RECURSURI ÎN INTERESUL LEGII - ÎN MATERIE CIVILĂ stema_rotunda_mica.png
2023

 

Nr.crt. Data promovării recursului
în interesul legii
Obiectul recursului în interesul legii Decizia Înaltei Curți de
Casație și Justiție
1. 17.01.2023 „Interpretarea și aplicarea dispoziţiilor art. 562 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată și completată prin Legea nr. 197/2021, în sensul de a se stabili dacă:
1. acestea recunosc ope legis o reducere a vârstei standard de pensionare cu 13 ani pentru persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 25 ani în activitățile prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 263/2010, modificată și completată prin Legea nr. 197/2021, indiferent de condițiile în care a fost încadrată activitatea de angajator (fostul angajator) conform legislației anterioare și ulterioare datei de 1.04.2001 și indiferent de tipul contribuției de asigurări sociale datorată de angajator (fostul angajator) la sistemul public de pensii;
2. excepția de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 (instituită prin dispoziţiile art. 562 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, modificată și completată prin Legea nr. 197/2021) vizează exclusiv modificarea condiției de vârstă pentru înscrierea la pensia prevăzută de art. 51 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, beneficiul reducerii de vârstă fiind în continuare condiționat de dovedirea stagiului legal de cotizare legal necesar în condițiile speciale de muncă (ori în ipotezele asimilate acestuia) sau excepția vizează inclusiv modalitatea de determinare a stagiului de cotizare doar prin raportate la tipul activității desfășurate subsumate prevederilor art. 30 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 263/2010, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 197/2021ˮ

Dos.nr. 2648/1/2022
Decizia nr.2 din 13.03.2023

2. 27.01.2023 „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 253 alin. (1) lit. c) din Codul civil şi ale art. 94 alin. (1) lit. h) şi k) şi art. 95 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în sensul de a se stabili competenţa materială de soluţionare a cauzelor având ca obiect cereri de constatare a caracterului ilicit al faptei care aduce atingere unor drepturi nepatrimoniale, cereri întemeiate pe prevederile art. 253 alin. (1) lit c) din Codul civil, atunci când acestea sunt formulate simultan cu cereri întemeiate pe dispoziţiile art. 253 alin. (4) din Codul civil de a se acorda despăgubiri pentru prejudiciul nepatrimonial cauzat care nu depăşesc valoarea de 200.000 de lei inclusiv” Dos.nr. 9/1/2023
Decizia nr.1 din 13.03.2023
3. 09.03.2023 Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 651 alin. (1) teza I din Codul de procedură civilă raportat la art. 109 din același act normativ, în sensul de a se stabili dacă instanță de executare poate fi judecătoria în a cărei circumscripție teritorială se află, la data sesizării organului de executare, dezmembrământul fără personalitate juridică al unei persoane juridice de drept privat, pentru obligațiile ce urmează a fi executate în acel loc sau care izvorăsc din acte încheiate prin reprezentantul dezmembrământului ori din fapte săvârşite de acesta.

Dosar nr. 671/1/2023
Decizia nr. 6 din 15.05.2023

4. 28.03.2023 În interpretarea art. 129 alin. (2) pct. 2, art. 130 alin. (2), art. 131 alin. (1), art. 133 și art. 136 din Codul de procedură civilă, ce va determina competența materială procesuală a instanței de control judiciar: competența materială procesuală a instanței care a judecat litigiul în fond ori natura, obiectul sau valoarea pretenției dedusă judecății? Dos.nr. 268/1/2023
Decizia nr.4 din 24.04.2023
5. 28.03.2023 Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 31 alin. (12) din Legea nr. 360/2002 introduse prin art. I din Legea nr. 288/2018, în sensul de a se stabili dacă dreptul la compensația lunară pentru chirie poate fi recunoscut poliţiştilor care au încheiat contracte de credit ipotecar/imobiliar anterior intrării în vigoare a Legii nr. 288/2018 Dos.nr. 426/1/2023
Decizia nr.12 din 19.06.2023
6. 06.04.2023 Instanța competentă material să soluționeze cererea privind anularea deciziei directorului Administrației Naționale a Penitenciarelor de stabilire a locului de detenție pentru executarea pedepsei și/sau a deciziei de respingere a cererii de transfer la alt penitenciar Dos.nr. 516/1/2023
Decizia nr.3 din 24.04.2023
7. 13.04.2023 Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. II alin. (5) raportat Ia alin. (1) din Legea nr. 130/2015, pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, în sensul de a se stabili dacă, pentru a obţine beneficiul pensiei de serviciu reglementată de aceste prevederi legale, era necesară formularea unei cereri de către personalul auxiliar de specialitate pe perioada în care acesta se afla în plată cu pensia de serviciu stabilită potrivit vechilor prevederi ale Legii nr. 567/2004

