RECURSURI ÎN INTERESUL LEGII - ÎN MATERIE CIVILĂ stema_rotunda_mica.png
2020

 

Nr.crt. Data promovării recursului
în interesul legii
Obiectul recursului în interesul legii Decizia Înaltei Curți de
Casație și Justiție
1. 07.02.2020 ,,Contencios subiectiv sau contencios obiectiv. Organism social interesat - asociaţie, invocarea interesului legitim public trebuie sau nu să fie subsidiară invocării unui interes legitim privat " Dos. nr. 3315/1/2019
Decizia nr.8 din 2 martie 2020
2. 12.02.2020 „Posibilitatea părții în sarcina căreia s-a stabilit amenda judiciară prevăzută de art. 187 alin. (1) pct.1 lit. a) din Codul de procedură civilă, pentru introducerea, cu rea-credinţă, a unor cereri principale, accesorii, adiționale sau incidentale, precum şi pentru exercitarea unor căi de atac, vădit netemeinice, prin aceeaşi hotărâre prin care au fost soluţionate aceste cereri, de a supune instanţei de control judiciar, în căile de atac de reformare, critici care vizează amendarea sa” Dos. nr. 403/1/2020
Decizia nr.12 din 6 mai 2020
3. 12.02.2020 “Dreptul reclamanţilor (judecători şi asistenţi judiciari) de a beneficia de indemnizaţii de încadrare brute lunare calculate în raport de coeficienţii de multiplicare 19,00 - 23,00 prevăzuţi de art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 pentru procurorii D.N.A. şi D.I.I.C.O.T.” Dos. nr. 401/1/2020
Decizia nr.11 din 4 mai 2020
4. 17.02.2020 „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 493 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală în privinţa procedurii de insolvenţă a persoanelor juridice prevăzută de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă” Dos. nr. 459/1/2020
Decizia  nr. 18  din
07 septembrie 2020
5. 27.02.2020 "Competenţa materială procesuală a secțiilor civile în litigiile având ca obiect plata de despăgubiri materiale şi morale formulate de terţele persoane păgubite prin producerea accidentelor de circulaţie, în care calitatea procesuală pasivă o are asigurătorul RCA, iar persoana vinovată are calitate de intervenient forţat sau de pârât alături de asigurătorul RCA, cât şi în litigiile privind acţiunile în regres formulate de asigurător împotriva persoanei vinovate de producerea accidentului. Natura juridică a răspunderii asigurătorului faţă de terţul păgubit (secţiile civile sau secţiile specializate în litigii cu profesionişti) " – 116/C/165/III-5/2020 Dos. nr. 68/1/2020
Decizia nr.13 din 18 mai 2020
6. 04.03.2020 „Stabilirea dacă în noţiunea de probe noi ce pot fi propuse şi încuviințate în faza apelului se includ doar probele propuse în faţa primei instanţe prin cererea de chemare în judecată sau prin întâmpinare şi care au fost respinse pentru nerespectarea condiţiilor ce decurg din dispoziţiile art. 225 şi art. 258 Cod procedură civilă, sau şi acelea care nu au fost propuse în faţa primei instanţe sau au fost propuse tardiv, iar prima instanţă de fond a constatat decăderea”  – 117/C/167/III-5/2020 Dos. nr. 51/1/2020
Decizia nr.9 din 30 martie 2020
7. 04.03.2020 „Corecta aplicare şi interpretare de către instanţele române a art. 4 alin. (1) şi art. 4 alin. (6) din Legea nr. 193/2000 în litigiile în care se analizează caracterul abuziv al comisioanelor de întocmire/analiză dosar şi de gestionare/administrare a creditului”  – 118/C/169/III-5/2020 Dos. nr. 69/1/2020
Decizia nr.10 din 06 aprilie 2020
8. 20.05.2020 „În interpretarea şi aplicarea unitară a art. 472, art. 473 şi art. 491 din Codul de procedură civilă, obiectul apelului sau recursului incident, respectiv provocat, poate privi o parte din hotărârea primei instanţe sau a instanţei de apel care nu a fost atacată cu apel sau recurs principal?” Dos. nr. 957/1/2020
Decizia nr.14 din 22 iunie 2020
9. 20.05.2020 „I. Interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 41 alin.(1) şi art.45 alin.(2) teza I din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență [ex-art.6 alin.(1) şi art.11 alin.(2) teza I din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței], art.260 alin.(1) şi (4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, art.651 alin.(1), art.714 alin.(1) şi art.719 alin.(1) şi (7) din Legea nr.134/2010, privind Codul de procedură civilă, sub aspectul instanţei competente material să soluționeze contestațiile la executare, cererile de suspendare a executării silite şi cererile de suspendare provizorie a executărilor  silite individuale începute de creditorii bugetari în temeiul dispozițiilor art.143 alin.(1) teza finală din Legea nr.85/2014.
II. Interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art.997 alin.(1) din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă [ex-art.581 din Codul de procedură civilă (1865)], art. 233 alin. (1) lit. a) şi art.260 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală în ceea ce privește admisibilitatea cererilor de ordonanță președințială având ca obiect ridicarea, suspendarea şi suspendarea provizorie a măsurilor de executare silită luate de organele de executare fiscală în cazurile în care executarea silită a fost începută de acestea în temeiul art.143 alin.(1) teza finală din Legea nr. 85/2014.”
Dos. nr. 1135/1/2020
Decizia nr.17 din 20 iulie 2020
10. 20.05.2020 „Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 13 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, modificată și completată raportate la dispozițiile art. 31, coroborate cu cele ale art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată sub aspectul momentului de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de a constata contravențiile prevăzute de art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991 și de a aplica amenda prevăzută de alin. (2) al aceluiași articol, în cazul construcțiilor edificate fără autorizație de construire, atunci când acestea conțin toate elementele structurale pentru a fi considerate terminate, în sensul de a se stabili dacă acesta este data terminării în fapt a construcției sau data la care autoritatea competentă a constatat săvârșirea faptei.” Dos. nr. 1134/1/2020
Decizia nr.16 din 20 iulie 2020
11. 18.06.2020 „Acțiunea promovată de angajator în contradictoriu cu salariatul pentru restituirea sumelor achitate de primul celui de-al doilea, de bunăvoie, în baza unei hotărâri judecătorești executorii, de primă instanță, care ulterior este desființată în calea de atac, îmbracă natura juridică a unui conflict de muncă, a cărui soluționare se circumscrie prevederilor art. 256 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, atrăgând, din punct de vedere funcțional şi procesual, competența materială de soluționare în primă instanță în favoarea tribunalului - Secția specializată în litigii de muncă şi asigurări sociale, ori are natura juridică a unei cereri de întoarcere a executării, a cărei soluționare se circumscrie prevederilor art. 724 alin. (3) din Codul de procedură civilă, atrăgând competența materială de soluționare în primă instanță în favoarea instanţei de executare, respectiv a judecătoriei" Dos. nr. 1048/1/2020
Decizia nr.15 din 20 iulie 2020
12. 22.07.2020 „Interpretarea sintagmei <<aceeași pricină>>, care îl face pe judecător incompatibil în temeiul art. 41 alin. 1 teza I din Codul de procedură civilă, în situația în care este învestit să judece o cale extraordinară de atac (revizuire sau contestație în anulare) împotriva unei decizii dată tot într-o cale extraordinară de atac exercitată, succesiv, împotriva hotărârii sale din apel/recurs.
Dacă în temeiul art. 41 alin. 1 raportat la art. 42 alin. 1 pct. 1 Cod procedură civilă, judecătorul care a pronunțat decizia din apel este incompatibil absolut să soluționeze cererea de revizuire/contestație în anulare exercitată împotriva deciziei date în recursul exercitat împotriva deciziei sale din apel "
1142/C/2071/III-5/2020
Dos. nr. 1373/1/2020
Decizia nr.24 din 19 octombrie 2020
13. 22.07.2020 „1. Dacă este admisibilă indicarea de noi bunuri, solicitate în compensare în temeiul art 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 şi art 221 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2013, ulterior primului termen de judecată cu procedura legal îndeplinită în faţa primei instanţe, prin prisma art. 204 alin. (1) Cod procedură civilă?
 2. Dacă este admisibilă direct în apel solicitarea în compensare a unor bunuri neindicate în faţa primei instanţe, în temeiul art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 şi art 221 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2013, prin prisma art. 478 alin. (2) şi alin. (3) şi art 479 alin. (1) Cod procedură civilă şi care este actul procedural prin care apelantul poate formula o astfel de solicitare, în faza apelului?”
1143/C/2073/III-5/2020
Dos. nr. 1374/1/2020
Decizia nr.20 din 14 septembrie 2020
14. 27.07.2020 „Dacă (,) comunicarea informaţiilor de interes public în format electronic se realizează contra cost sau gratuit”.
1140/C/2069/III-5/2020
Dos. nr. 1372/1/2020
Decizia nr.19 din 14 septembrie 2020
15. 31.07.2020 „Aplicabilitatea dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând dreptul comun în materia contenciosului administrativ, în litigiile de funcție publică vizând stabilirea/acordarea drepturilor salariale"
1145/C/2077/III-5/2020
Dos. nr. 1376/1/2020
Decizia nr.22 din 14 septembrie 2020
16. 12.08.2020 „Care este momentul de la care se calculează termenul de prescripție pentru obligații fiscale principale/accesorii aferente impozitului pe profit stabilit suplimentar?” Dos. nr. 1375/1/2020
Decizia nr.21 din 14 septembrie 2020
17. 08.09.2020 „Interpretarea dispozițiilor art.55 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare, în sensul aplicării în timp a dispozițiilor privind taxele de timbru aferente cererilor formulate după intrarea în vigoare a acestui act normativ, în cadrul unei acțiuni introduse în timpul în care erau în vigoare prevederile Legii nr. 146/1997” – 1323/C/2503/III-5/2020 Dos. nr. 1811/1/2020
Decizia nr.25 din 26 octombrie 2020
18. 16.09.2020 1. Dacă sumele plătite de o unitate medicală cu titlu de bursă de rezidențiat unui medic rezident în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 constituie o cheltuială ocazionată cu formarea profesională a acestuia în sensul art. 18 alin. (8) și alin. (81) din Ordonanța Guvernului nr.18/2009;
2. În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, dacă aceste sume trebuie restituite de medic în cazul în care acesta, deși nu continuă raporturile de muncă pe o durată egală cu durata rezidențiatului cu unitatea medicală cu care a încheiat contractul individual de muncă urmare demisiei, își desfășoară în continuare activitatea în altă unitate medicală publică”.
