, poate fi invocată de instanţă, este sancţionată cu nulitatea absolută sau relativă şi este o nulitate procedurală, ce poate sau nu poate fi înlăturată sau este o nulitate materială”

Dos.nr.2798/1/2017
Decizia nr. 8 din 19 martie 2018
2. 30.01.2018 „Dacă dispozițiile art.3.1.1. lit.c) din Norma de Metrologie Legală nr. 021- 05 din 23 noiembrie 2005 aprobată prin Ordinul nr. 301 din 23 noiembrie 2005 trebuie interpretate în sensul că se aplică la momentul constatării contravenției în urma măsurării vitezei de către operatorul radar/instanța de judecată în cursul soluționării plângerii contravenționale ori se aplică doar la momentul verificării și omologării aparatului radar de către Serviciul de metrologie legală” Dosar nr.2738/2017
Decizia nr. 3 din 19 februarie 2018
3. 07.02.2018 „Dacă în interpretarea art.712 şi următoarele din Codul de procedură civilă, existenţa unor măsuri asigurătorii înfiinţate în cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane fizice sau juridice: 
a) suspendă executarea silită începută de un creditor garantat, al cărui drept de ipotecă asupra aceloraşi bunuri a devenit opozabil terţilor anterior înfiinţării măsurii asigurătorii din procesul penal?; 
b) determină nulitatea actelor de executare ulterioare înfiinţării măsurii asigurătorii din procesul penal asupra aceloraşi bunuri, împiedicând astfel executarea silită începută de un creditor garantat?”
Dos.nr.2739/1/2017
Decizia nr. 2 din 19 februarie 2018
4. 21.02.2018 „Interpretarea şi aplicarea unitară a  dispoziţiilor art.8 alin.(1), raportat la  art.1 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa Guvernului nr.15/2002, în sensul stabilirii subiectului activ al contravenţiei ce constă în fapta de a circula fără rovinietă valabilă în cazul în care se face dovada cu un înscris înregistrat cu dată certă la o instituţie publică, că vehiculul a fost înstrăinat anterior datei constatării contravenţiei” Dos.nr.2876/1/2017
Decizia nr. 4 din 05 martie 2018
5. 21.02.2018 “I. Competenţa de soluţionare în primă instanţă a litigiilor având ca obiect acordarea ajutoarelor salariale de care beneficiază cadrele militare, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special la trecerea în rezervă sau direct în retragere, în temeiul art. 20 alin (1) din Capitolul 2 al Anexei VII din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;  II. Prematuritatea/admisibilitatea acţiunilor având ca obiect acordarea ajutoarelor salariale de care beneficiază cadrele militare, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special la trecerea în rezervă sau direct în retragere, în temeiul art. 20 alin (1) din Capitolul 2 al Anexei VII din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, formulate în perioada de suspendare a exerciţiului dreptului la acordarea de ajutoare/indemnizaţii” Dos.nr.2833/1/2017
Decizia nr. 5 din 05 martie 2018
6. 22.02.2018 „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 36 alin. (1), raportat la art. 56 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu privire la modul de calcul al taxei judiciare de timbru în cazul plângerii formulate împotriva deciziei pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor” Dos.nr.3235/1/2017
Decizia nr. 6 din 19 martie 2018
7. 22.02.2018 „Stabilirea competenţei materiale procesuale de soluţionare a acţiunilor în despăgubiri formulate de ANAF prin direcţiile regionale  ale finanţelor publice împotriva administratorului societăţii comerciale, în situaţia în care s-a dispus achitarea acestuia pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în sensul de a se determina dacă acţiunile având acest obiect sunt în competenţa instanţei de contencios fiscal, în temeiul art. 96 pct.1 şi art. 95 pct.1 din Codul de procedură civilă, raportat la art. 281 din Codul de procedură fiscală, coroborat cu art. 10  alin. (1) din legea nr. 554/2004 sau în competenţa instanţei civile, în condiţiile art. 94 pct.1 lit.k), art. 95 pct.1 din Codul de procedură civilă, prin raportare la art. 1349, art. 1357, art. 1359 din Codul civil” Dos.nr.3223/1/2017
Decizia nr.7 din 19 martie 2018
