RECURSURI ÎN INTERESUL LEGII - ÎN MATERIE CIVILĂ stema_rotunda_mica.png
2022

 

Nr.crt. Data promovării recursului
în interesul legii
Obiectul recursului în interesul legii Decizia Înaltei Curți de
Casație și Justiție
1. 04.01.2022 „Perimarea unei cereri de chemare în judecată sau a unei căi de atac în condiţiile art. 416 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în cazul suspendării dispuse de către instanţă în baza dispozițiilor art. 413 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă, în ipoteza în care partea interesată nu solicită repunerea cauzei pe rol în termen de șase luni de la soluţionarea cauzei de către C.J.U.E. Suntem în prezența unui caz de repunere a cauzei pe rol din oficiu sau nu?”

Dos.nr. 2943/1/2021
Decizia nr.2 din 31.01.2022

2. 11.01.2022 „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 603 alin. (3) din Codul de procedură civilă cu privire la sintagma „după verificarea ... respectării condiţiilor”, în sensul de a se stabili dacă instanţa de judecată, învestită în baza prevederilor legale amintite, analizează doar condiţiile formale ale hotărârii arbitrale sau şi pe cele de fond”

Dos.nr.  2905/1/2021
Decizia nr.1 din 31.01.2022

3. 28.01.2022 „Interpretarea și aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) și (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, art. 7 alin. (4) și (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fondurile publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal bugetare și art. 12 alin. (8) și (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, în sensul de a se stabili dacă sporul pentru risc și suprasolicitare neuropsihică în cuantum de 25% aplicat la salariul brut lunar, acordat inspectorilor antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală prin ordin al președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) face parte sau nu din categoria sporurilor al căror cuantum se menține în plată în perioada 1 martie 2017 - 31 decembrie 2017” Dos.nr. 183/1/2022
Decizia nr. 11/21.03.2022
4. 01.02.2022 „Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1 alin. (51) și art. 5 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice în anul 2015, precum și alte măsuri din domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări prin Legea  nr. 71/2015, a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 31 alin. (1)-(13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal bugetare, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2016 aprobată cu modificări prin Legea nr. 250/2016 sensul de a se stabili dacă, raportat la dispoziţiile art. 16 alin. (1) din Capitolul VIII- ,,Reglementări specifice personalului din sistemul justiţieiʺ - Anexa VI- <<Familia ocupațională de funcții bugetare ,,Justițieʺ>> la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice, egalizarea la nivel maxim a indemnizațiilor asistenților judiciari presupune sau nu majorarea indemnizației lunare de încadrare în raport cu vechimea efectiv realizată în funcție.”

Dos.nr. 212/1/2022
Decizia nr. 12/06.06.2022

5. 03.02.2022 Interpretarea și aplicarea prevederilor art. 684 și art. 687 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și ale art. 94 pct. 1 lit. k) și art. 95 pct. 1 din Codul de procedură civilă, în sensul de a stabili competența materială de soluționare a cauzelor având ca obiect obligarea pe temei delictual a pârâților la achitarea daunelor morale/materiale pentru malpraxis, în situația în care a fost sau nu urmată procedura reglementată de dispozițiile art. 679 - 685 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Dos.nr. 3065/1/2021
Decizia nr. 5/21.02.2022

6. 04.02.2022 "I. În interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 430 alin. (2) din Codul de procedură civilă, conceptul de autoritate de lucru judecat nu permite existenţa unei neconcordanţe între dispozitivul şi considerentele hotărârii, cu excepţia cazului în care neconcordanţa este justificată prin prisma incidenţei în cauză a pricipiului non reformatio in pejus?
II. Sintagma ,,cazurile anume prevăzute de lege” statuată în cuprinsul art. 481 din Codul de procedură civilă, în care legea admite posibilitatea agravării situaţiei părţii în propria cale de atac, prin derogare de la principiul non reformatio in pejus, trebuie interpretată în sensul că sfera acestor cazuri se circumscrie doar excepției autorității de lucru judecat, în aplicarea art. 432 teza a II-a din Cod procedură civilă sau, dimpotrivă, și altor excepţii procesuale (de fond și de procedură) absolute, de ordine publică, apte să infirme legalitatea unei hotărâri pronunțate de către instanța ierarhic inferioară cu nesocotirea unor dispoziţii imperative menite să asigure și să ocrotească securitatea socială şi ordinea juridică?"

