MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

SECŢIA DE RESURSE UMANE ŞI DOCUMENTARE

 

Structura Secţiei de resurse umane şi documentare

În cadrul Secţiei de resurse umane şi documentare funcţionează:

 1. Serviciul de documentare şi statistică judiciară
 2. Serviciul de organizare şi resurse umane
 3. Serviciul de registratură generală, grefă, arhivă şi relaţii cu publicul

Conducerea Secţiei de resurse umane şi documentare şi atribuţiile acesteia

 1. Secţia de resurse umane şi documentare exercită atribuţiile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind structura şi organizarea parchetelor, evidenţa personalului Ministerului Public şi administrarea carierei acestuia, precum şi atribuţiile privind activitatea de analiză, studii şi documentare juridică, de cunoaştere a cauzelor care generează şi a condiţiilor care favorizează criminalitatea, de centralizare şi prelucrare a datelor statistice şi pe cele privind protecţia minorilor, de registratură şi arhivă şi coordonează aceste activităţi desfăşurate de celelalte parchete.
 2. Secţia este condusă de un procuror şef secţie, ajutat de un procuror şef secţie adjunct.
 3. Procurorul şef secţie are următoarele atribuţii:
 1. organizează, conduce, controlează şi răspunde de activitatea personalului din cadrul secţiei, luând sau, după caz, propunând conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie măsurile care se impun pentru desfăşurarea corespunzătoare a acesteia;
 2. stabileşte atribuţiile manageriale delegate procurorului şef secţie adjunct;
 3. repartizează procurorilor şi celuilalt personal din subordine, spre soluţionare, lucrările înregistrate în secţie, potrivit dispoziţiilor art. 18 alin. (3) lit. b), care se aplică în mod corespunzător;
 4. colaborează, în condiţiile legii, cu conducerile parchetelor cu privire la selecţionarea, încadrarea, evaluarea şi perfecţionarea profesională a personalului, cu excepţia procurorilor;
 5. asigură legătura cu Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, precum şi cu alte instituţii publice, în vederea realizării atribuţiilor specifice activităţii de resurse umane;
 6. desemnează grefierii cu atribuţii privind primirea şi înregistrarea corespondenţei, potrivit legii;
 7. ia măsuri pentru asigurarea primirii de la Regia Autonomă "Monitorul Oficial", în ziua publicării, a monitoarelor oficiale în care sunt publicate acte normative care prezintăinteres pentru activitatea parchetelor, decizii ale Curţii Constituţionale şi ale Curţii Europene a Drepturilor Omului;
 8. elaborează semestrial programul de activitate al secţiei, asigură şi urmăreşte realizarea integrală a obiectivelor şi a acţiunilor în termenele prevăzute;
 9. exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege şi regulamente sau dispuse de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
4. Procurorul şef secţie adjunct are următoarele atribuţii:
 1. organizează, conduce, controlează şi răspunde de îndeplinirea atribuţiilor manageriale delegate de procurorul şef secţie;
 2. soluţionează lucrările repartizate de procurorul şef secţie şi de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
 3. exercită atribuţiile procurorului şef secţie, în absenţa acestuia;
 4. exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege şi regulamente sau dispuse de procurorul şef secţie ori de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

 

SERVICIUL DE DOCUMENTARE ŞI STATISTICĂ JUDICIARĂ

 

Atribuţii şi conducere

(1) Procurorii din cadrul Serviciului de documentare şi statistică judiciară au următoarele atribuţii:

A. Atribuţii de documentare:

a) studiază modul de aplicare a legii în domeniile de competenţa structurilor de parchet din cadrul Ministerului Public, identifică situaţiile de aplicare greşită sau neunitară a unor dispoziţii legale, elaborează note de studiu cu privire la problemele de drept controversate şi formulează propuneri de soluţionare a acestora, pe care le prezintă conducerii secţiei şi a Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

b) elaborează lucrări cu caracter teoretic şi practic şi acordă Sprijinul ştiinţific necesar direcţiilor, secţiilor, serviciilor şi birourilor din cadruf Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi parchetelor din subordinea acestuia;

c)  editează trimestrial revista «Pro Lege» şi asigură difuzarea acesteia la toate parchetele şi instituţiile interesate, din ţară şi din străinătate;

d)  colaborează cu Serviciul de cooperare judiciară Internaţională, relaţii internaţionale şi programe pentru cunoaşterea legislaţiei şi a sistemelor judiciare ale altor ţări, în special ale celor din Uniunea Europeană, şi întocmeşte lucrări de sinteză privind rolul, atribuţiile şi perspectivele Ministerului Public în contextul european;

e)  elaborează proiectul Regulamentului de ordine interioară al parchetelor şi propun, când este cazul, modificarea şi completarea acestuia, potrivit normelor de tehnică legislativă;

f)  elaborează proiectele ordinelor cu caracter normativ ale procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi ale altor acte normative şi propun, când este cazul, modificarea, completarea şi abrogarea acestora, potrivit normelor de tehnică legislativă;

