RECURSURI ÎN INTERESUL LEGII - ÎN MATERIE CIVILĂ stema_rotunda_mica.png
2021

 

Nr.crt. Data promovării recursului
în interesul legii
Obiectul recursului în interesul legii Decizia Înaltei Curți de
Casație și Justiție
1. 26.01.2021 ”În situaţia în care judecătorul sindic respinge o cerere de trecere a debitorului în procedura de faliment sau confirmă un plan de reorganizare, iar în aceste ipoteze instanţa de apel apreciază întemeiată calea de atac cu caracter devolutiv declarată de către creditor/creditori sau de către administratorul judiciar, cum va proceda instanţa de apel? Va anula sentinţa apelată şi va dispune trimiterea dosarului la judecătorul- sindic cu dispoziţie de trecere a debitorului în faliment sau va schimba sentinţa apelată şi va dispune ea înseşi trecerea debitorului în procedură de faliment, cu desemnarea unui lichidator judiciar provizoriu?”. Dos. nr. 3397/1/2020
Decizia nr.4 din 15.03.2021
2. 28.01.2021 „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.719 alin.(1) din Codul de procedură civilă, în sensul lămuririi sintagmei <<până la soluţionarea contestaţiei la executare>, respectiv dacă aceasta înseamnă până la soluţionarea în primă instanţă a contestaţiei la executare sau până la soluţionarea definitivă a acesteia” Dos. nr. 2969/1/2020
Decizia nr.2 din 08.02.2021
3. 09.02.2021 „1. Dacă, în interpretarea dispoziţiilor art. 96 alin. (1) şi alin. (2) lit. b), art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) şi art. 109 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice coroborat cu prevederile art. 5 alin. (5), art. 21 alin. (3) şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, instanţa de judecată, învestită cu soluţionarea plângerii contravenţionale formulată împotriva unui proces verbal de contravenţie prin care s-a aplicat în temeiul dispoziţiilor art. 96 alin. (1) şi alin. (2) lit. b), art. 100 alin. (3), art. 102 alin. (3) şi art. 109 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice sancţiunea complementară a suspendării temporare a dreptului de a conduce de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, are posibilitatea să examineze proporţionalitatea acestei sancţiuni complementare;  
2. În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, dacă în urma analizării proporţionalităţii sancţiunii complementare a suspendării temporare a dreptului de a conduce de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, instanţa de judecată învestită cu soluţionarea plângerii contravenţionale are posibilitatea să înlăture sancţiunea complementară sau doar posibilitatea reducerii perioadei pentru care aceasta a fost aplicată potrivit legii”
Dos. nr. 3373/1/2020
Decizia nr.5 din 12.04.2021
4. 15.02.2021 «Dacă noţiunea „indiferent de data emiterii” din dispoziţiile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 implică şi actele administrative cu caracter individual adoptate sau emise anterior intrării în vigoare a acestei legi sau doar actele administrative cu caracter individual adoptate sau emise ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004» Dos. nr. 3375/1/2020
Decizia nr.9 din 07.06.2021
5. 23.02.2021 «”Principiul nominalismului monetar, reglementat prin dispoziţiile art. 1578 din Codul civil de la 1864 şi art. 1488 alin. (1) din noul Cod civil, este aplicabil şi contractelor de împrumut încheiate pe teritoriul României între un consumator şi un furnizor de servicii financiare, în cazul cărora suma împrumutată este stabilită în monedă străină, iar restituirea împrumutului prin plăţi periodice (lunare) se realizează în aceeaşi monedă?”» Dos. nr. 3345/1/2020
Decizia nr.3 din 15.03.2021
6. 09.03.2021 „Aplicarea dispoziţiilor art. 120 alin. (5) din Codul Silvic, respectiv dacă personalul silvic beneficiază de un spor de risc de 25% din salariul de bază în absenţa elaborării normelor, regulamentelor, instrucţiunilor şi ghidurilor de bune practici, conform prevederilor art. 115 alin. (1) din Codul Silvic”. Dos. nr. 280/1/2021
Decizia nr.7 din 12.04.2021
7. 11.03.2021 "Compunerea completului de judecată care soluționează conflictul de competență". Dos. nr. 48/1/2021
Decizia nr.8 din 17.05.2021
8. 22.03.2021 „Aplicarea dispoziţiilor art. 55 alin. (3) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, respectiv dacă decizia de zi pe unitate prin care un ofițer este desemnat să îndeplinească atribuții suplimentare specifice funcției de conducere constituie o împuternicire pe funcție, similară celei prevăzute de art. 55 alin. (3) din Legea nr. 293/2004” Dos. nr. 108/1/2021