8. 23.02.2018 „Stabilirea naturii litigiilor având ca obiect drepturi bănești (gradația corespunzătoare vechimii în serviciu sau norma de hrană) solicitate de jandarmii din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi și pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență – I.S.U., categorii de personal cu grad militar care nu au încheiate contracte individuale de muncă, respectiv dacă acestea sunt litigii de contencios administrativ sau litigii de muncă; stabilirea competenței materiale și funcționale a primei instanțe în soluționarea acestor litigii, în funcție de aprecierea statutului de cadru militar al reclamanților, ca fiind supus unui raport de serviciu specific funcționarilor publici cu statut special, conform art.5 alin.(1) lit.f) din Legea nr.188/1999, raportat la art.109 din Legea nr.80/1995 sau unui raport atipic de muncă, conform art.278 alin.2 din Codul muncii” Dos.nr.3402/1/2017
Decizia nr.10 din 16 aprilie 2018
9. 03.04.2018 „Dacă în interpretarea dispozițiilor art. 784 alin. (1) teza a II-a din Codul de procedură civilă, efectele suspendării executării silite prin proprirea înființată asupra conturilor bancare se întind numai asupra obligațiilor ce revin terțului poprit în ce privește sumele cu scadență viitoare, existente la data adresei de înființare a popririi sau și asupra sumelor ce reprezintă încasări viitoare, ulterioare suspendării, care nu existau la data adresei de înființare a popririi” Dos.nr.3547/1/2017
Decizia nr.11 din 16 aprilie 2018
10. 04.05.2018 „Interpretarea dispozițiilor Legii nr. 165/2013, referitoare la posibilitatea acordării în compensare, pentru imobilele preluate abuziv, și a altor bunuri decât cele înscrise pe lista bunurilor întocmită în conformitate cu dispozițiile art. 221 alin. (5) din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.165/2013, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2013, astfel cum au fost modificate prin Hotărârea Guvernului nr. 89/2014” Dos.nr.173/1/2018
Decizia nr.12 din 14 mai 2018
11. 07.05.2018 „Interpretarea și aplicarea art. 16 și art. 17 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, modificată și completată, în sensul de a stabili dacă descrierea insuficientă a faptei echivalează cu lipsa mențiunilor privind fapta săvârșită atrăgând astfel  nulitatea absolută a procesului verbal de contravenție (art. 17 din actul normativ indicat), sau echivalează cu neîndeplinirea cerinței privind descrierea faptei contravenționale și atrage nulitatea relativă (art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2001)” Dos.nr.408/1/2018
Decizia nr.13 din 14 mai 2018
12. 12.07.2018 „Interpretarea şi aplicarea dispozițiilor  art. 56 alin. (1) lit. d), art.83 alin. (1) și art. 86 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată și completată raportate la dispozițiile art. 39 din Legea nr. 77/1994 privind participarea salariaților, membrilor consiliului de administrație și/sau managerilor la cumpărarea de acțiuni emise de societățile comerciale care se privatizează, modificată și completată (în prezent abrogată) și art. 18, art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, modificată și completată, în ceea ce privește dizolvarea pe cale judecătorească, pentru insolvabilitate, a asociațiilor de tip P.A.S. care au fost  înființate în temeiul Legii nr.77/1994 și al art.16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997, după caz”. Dos.nr.1922/1/2018
Decizia nr.21 din 15 octombrie 2018
13. 16.07.2018 „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 129 alin. (2) pct. 2, art. 129 alin. (3), art. 130 alin. (2) şi (3), art. 131, art. 136 alin. (1), art. 200 alin. (2) Cod procedură civilă, în sensul de a stabili dacă necompetenţa materială procesuală a secţiei/completului specializat este o excepţie de ordine publică sau privată”- Dos.nr.1244/1/2018
Decizia nr.17 din 17 septembrie 2018
14. 30.07.2018 „Interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 43 din Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin Legea nr. 25/1999, art. 10 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată şi completată și art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, modificată şi completată în ceea ce priveşte instanţa de contencios administrativ (curtea de apel sau tribunalul) competentă să soluţioneze litigiile care au ca obiect acţiuni în anularea deciziilor de imputare şi a hotărârilor comisiilor de jurisdicție a imputațiilor constituite la nivelul ministerelor şi autorităţilor publice centrale, atunci când reclamanții au urmat procedura administrativ-jurisdicţională prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 121/1998” Dos.nr.2062/1/2018