Dosar nr. 564/1/2023
Decizia nr. 5 din 15.05.2023

8. 08.05.2023 În interpretarea dispoziţiilor art. 142 şi 144 din Codul de procedură civilă şi art. 59 din Legea nr. 304/2022, compunerea completului competent să soluţioneze cereri de strămutare este format în toate situaţiile dintr-un singur judecător, sau este format şi din doi sau trei judecători, după caz, dacă se cere strămutarea soluţionării unui dosar aflat în faza de apel sau de recurs? Dosar nr. 1023/1/2023
Decizia nr. 10 din 19.06.2023
9. 09.05.2023 Interpretarea și aplicarea neunitară a dispozițiilor art. IV alin. (1) din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea și completarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar – veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative, în sensul de a se stabili dacă acestea sunt sau nu aplicabile în absența adoptării de către puterea executivă a normelor metodologice de aplicare prevăzute de art. V din această lege, pentru perioada 16 decembrie 2019 – 23 iulie 2020 Dos.nr. 963/1/2023
Decizia nr.9 din 29.05.2023
10. 15.05.2023 Interpretarea şi aplicarea în timp a dispoziţiilor art. 53 alin. (1) şi alin. (11) din Legea nr. 101/2016 şi V alin. (3) din Legea nr. 208/2022, în sensul de a se stabili competenţa materială de soluţionare a litigiilor privind executarea contractelor de achiziţii publice înregistrate pe rolul instanţelor după intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii nr. 101/2016 prin Legea nr. 208/2022, respectiv după data de 10.09.2022 Dosar nr. 1026/1/2023
Decizia nr. 11 din 19.06.2023
11. 25.05.2023 În cazul nerespectării termenului de 30 de zile reglementat de art. 21 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, asigurătorul datorează penalități de 0,2% pe zi de întârziere?

Dosar nr. 1025/1/2023
Decizia nr.18 din 23.10.2023

12. 15.06.2023 Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 178 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății [respectiv art. 180 alin. (1) lit. b) din același act normativ, forma în vigoare până la data de 31.08.2015, data republicării legii] Dosar nr. 1305/1/2023
Decizia nr.14 din 26.06.2023
13. 20.07.2023 ,,Dacă dispozițiile art. 2 alin. (1) și art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 2 alin. (1) și (3) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.550/2004 de aprobare a Normele metodologice de evaluare a pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în vederea recalculării în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, în interpretarea dată acestor texte prin Decizia nr. 11/2015 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent să judece recursul în interesul legii, mai pot fi sau nu aplicate în privinţa revizuirii drepturilor de pensie cuvenite după data de 1 ianuarie 2016 (când au devenit aplicabile prevederile art. 1691 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice)?ˮ 