Decizia nr.6 din 12.04.2021
9. 12.05.2021 „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 50/1991, respectiv dacă în ipoteza în care partea nu a demarat sau nu a finalizat, în termenul acordat, procedura de intrare în legalitate, iar autoritatea nu a obţinut o hotărâre de demolare a construcţiei, prevederile art. 28 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie interpretate în sensul că termenul stabilit în procesul-verbal de constatare a contravenţiei este unul imperativ sau de recomandare?” Dos. nr. 800/1/2021
Decizia nr.10 din 28.06.2021
10. 25.05.2021 „Hotărârea consiliului local de aprobare a unui plan urbanistic zonal reprezintă un act administrativ cu caracter individual sau cu caracter normativ?” Dos. nr. 1133/1/2021
Decizia nr.12 din 28.07.2021
11. 31.05.2021 „1. Personalul auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti, căruia i s-a aplicat, începând cu data de 1.01.2018, dispoziţiile art. 38 alin.(3) lit. a) coroborate cu ale alin. (6) din Legea nr. 153/2017, beneficiază de un cuantum al sporurilor care să nu depăşească limita prevăzută de art. 25 din aceeaşi lege, raportată la ordonatorul de credite care stabileşte drepturile salariale, sau, dimpotrivă, poate beneficia de sporuri în cuantum maxim prevăzut în cuprinsul Anexei V la Legea nr. 153/2017, Cap. VIII, Secţiunea I, art. 4 şi 5 (15% spor condiţii vătămătoare, 25% spor de risc şi suprasolicitare, 5% spor de confidenţialitate), limita prevăzută la art. 25 din Legea nr. 153/2017 urmând a se raporta la ordonatorul principal de credite.
2. Personalul mai sus amintit, căruia i s-a stabilit un cuantum al sporurilor mai mic (în speţă de 30%), prin raportarea limitei prevăzute la art. 25 la nivelul ordonatorului secundar de credite (curte de apel), este îndreptăţit să pretindă plata diferenţelor de drepturi prin raportare la nivelul maxim stabilit în cadrul familiei ocupaţionale (în speţă 45% stabilit la nivelul altor curţi de apel), în temeiul principiilor nediscriminării şi egalităţii, consacrate în cuprinsul art. 6 lit. b şi c din Legea nr. 153/2017, sau, dimpotrivă, aceste acţiuni se impun a fi respinse, pe considerentul că principiul egalităţii, astfel cum este consacrat în cuprinsul art. 6 din Legea nr. 153/2017, face referire numai la salariul de bază, iar o eventuală salarizare discriminatorie rezultă din aplicarea legii, or, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, o astfel de discriminare nu poate fi înlăturată de instanţă prin neaplicarea unei dispoziţii legale sau prin înlocuirea unor norme cu altele”.
Dos. nr. 1127/1/2021
Decizia nr.15 din 28.06.2021
12. 04.06.2021 «Interpretarea sintagmei „alte acte normative” din cuprinsul art. 60 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, în sensul dacă aceasta are în vedere exclusiv dispoziţii cuprinse în acte normative distincte de Legea nr. 263/2010 sau poate fi vorba şi de un text de lege prin care se instituie o excepţie de la regula cu caracter general, chiar dacă textul de lege este inclus într-un act normativ ce constituie dreptul comun în materie » Dos. nr. 1238/1/2021
Decizia nr.13 din 28.06.2021
13. 04.06.2021 ,,În interpretarea şi aplicarea unitară a art. 49 alin. (2) din Codul de procedură civilă, formularea unei cereri de recuzare împiedică efectuarea de acte de procedură în continuarea judecății?” Dos. nr. 1394/1/2021
Decizia nr.14 din 28.06.2021
14. 07.07.2021 „În interpretarea dispoziţiilor art. 108 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat şi ale art. 11 alin. (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, coroborate cu cele ale art. 28 şi art. 30 din Legea nr. 223/2015, sporul pentru contribuţia la Fondul de pensie suplimentară prevăzut de art. 108 din Legea nr. 223/2015 intră în baza de calcul a pensiei, fiind prin urmare, supus plafonării prevăzute de art. 30 din Legea nr. 223/2015, sau este un drept care nu face parte din pensie, astfel că trebuie adăugat la cuantumul acesteia?” Dos. nr. 1325/1/2021
Decizia nr.16 din 13.09.2021
15. 26.07.2021 „Aplicarea şi interpretarea unitară a dispoziţiilor art. 107, art. 113 alin. (1) pct. 3 şi pct. 9 şi art. 116 Cod procedură civilă”