g) ţin evidenţa ordinelor cu caracter normativ ale procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şl le comunică Consiliului Superior al Magistraturii;

h) elaborează observaţii şi propuneri la proiectele de legi şi alte acte normative în legătură cu activitatea Ministerului Public;

i) propun procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie criteriile care trebuie să stea la baza constituirii sistemului informaţional din cadrul Ministerului Public şl măsuri pentru actualizarea acestuia, atunci când se Impune;

j) coordonează activitatea de documentare juridică la nivelul Ministerului Public;

k) studiază cauzele care generează sau favorizează criminalitatea şi prezintă conducerii Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie propuneri în vederea eliminării acestora, precum şi pentru modificarea legislaţiei în domeniu;

I) întocmesc anual analiza principalilor indicatori de calitate ai activităţii Ministerului Public, pe baza informărilor primite de la structura competentă din cadrul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la parchetele de pe lângă curţile de apel;

m) asigură difuzarea către toate structurile de parchet a materialelor realizate în îndeplinirea activităţilor prevăzute în această secţiune, inclusiv publicarea pe site-ul Ministerului Public;

n) asigură publicarea pe site-ul Ministerului Public a materialelor de interes pentru activitatea parchetelor realizate şi de alte structuri ale Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

o) îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute în legi speciale sau stabilite prin dispoziţia procurorului ierarhic superior.
 

B.  Atribuţii de statistică judiciară:

a) centralizează, prelucrează şi arhivează informaţiile şi datele statistice privind activitatea parchetelor;

b) stabileşte, în colaborare cu alte structuri din cadrul Ministerului Public, Ministerului Justiţiei şi Consiliului Superior al Magistraturii, Indicatorii statistici privind activitatea parchetelor şi nomenclatorul de infracţiuni, elaborează proiectul formularelor statistice privind activitatea parchete'or şi pe cel al ghidului de completare a formularelor statistice, pe care le supune spre aprobare Consiliului Superior al Magistraturii;

c) îndrumă activitatea de statistică judiciară a parchetelor din cadrul Ministerului Public;

d) asigură documentarea şi instruirea personalului Ministerului Public în domeniu! statisticii judiciare;

e) furnizează datele statistice şi materialele de specialitate solicitate de structurile din cadrul Ministerului Public, Ministerului Justiţiei şi Consiliului Superior al Magistraturii;

f) furnizează date statistice Institutului Naţional de Stafistică, autorităţilor şi instituţiilor publice naţionale ori altor organisme interne şi internaţionale interesate;

g) furnizează rapoarte statistice pentru întocmirea proiactului Raportului anual de activitate al Ministerului Public;

h) întocmeşte semestrial şi anual Analiza indicatorilor statistici privind activitatea Ministerului Public, documentarul indicatorilor statistici ai activităţii Ministerului Public Şi documentarul stării infracţionale;

1) exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege şi regulamente sau stabilite prin dispoziţia procurorului ierarhic superior.

(2) Serviciul de documentare şi statistică judiciară este condus de un procuror şef serviciu.

(3)în cadrul Serviciului de documentare şi statistică judiciara funcţionează biblioteca. Personalul din cadrul bibliotecii organizează şi gestionează fondul documentar al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, potrivit dispoziţiilor Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale regulamentului propriu, aprobat prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

(4) Personalul din cadrul bibliotecii se subordonează procurorului şef al Serviciului de documentare şi statistică judiciară.

 

SERVICIUL DE ORGANIZARE ŞI RESURSE UMANE

 