1468/C/2625/III-5/2020
Dos. nr. 2057/1/2020
Decizia nr.26 din 26 octombrie 2020
19. 24.09.2020 „I. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 51 alin. (2) teza I, alin. (3), alin. (8), alin. (9), alin. (11) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, modificată şi completată, raportate la prevederile art. 2 din Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 7/2016 și Legea nr. 145/2017, aprobate prin Ordinul comun nr. 285/138/2016 al preşedintelui Curţii de Conturi şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii în ceea ce privește posibilitatea foştilor auditori publici externi care, la data îndeplinirii condiţiilor standard de pensionare, aveau o altă ocupaţie, precum şi a foştilor auditori publici externi care, la data solicitării, erau pensionari pentru limită de vârstă, de a beneficia de pensia de serviciu prevăzută de art.51 alin.(3) din lege pentru o vechime minimă de 4 ani în funcția de auditor public extern în cadrul Curții de Conturi.
II. Obligaţia Curții de Conturi de a elibera adeverinţa-tip, prevăzută la art. 51 alin. (14) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, modificată şi completată, necesară în vederea stabilirii pensiei de serviciu persoanelor care nu îndeplinesc cerinţele prevăzute de lege pentru a beneficia de pensia de serviciu în calitate de foşti auditori publici externi” 
Dos. nr. 2551/1/2020
Decizia nr.31 din 07 decembrie 2020
20. 30.09.2020 „Interpretarea şi aplicarea neunitară a dispoziţiilor Anexei VIII, Cap. II, lit. A, Secţiunea II, pct. 6, subpct. 6.2, lit. a) pct. 1 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în corelare cu dispoziţiile art.38 alin.(3), alin. (4) şi alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, modificată şi completată” Dos. nr. 2245/1/2020
Decizia nr.27 din 26 octombrie 2020
21. 19.10.2020 „Interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 17 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic - în sensul de a se stabili instanţa competentă din punct de vedere material procesual de a soluţiona apelul declarat împotriva sentinţei pronunţate de judecătorie în litigiile având ca obiect anularea Deciziilor de instituire a carantinei emise de Direcţia de Sănătate Publică”. Dos. nr. 2458/1/2020
Decizia nr.28 din 09 noiembrie 2020
22. 03.11.2020 „I. Interpretarea şi aplicarea prevederilor art. III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991-înlăturarea (asanarea) sancţiunii nulităţii absolute prin prisma prevederilor art.1 Protocolul I CEDO (dacă un drept afectat de nulitate absolută beneficiază de protecția prevederilor CEDO); II. Interpretarea şi aplicarea prevederilor art. III din Legea nr.169/1997 [alin.(1) lit. a) pct.vi., potrivit modificărilor aduse prin Legea nr.247/2005]-aplicarea în timp a normelor de ordine publică ce reglementează nulitatea absolută; III. Interpretarea şi aplicarea prevederilor art.29 alin.(2) din Legea nr.1/2000; IV. Interpretarea şi aplicarea art. 29 alin.(31) din Legea nr. 1/2000” Dos. nr. 2095/1/2020
Decizia nr.29 din 09 noiembrie 2020
23. 25.11.2020 „Interpretarea şi aplicarea neunitară a dispoziţiilor art. 65 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, referitor la sintagma „cauză reală şi serioasă” în sensul de a se stabili „dacă un caracter serios al concedierii presupune ca, în situaţia reducerii numărului de posturi identice din cadrul unităţii, angajatorul trebuie să aplice unele criterii de departajare/selecţie, pentru a  justifica  alegerea  salariatului/salariaţilor care urmează să fie concediat/concediaţi dintr-un număr de salariaţi care desfăşoară activităţi identice sau similare” Dos. nr. 2558/1/2020
Decizia nr.30 din 07 decembrie 2020
24. 11.12.2020 "În interpretarea dispoziţiilor art. 160 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ (art. 15 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali), a art. 91 alin. (1) ind. 1 din Legea nr. 161/2003 şi art. 25 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 176/2010 intervine sau nu încetarea de drept a mandatului de primar, dacă acesta este ulterior mandatului în cursul căruia a fost constatată starea de incompatibilitate printr-un raport de evaluare întocmit de Agenţia Naţională de Integritate a cărei legalitate a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească, rămasă definitivă" Dos. nr. 2846/1/2020
Decizia nr.1 din 18 ianuarie 2021