Dos. nr. 1694/1/2021
Decizia nr. 21 din 27.09.2021

16. 03.08.2021 „Aplicarea şi interpretarea unitară a dispoziţiilor art. 651 alin. (1), art. 714, art. 666, art. 712 şi art. 112 Cod procedură civilă”

Dos. nr. 1696/1/2021
Decizia nr. 20 din 27.09.2021

17. 25.08.2021 „Interpretarea și aplicarea dispoziţiilor art.  38 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 462/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 150 alin. (1) şi (2) din Codul muncii, în ceea ce priveşte stabilirea indemnizaţiei de concediu pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare (în prezent, poliţiştii de penitenciare) prin includerea, în cuantumul acestei indemnizaţii, a sporurilor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare şi pentru condiţii grele de muncă, de care această categorie de personal a beneficiat, în perioada de activitate, corespunzător timpului lucrat în locurile de muncă respective”

Dos.nr.2318/1/2021
Decizia nr. 23 din 15.11.2021

18. 01.09.2021 „Interpretarea art. 382 lit. h) și art. 536 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a art. 1 lit. p) teza I din Legea nr. 62/2011 a dialogului social și a art. 23 alin. (1) și (6) din Legea nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, urmând a statua căror secții sau completuri specializate din cadrul tribunalelor le aparține competența materială funcțională de soluționare în primă instanță a cauzelor având ca obiect obligarea instituțiilor publice din cadrul Jandarmeriei Române la plata unor drepturi salariale către personalul militar al acestora: celor specializate în materia conflictelor de muncă sau celor specializate în materia contenciosului administrativ”

Dos. nr. 1922/1/2021
Decizia nr. 19 din 27.09.2021

19. 15.09.2021 ,,Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru în cauze în care ca urmare a decesului făptuitorului se pronunţă o soluţie de clasare de către procuror” Dos. nr. 2057/1/2021
Decizia nr. 22 din 11.10.2021
20. 26.10.2021 „Modul de calcul al gradației de merit și al majorării pentru dirigenție, acordate personalului didactic al cărui salariu de bază nu a atins nivelul prevăzut pentru anul 2022, creșteri/majorări reglementate de art.5 alin.(1) și art 8 din anexa nr.1, Capitolul I litera B, din Legea-cadru nr.153/2017”

Dos.nr.2453/1/2021
Decizia nr. 24 din 15.11.2021

21. 26.10.2021 Interpretarea și aplicarea dispoziţiilor art. 58 alin. (5) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, modificată și completată, art. 94 pct. 1 lit. b) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, modificată și completată (atât în redactarea anterioară Legii nr. 310/2018, cât și în redactarea ulterioară acestei legi), art. 100 alin. (2) și (4) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, art. 2 alin. (1) lit. c), f) și i) şi alin. (2), art. 5 alin. (2) şi art. 10 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată şi completată, în ceea ce priveşte competenţa materială procesuală de soluţionare în primă instanţă a contestațiilor formulate împotriva dispoziţiilor emise de primari în soluţionarea cererilor de rectificare a actelor de stare civilă, în sensul de a se stabili dacă această competenţă revine judecătoriilor sau secţiilor de contencios administrativ şi fiscal ale tribunalelor.”

Dos.nr.2705/1/2021
Decizia nr. 28 din 06.12.2021

22. 29.10.2021 “În interpretarea şi aplicarea art. 166 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice/art. 971 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, raportat la art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, controlul de legalitate a documentului constatator care conține informații referitoare la neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant/contractant asociat şi la eventualele prejudicii se realizează de instanța de contencios administrativ potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 sau de instanța civilă în condiţiile art. 53 alin. (1l) din Legea nr. 101/2016 şi ale art. 8 alin. (2) din Legea nr. 554/2004?”

Dos.nr.2469/1/2021
Decizia nr. 25 din 15.11.2021

23. 17.11.2021 1. Instanța învestită cu o cerere de suspendare provizorie a executării este obligată să își stabilească competenţa potrivit dispozițiilor generale?
2. În cazul unui răspuns pozitiv la prima întrebare, în situaţia în care constată că nu este competentă să soluţioneze cauza pe fond, instanţa învestită cu o cerere de suspendare provizorie a executării silite poate să pronunţe o soluție de declinare a competenței?
Dos.nr.2618/1/2021
Decizia nr. 27 din 06.12.2021
24. 03.12.2021 „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 13 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, art. 106 alin. (2) şi art. 160 din Legea nr. 53/2003, republicată privind Codul muncii, art. 10 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului [actual art. 1 alin. (6) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului], în sensul de a se stabili dacă diurna în cuantum de 2% din indemnizaţia de încadrare brută lunară se stabileşte prin raportare la întreaga perioadă pentru care s-a dispus delegarea sau detașarea ori proporţional cu perioada efectiv lucrată”.

Dos.nr. 2972/1/2021
Decizia nr.3 din 07.02.2022