Dosar nr. 1958/1/2023
Decizia nr.17 din 23.10.2023

14. 21.07.2023 Se poate considera că prevederea art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, derogă de la prevederile art. 204 alin. (1) din Codul de procedură civilă în sensul că, în ipoteza formulării unei plângeri contravenţionale, petentul nu are posibilitatea de a-şi modifica cererea de chemare în judecată, inclusiv prin formularea unor motive noi de nelegalitate/netemeinicie a procesului-verbal, ulterior expirării termenului de 15 zile de la comunicarea procesului verbal de contravenţie? Dosar nr. 1577/1/2023
Decizia nr. 16 din 18.09.2023
15. 07.09.2023 În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1 alin. (2) lit. b), art. 4 alin. (1) și art. 5 alin. (7) din Decretul – Lege nr. 118/ 1990  din 30 martie 1990  privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial nr. 1208 din 10 decembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, în cazul persoanelor constituite în prizonieri de către partea sovietică anterior datei de 23 august 1944 și reținute în captivitate după încheierea armistițiului, perioada de prizonierat pentru stabilirea bazei de calcul a indemnizației potrivit art. 4 alin. (1) include și perioada de prizonierat anterioară datei de 23 august 1944? Dosar nr. 2233/1/2023
Decizia nr. 20 din 13.11.2023
16. 02.10.2023 „1. În interpretarea şi aplicarea art. 35 şi 95 din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, coroborate cu art. 6, art. 33 şi art. 35 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2002 cu privire la asociaţii şi fundaţii, precum şi cu art. 8 din Regulamentul privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, aprobat prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 954/2000, afilierea de noi membri ai unei federații sportive reprezintă sau nu:
-o modificare de act constitutiv, în sensul art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2002 în forma aplicabilă până la data intrării în vigoare a Legii nr. 276/2020 pentru modificarea şi completarea ordonanţei (5 decembrie 2020), respectiv
-o modificare de statut, în sensul aceluiaşi text în forma aplicabilă după intrarea în vigoare a Legii nr. 276/2020?
2. În consecinţă, drepturile ce rezultă din calitatea de membru (în special dreptul de a fi convocat şi de a vota în adunarea generală) iau naştere de la momentul adoptării de către federație a hotărârii de afiliere ori sunt condiţionate de înscrierea în Registrul federaţiilor?”
Dosar nr. 2223/1/2023
Decizia nr. 19 din 13.11.2023
17. 16.10.2023 Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi art. 4 alin. (2) – (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 în raport cu art. 32 – 34 din Decretul-Lege nr. 115/1938 şi art. I din Decretul nr. 176/1948 pentru a se stabili calitatea Eparhiei Reformare din Ardeal de persoană îndreptăţită la retrocedarea bunurilor imobile în privinţa cărora, la data preluării abuzive, în cărţile funciare figura drept proprietar al bunurilor imobile Colegiul Reformat Bethlen din Aiud sau o altă entitate cu sau fără personalitate juridică Dosar nr. 2296/1/2023
Decizia nr. 21 din 13.11.2023
18. 06.11.2023 Dacă ,,indemnizația de încadrare brută lunară avutăˮ la care se referă art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, modificată și completată, în care sunt incluse drepturile acordate prin hotărâri judecătorești definitive privind recalcularea drepturilor salariale prin utilizarea coeficienților de multiplicare prevăzuți la lit. A nr. crt. 6-13 din anexa nr.1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 pentru procurorii DNA și DIICOT este limitată la nivelul indemnizației lunare pentru anul 2022, potrivit dispozițiilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată? Dosar nr. 2641/1/2023
Decizia nr. 3 din 11.03.2024
19. 09.11.2023 Îndreptățirea sau nu a asistentului personal al persoanei cu handicap grav la acordarea sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare, reglementat în cuprinsul Anexei nr. 9, pct. IV, lit. A, subpunctul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 153/2018; cu precizarea, că, în ipoteza unui răspuns afirmativ, se impune a se statua dacă acordarea sporului este condiționată sau nu de existența unui buletin de expertizare a locului de muncă, în condițiile în care, de principiu, locul de muncă al asistentului personal este la propriul domiciliu Dosar nr. 2391/1/2023
Decizia nr. 23 din 27.11.2023
20. 14.11.2023 Aplicarea dispozițiilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în situația acordării diferențelor de drepturi salariale dintre cele efectiv încasate de magistrați (judecători și procurori) și cele de care beneficiază procurorii din cadrul D.N.A./D.I.I.C.O.T. Dosar nr. 2393/1/2023
Decizia nr. 4 din 11.03.2024