Dos.nr. 3036/1/2021
Decizia nr. 4/21.02.2022

7. 11.02.2022 „Interpretarea şi aplicarea neunitară a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, coroborat cu art. 125 (actualul art. 265) din Codul fiscal, art 670 alin. (2) din Codul de procedură civilă şi Ordinul ministrului justiţiei nr. 2550/C/2006, astfel cum a fost modificat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2561/C din 30 iulie 2012” Dos.nr. 3123/1/2021
Decizia nr. 6/07.03.2022
8. 21.02.2022 „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 39 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare raportate la prevederile art. l - 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, cu modificările şi completările ulterioare, la prevederile art. 1 şi art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările ulterioare, precum şi la prevederile art. 2 din Ordinul ministrului de interne nr. 283/2002 privind încadrarea personalului Ministerului de Interne în condiţii de muncă deosebite, speciale şi alte condiţii, nepublicat în Monitorul Oficial al României, Partea I” Dos.nr. 59/1/2021
Decizia nr. 8/07.03.2022
9. 08.03.2022 „Dacă, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2523 Cod civil, trebuia beneficiarul să cunoască drepturile financiare cuvenite, cu consecinţa curgerii termenului de prescripţie a dreptului material la acţiune împotriva sa, în condiţiile în care acesta nu a efectuat demersuri în vederea aflării conţinutului Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2004 pentru stabilirea sporurilor specifice şi a drepturilor de diurnă, cazare şi hrană cuvenite personalului participant la misiuni în afara teritoriului statului român, cu modificările şi completările ulterioare, act normativ ce are caracter militar, nepublicat în Monitorul Oficial al României şi necomunicat pe nicio altă cale beneficiarilor drepturilor, dar la a cărui existenţă s-a făcut trimitere în anumite acte legislative publicate în Monitorul Oficial, fără ca în cuprinsul acestor acte legislative să se fi prevăzut conţinutul hotărârii de guvern nepublicate?”

Dos.nr.159/1/2022
Decizia nr. 10/21.03.2022

10. 13.04.2022 „În interpretarea art. 120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, prin raportare la dispozițiile art. 405 alin. (1) din Codul de procedură civilă din 1865, respectiv ale art. 706 alin. (1) din Codul de procedură civilă din 2010,  care este termenul de prescripție a dreptului de a obține executarea silită a unui contract de ipotecă imobiliară, încheiat sub regimul Codului civil din 1864 şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, pentru garantarea unei obligații de plată ce decurge dintr-un contract de credit pentru care s-a constatat că a intervenit prescripția dreptului de a cere executarea silită a creanței?
Chestiunea principală de drept este aceea de a stabili dacă se aplică termenul de prescripție special, de 10 ani, în materia acțiunilor ipotecare imobiliare sau dacă se aplică termenul de prescripție general, de 3 ani, aplicabil deopotrivă acțiunilor personale”.

Dos.nr.471/1/2022
Decizia nr.13/06.06.2022

11. 02.06.2022 1. În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 169 alin. (1) lit. d) teza finală din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, în cazul în care pârâtul nu predă documentele şi actele financiar-contabile practicianului în insolvenţă, prezumţia legală se întinde şi asupra condiţiilor răspunderii delictuale privind existenţa faptei ilicite şi asupra prejudiciului?
 2. În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 169 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, în ipoteza în care pârâtul nu predă documentele şi actele financiar contabile practicianului în insolvenţă, reclamantul are sarcina de a dovedi o legătură de cauzalitate între fapta pârâtului şi intrarea debitorului în insolvenţă?