Atribuţii şi conducere

 1. Personalul din cadrul Serviciului de organizare şi resurse umane are următoarele atribuţii:
 1. organizează şi ţine la zi evidenţa procurorilor, a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, a personalului auxiliar de specialitate şi celui conex acestuia, a funcţionarilor publici şi a personalului contractual al parchetelor, în raport cu numărul de posturi prevăzut în statele de funcţii şi de personal ale Ministerului Public;
 2. evaluează, cel puţin o dată pe an, volumul de activitate al parchetelor şi propune procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie măsuri pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi;
 3. stabileşte elementele de bază ale structurii organizatorice a parchetelor, respectiv descrierea şi cerinţele posturilor, interdependenţa dintre funcţiile de conducere şi cele de execuţie, relaţiile organizaţionale şi alte elemente;
 4. centralizează informaţiile privind responsabilităţile pe care le are Ministerul Public în domeniul resurselor umane;
 5. pune în aplicare ordinele şi deciziile procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi ale procurorilor generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel, în domeniul resurselor umane şi asigură informarea personalului din parchete cu privire la acestea;
 6. comunică Consiliului Superior al Magistraturii ordinele şi deciziile procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind cariera procurorilor;
 7. supune spre aprobare măsurile metodologice şi organizatorice privind circulaţia proiectelor de ordine din sfera de competenţă a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi constituirea unei evidenţe speciale a acestora, inclusiv în format electronic;
 8. întocmeşte dosarele de pensionare pentru personalul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi documentaţia cerută de lege pentru actualizarea sau recalcularea pensiilor;
 9. întocmeşte, completează şi păstrează Registrul opis alfabetic de evidenţă a salariaţilor (R 41) pentru personalul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
 10. participă în comisiile de concurs şi în cele de soluţionare a contestaţiilor privind funcţionarii publici, personalul auxiliar de specialitate şi cel conex acestuia, precum şi personalul contractual, stabilite prin ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
 11. coordonează întocmirea şi actualizarea fişelor posturilor pentru personalul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în condiţiile legii;
 12. întocmeşte şi actualizează propunerile privind statele de funcţii şi de personal ale parchetelor din cadrul Ministerului Public, cu excepţia Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;
 13. organizează şi coordonează activitatea de evaluare a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, a personalului auxiliar de specialitate şi celui conex acestuia, a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
 14. asigură evidenţierea, inventarierea, selecţionarea, păstrarea şi folosirea documentelor repartizate serviciului, potrivit legii şi Nomenclatorului arhivistic;
 15. eliberează şi ţine evidenţa legitimaţiilor de serviciu şi a cartelelor de acces;
 16. redactează şi prezintă procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie proiectele de ordine de delegare a procurorilor din structurile Ministerului Public, cu excepţia Direcţiei Naţionale Anticorupţie, precum şi a deciziilor de delegare a personalului auxiliar de specialitate şi celui conex acestuia şi a altor categorii de personal din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
 17. organizează examenele şi concursurile pentru recrutarea şi promovarea personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, a personalului auxiliar de specialitate şi celui conex acestuia, a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
 18. întocmeşte proiectele ordinelor sau, după caz, ale deciziilor de numire, promovare, detaşare, trecere în alte sectoare de activitate, transfer sau eliberare din funcţie a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, a funcţionarilor publici, a personalului contractual şi a personalului auxiliar de specialitate şi celui conex acestuia din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
 19. efectuează cercetarea prealabilă în cazul sesizării comiterii unor abateri disciplinare de către personalul auxiliar de specialitate şi celui conex acestuia, funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, întocmeşte actul de constatare şi propune, dacă este cazul, aplicarea unor sancţiuni disciplinare categoriilor de personal respective;
 20. întocmeşte şi prezintă procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie proiectele ordinelor de stabilire a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale procurorilor de la toate parchetele, a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, ale deciziilor de stabilire a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului auxiliar de specialitate şi celui conex acestuia încadrat la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi contractele de muncă şi deciziile/ordinele de stabilire a drepturilor salariale ale personalului contractual şi funcţionarilor publici din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
 21. calculează drepturile băneşti cuvenite procurorilor, personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, funcţionarilor publici, personalului contractual, personalului auxiliar de specialitate şi celui conex acestuia, ca urmare a majorărilor survenite, a încetării suspendării activităţii, a pensionării şi a recalculării pensiilor, în condiţiile legii;
 22. examinează contestaţiile procurorilor şi ale celorlalte categorii de personal cu privire la acordarea drepturilor salariale;
 23. exercită atribuţiile care derivă din aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative ce cuprind reglementări referitoare la această categorie profesională;
 24. exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege şi regulamente sau stabilite prin dispoziţia procurorului ierarhic superior.

2. Serviciul de organizare şi resurse umane este condus de un procuror şef serviciu.
 

SERVICIUL DE REGISTRATURĂ GENERALĂ, GREFĂ, ARHIVĂ ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

Atribuţii şi conducere

 1. Personalul din cadrul Serviciului de registratură generală, grefă, arhivă şi relaţii cu publicul are următoarele atribuţii:
 1. înregistrează şi distribuie corespondenţa adresată procurorului general, prim- adjunctului procurorului general şi adjunctului procurorului general, precum şi structurilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
 2. înregistrează, analizează şi distribuie celorlalte parchete corespondenţa de competenţa lor, trimisă Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, încunoştinţând în acest sens petenţii;
 3. trimite altor autorităţi şi instituţii publice corespondenţa greşit îndreptată către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, încunoştinţând în acest sens petenţii;
 4. organizează şi coordonează activitatea de primire, înregistrare, repartizare, circulaţie şi păstrare a lucrărilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
 5. realizează activităţile de arhivă, potrivit legii;
 6. organizează activitatea de relaţii cu publicul, conform art. 142;
 7. primeşte şi înregistrează sesizările penale, alte plângeri, cereri, memorii şi petiţii ale persoanelor fizice şi reprezentanţilor persoanelor juridice;
 8. aduce la cunoştinţă conducerii secţiei problemele deosebite apărute în cadrul activităţii de relaţii cu publicul, în scopul informării de îndată a conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
 9. exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege şi regulamente sau stabilite prin dispoziţia procurorului ierarhic superior.

2. Serviciul de registratură generală, grefă, arhivă şi relaţii cu publicul este condus de un procuror şef serviciu.