Decizia nr. 23 din 12 noiembrie 2018
15. 22.08.2018 Stabilirea competenței materiale de soluționare a recursurilor declarate ca urmare a pronunțării de către Curtea Constituțională a Deciziei nr. 369/2017, împotriva hotărârilor pronunțate în apel de către tribunale, în cauzele având ca obiect cereri evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 lei inclusiv” Dos.nr.1778/1/2018
Decizia nr.18 din 01 octombrie 2018
16. 22.08.2018 „Interpretarea şi aplicarea unitară a legii în ceea ce priveşte chestiunea de drept referitoare la înţelesul obligaţiei de declarare a adunărilor care se desfăşoară în exteriorul sau în incinta sediilor ori a imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat reglementată de dispoziţiile art. 3 prima teză din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, ca element constitutiv al contravenţiilor prevăzute de dispoziţiile art. 26 alin. (1) lit. a) şi lit. d) din Legea nr. 60/1991, republicată” Dos.nr.1811/1/2018
Decizia nr.19 din 15 octombrie 2018
17. 22.08.2018 „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 226 din Legea           nr. 71/2011, raportat la art. 95 pct. 2 Cod procedură civilă, privind determinarea competenţei materiale procesuale a tribunalelor specializate (Argeş, Cluj, Mureş) în soluţionarea, în apel, a cererilor formulate în procedura executării silite, respectiv: contestaţia la titlu, contestaţia la executare propriu zisă, încuviinţarea executării silite şi altele specifice, ţinând seama de lipsa unui criteriu legal pentru atribuirea competenţei în aceste litigii, în care titlul executoriu este emis în contextul exploatării unei întreprinderi” Dos.nr.1527/1/2018
Decizia nr.2 din 14 ianuarie  2019
18. 11.09.2018 „Interpretarea şi aplicarea unitară a prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a) – g), l) şi n), art. 27 alin. (1), (2), (3) şi (5) şi art. 32 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, art. 8 din Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, republicată, precum şi ale art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale” Dos.nr.1827/1/2018
Decizia nr.20 din 15 octombrie 2018
19. 05.11.2018 „Interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 26 alin. (4) teza ultimă din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, în cazul reglementat de art. 30 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 303/2004 republicată, privind statutul judecătorilor şi procurorilor”  Dos.nr.2576/1/2018
Decizia nr.24 din 26 noiembrie 2018
20. 09.11.2018 „Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1616 – 1618 lit. c) rap. la art. 499, 514 alin. (1) și (3), 515, 525 alin. (1), 529 – 531 din Codul civil și art. 729 alin. (3) și (7) din Codul de procedură civilă, referitor la posibilitatea compensării pe cale judiciară a obligațiilor de întreținere datorate de părinți copiilor, atunci când copiii au fost separați, iar fiecare dintre părinți prestează întreținere copilului (copiilor) care nu locuiește (locuiesc) împreună cu el” Dos.nr.2960/1/2018
Decizia nr.6 din 11 februarie 2019
21 19.12.2018 «Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 30 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi art. 3 pct. 1 din Legea minelor nr. 85/2003, în sensul de a (se) stabili dacă activitatea desfăşurată în cadrul unităţilor de prospecţiuni geologice sau de exploatări în subteran este considerată activitate desfăşurată în „unitate minieră” şi poate fi încadrată în condiţii speciale de muncă» Dos.nr.3000/1/2018
Decizia nr.9 din 11 martie 2019
22 20.12.2018 În interpretarea prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 și art. 1 alin. (2) din Legea nr. 330/2009, să se stabilească momentul până la care reclamanții - magistrații sunt îndreptățiți să beneficieze de plata drepturilor  bănești majorate cu indexările în procent de 18%, prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007, respectiv dacă aceste indexări puteau fi acordate numai până la intrarea în vigoare a Legii nr. 330/2009, sau dimpotrivă, acestea ar fi trebuit acordate și plătite reclamanților și după intrarea în vigoare a Legii nr. 330/2009 Dos.nr.2807/1/2018
Decizia nr.7 din 11 februarie 2019