 

Dosar nr. 893/1/2022
Decizia nr. 14 din 27 iunie 2022

 

12. 01.08.2022 Sunt suspendate de drept, în condiţiile art. 262 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, căile de atac declarate de debitorul societate de asigurare/reasigurare împotriva hotărârilor judecătoreşti prin care au fost soluţionate acţiunile unui creditor/unor creditori introduse pe rolul instanţelor înaintea deschiderii procedurii de faliment a acestui debitor? Dosar nr. 1276/1/2022
Decizia nr. 19 din 3 octombrie 2022
13. 01.08.2022 Interpretarea și aplicarea neunitară a dispozițiilor art. 3 coroborat cu art. 6-8 și art. 12, raportat la Anexa II din Ordinul nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităților și categoriilor profesionale cu condiții deosebite care se încadrează în grupele I și II de muncă în vederea pensionării și dispozițiile art. 1-5 din Ordinul nr. 125/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităților și categoriilor profesionale cu condiții deosebite care se încadrează în grupele I și II de muncă în vederea pensionării, pentru perioada lucrată după 1 martie 1990, în sensul de a se stabili dacă activitatea desfășurată în cadrul centrelor teritoriale de calcul este considerată activitate desfășurată în condiții speciale și poate fi încadrată în grupa a II- a de muncă Dosar nr. 1393/1/2022
Decizia nr. 17 din 3 octombrie 2022
14. 01.08.2022 În aplicarea art. 14 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, în litigiile având ca obiect plângere contravenţională, instanţa de judecată poate invoca, din oficiu, prescripţia executării sancţiunii contravenţionale? Dosar nr. 1423/1/2022
Decizia nr. 18 din 3 octombrie 2022
15. 05.08.2022 Art. 52 alin. (2) din Codul muncii, raportat la Decizia Curții Constituționale a României nr. 405/ 2016, își găsește aplicarea și în ipoteza dezincriminării faptei care a stat la baza formulării plângerii penale de către angajator, pe parcursul procesului penal (în faza de cercetare penală sau în faza judecății), în considerarea caracterului exonerator de răspundere civilă contractuală a angajatorului al actului de dezincriminare al autorității conform art. 1.352 din Codul Civil? 
Situația avută în vedere este cea în care, după ce se soluționează procesul penal prin clasarea cauzei sau, după caz, prin achitare, pe motiv că fapta nu este prevăzută de legea penală, salariatul solicită obligarea angajatorului la despăgubiri pentru toată perioada suspendării contractului de muncă.
Dosar nr. 1134/1/2022
Decizia nr. 15 din 19 septembrie 2022
16. 25.08.2022 În interpretarea dispoziţiilor art. 165 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în sensul de a stabili dacă la calculul drepturilor de pensie trebuie avute în vedere toate veniturile salariale efectiv încasate, anterior datei de 01.04.2001, cu privire la care au fost achitate contribuţiile de asigurări sociale, independent de caracterul permanent sau nepermanent al acestor venituri şi de faptul că au făcut sau nu parte din baza de calcul al pensiilor conform legislaţiei anterioare datei de 01.04.2001 Dosar nr. 1544/1/2022
Decizia nr. 22 din 17 octombrie 2022
17. 07.09.2022 „Dispoziţiile art. 52 alin. (4) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, introduse prin Legea nr. 101/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995, se interpretează în sensul că, de la data intrării lor în vigoare, se aplică şi persoanelor prevăzute de art. 36 alin. (1) lit. e) şi h) din Legea nr. 80/1995, care au trecut în corpul ofiţerilor anterior Legii nr. 101/2019?”, Dosar nr. 1368/1/2022
Decizia nr. 16 din 3 octombrie 2022
18. 29.09.2022 În interpretarea art. 454 din Codul de procedură civilă, va fi exonerat pârâtul de la plata cheltuielilor de judecată în situația în care obiectul acțiunii îl reprezintă un litigiu din categoria celor nesusceptibile de procedura punerii în întârziere, respectiv un litigiu privind anularea unui act pentru care legea prevede că singura modalitate de anulare este contestația introdusă la instanța competentă și care poate fi formulată doar în cadrul unui termen de decădere (cum ar fi contestația la decizia de stabilire a pensiei, contestația la executare, plângerea contravențională etc.) sau un litigiu în care hotărârea nu se poate pronunța doar pe baza recunoașterii pârâtului? Dosar nr. 1525/1/2022
Decizia nr. 21 din 17 octombrie 2022
19. 07.10.2022 1. Dacă drepturile băneşti privind diurna în valută şi suma pentru facilitarea legăturii cu familia şi recreere, reglementate de prevederile art. 1 alin. (1) şi art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2004 pentru stabilirea sporurilor specifice şi a drepturilor de diurnă, cazare şi hrană cuvenite personalului participant la misiuni în afara teritoriului Statului Român, nepublicată în Monitorul Oficial al României, trebuie acordate de Statul Român indiferent de plata aceloraşi drepturi de către aliații/organizaţiile internaţionale/partenerii externi sub egida cărora se desfăşoară misiunea, chiar şi sub o altă denumire şi într-un alt cuantum, dar în acelaşi scop, având în vedere şi acordurile/înțelegerile tehnice europene sau internaţionale încheiate, în acest sens, existând, totodată dificultăţi din partea unităţilor angajatoare în a face dovada încasării drepturilor băneşti de către reclamanţi din partea aliaților/organizaţiilor internaţionale/partenerilor externi, întrucât sumele de bani au fost virate direct în contul personal al participanţilor la misiuni.
2. Dacă prevederile art. 1 alin. (1) şi art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2004 pentru stabilirea sporurilor specifice şi a drepturilor de diurnă, cazare şi hrană cuvenite personalului participant la misiuni în afara teritoriului statului român se interpretează în sensul că diurna în valută şi suma pentru facilitarea legăturii cu familia şi recreere au ca scop acoperirea cheltuielilor legate de instalarea, întreţinerea şi orice alte cheltuieli uzuale în legătură cu locul misiunii, similar sumelor stabilite de organizaţiile internaţionale sub denumirea BLA (Boarding and Lodging Allowance - acordată de OSCE), MSA (Mission Subsistence Allowance - acordată de ONU), DSA (Daily Subsistence Allowance - acordată de Consiliul Uniunii Europene) sau au un scop diferit, respectiv acoperă riscul/alte inconveniente de ordin moral la care este supus personalul participant în teatrele de operații în cadrul misiunilor în afara teritoriului Statului Român”
Dosar nr. 1847/1/2022
Decizia nr. 24 din 14 noiembrie 2022
20. 31.10.2022 Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/2020, în sensul de a se stabili dacă acest temei legal astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 166/2021 privind modificarea și completarea art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență este aplicabil cererilor în curs de soluționare la data intrării în vigoare a Legii  nr. 166/2021 Dosar nr. 1938/1/2022
Decizia nr. 26 din 14 noiembrie 2022
21. 04.11.2022 „Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 226 și 228 din Legea nr. 71/ 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare, raportat la dispozițiile art. 95 punctul 2 din Codul de procedură civilă, privind determinarea competenței materiale procesuale a tribunalelor specializate (Argeș, Cluj, Mureș) sau a secțiilor/completelor specializate din cadrul celorlalte tribunale în soluționarea apelurilor declarate împotriva soluțiilor de respingere de către judecătorii a cererilor de încuviințare a executării silite, în cazul în care titlul executoriu este emis de un profesionist în contextul exploatării unei întreprinderi” Dosar nr. 1925/1/2022
Decizia nr. 26 din 14 noiembrie 2022
22. 24.11.2022 În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 174 din Secțiunea a 9-a denumită Închiderea procedurii, din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, ale art. 173 alin. (2), precum și ale art. 180 din aceeași lege, închiderea procedurii insolvenței se poate dispune înainte de soluționarea definitivă a dosarului asociat având ca obiect acțiunea de atragere a răspunderii pentru intrarea în insolvență, formulată în temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014? Dosar nr. 2180/1/2022
Decizia nr. 27 din 12 decembrie 2022