MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

SECŢIA DE URMĂRIRE PENALĂ ŞI CRIMINALISTICĂ

 

Structura Secţiei de urmărire penală şi criminalistică

În cadrul Secţiei de urmărire penală şi criminalistică funcţionează:

A.  Serviciul de urmărire penală:

a)  Biroul de urmărire penală;

b)  Biroul de criminalistică;

B.   Serviciul pentru coordonarea activităţii Ministerului Public în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală

 

Conducerea Secţiei de urmărire penală şi criminalistică şi atribuţiile acesteia

(1) Secţia de urmărire penală şi criminalistică exercită atribuţiile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în legătură cu activitatea de urmărire penală, potrivit legii, şi coordonează activitatea de urmărire penală şi activitatea de criminalistică desfăşurate de celelalte parchete.

(2) Secţia de urmărire penală şi criminalistică este condusă de un procuror şef secţie, ajutat de un procuror şef secţie adjunct.

(3) Procurorul şef secţie are următoarele atribuţii:

a) organizează, conduce, controlează şi răspunde de activitatea personalului din cadrul secţiei, luând sau, după caz, propunând conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie măsurile care se impun pentru desfăşurarea corespunzătoare a acesteia;

b) repartizează spre soluţionare dosarele penale şi celelalte lucrări înregistrate în secţie direct procurorilor sau prin procurorul şef serviciu ori procurorul şef birou, după caz.

Dosarele penale şi celelalte lucrări sunt repartizate procurorilor pe baza următoarelor criterii obiective: specializarea, aptitudinile, experienţa, numărul de dosare aflate în lucru şi gradul lor de complexitate, specificul fiecărui caz în parte, cazurile de incompatibilitate şi conflict de interese, în măsura în care sunt cunoscute, precum şi alte situaţii deosebite;

c)  dispune măsurile necesare pentru păstrarea în condiţii de confidenţialitate a Registrului de evidenţă privind metodele speciale de supraveghere şi cercetare (R-6), a Registrului special privind măsurile de protecţie a persoanelor vătămate, părţilor civile, martorilor, investigatorilor sub acoperire, informatorilor şi a colaboratorilor (R-7), a suporturilor care conţin rezultatul activităţilor de supraveghere tehnică, precum şi a altor documente care impun păstrarea în astfel de condiţii, fără să constituie documente clasificate;

d) stabileşte atribuţiile manageriale delegate procurorului şef secţie adjunct;

e) analizează legalitatea şi temeinicia soluţiilor adoptate de către procurorii din secţie;

f)  analizează cauzele în care s-a dispus clasarea ori renunţarea la urmărire penală faţă de inculpaţii arestaţi preventiv;

g) elaborează semestrial programul de activitate al secţiei, asigură şi urmăreşte realizarea integrală a obiectivelor şi a acţiunilor în termenele stabilite;

h) exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege sau dispuse de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

(4) Procurorul şef secţie adjunct are următoarele atribuţii:

a) organizează, conduce, controlează şi răspunde de îndeplinirea atribuţiilor manageriale încredinţate de procurorul şef secţie;

b) soluţionează lucrările repartizate de procurorul şef secţie şi de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

c) exercită atribuţiile procurorului şef secţie, în absenţa acestuia;

d) exercită orice alte atribuţii dispuse de procurorul şef secţie sau de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

(5) Procurorul şef serviciu şi procurorul şef birou au următoarele atribuţii:

a) organizează, coordonează, controlează şi răspund de activitatea personalului din subordine privind îndeplinirea la timp şi în mod corespunzător a atribuţiilor de serviciu;

b) repartizează lucrările de competenţa serviciului, respectiv a biroului personalului din subordine, dacă această atribuţie le este delegată total sau parţial de procurorul şef secţie şi verifică soluţionarea în termen a acestora;

c) soluţionează dosare penale şi alte lucrări repartizate, conform specializării proprii;

d) exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege şi regulamente sau stabilite prin dispoziţia procurorului ierarhic superior.
 

Serviciul de urmărire penală

 

Conducerea serviciului

Serviciul de urmărire penală este condus de un procuror şef serviciu.

BIROUL DE URMĂRIRE PENALĂ

(1) Procurorii din cadrul Biroului de urmărire penală au următoarele atribuţii:

a) efectuează urmărirea penală în cauzele penale de competenţa lor, potrivit legii;

b) efectuează urmărirea penală în cauzele penale preluate, în condiţiile legii, de la alte parchete;

c) redactează notele scrise cu privire la admisibilitatea ori temeinicia plângerii împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată si răspunsul la cererile şi excepţiile formulate de către inculpat ori excepţiile ridicate din oficiu parchetului în procedura de cameră preliminară;

d) participă la judecarea contestaţiilor cu privire la modul de soluţionare a cererilor şi a excepţiilor, precum şi împotriva soluţiilor prevăzute la art. 346 alin. (3) - (5) din Codul de procedură penală, în procedura de cameră preliminară;

e) din dispoziţia procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, analizează cererile de preluare a unor cauze de competenţa parchetelor ierarhic inferioare în vederea efectuării urmăririi penale şi propun măsuri de soluţionare, potrivit legii;

f) întocmesc analiza activităţii secţiei şi evoluţia indicatorilor statistici;

g) analizează cauzele cu inculpaţi arestaţi preventiv în care judecătorii de cameră preliminară sau instanţele judecătoreşti au pronunţat hotărâri definitive de restituire şi propun măsuri corespunzătoare;

h) soluţionează orice alte lucrări repartizate, de competenţa secţiei;

i) exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege şi regulamente sau stabilite prin dispoziţia procurorului ierarhic superior.

(2) Biroul de urmărire penală este condus de un procuror şef birou.

BIROUL DE CRIMINALISTICĂ

(1) Procurorii din cadrul Biroului de criminalistică au următoarele atribuţii:

a) efectuează urmărirea penală în cauzele penale de competenţa lor, potrivit legii;

b) efectuează urmărirea penală în cauzele preluate, în condiţiile legii, de la alte structuri de parchet, în special, a unor cauze penale complexe, care necesită aplicarea metodelor ştiinţifice şi a mijloacelor tehnice criminalistice;

c) exercită atribuţiile prevăzute în art. 20 alin. (1) lit. c) şi d) în cauzele de competenţă proprie;

d) acordă sprijin sub aspect tehnic, tactic şi metodologic procurorilor de la alte parchete care desfăşoară activitate de urmărire penală proprie, în cauzele penale cu grad mare de complexitate, în vederea eficientizării şi dinamizării activităţii de urmărire penală;

e) organizează evidenţa centralizată a cauzelor penale având ca obiect infracţiuni săvârşite cu intenţie, care au avut ca urmare moartea unei persoane, aflate în evidenţa cauzelor cu autori neidentificaţi;

f) asigură efectuarea lucrărilor criminalistice de laborator;

g) elaborează lucrări de analiză vizând aspecte de ordin tehnic, tactic şi metodologic privind folosirea de către procurori a mijloacelor criminalistice;

h) asigură difuzarea către parchete, în scopul documentării, a lucrărilor elaborate pe plan intern şi în străinătate cu privire la metodele şi mijloacele tehnice, a regulilor şi procedeelor tactice criminalistice necesare descoperirii, cercetării şi prevenirii diferitelor categorii de infracţiuni;

i) exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege şi regulamente sau stabilite prin dispoziţia procurorului ierarhic superior.

(2)  În cadrul Biroului de criminalistică îşi desfăşoară activitatea tehnicieni criminalişti asimilaţi grefierilor, conform art. 91 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Tehnicienii criminalişti prevăzuţi la alin. (2) au următoarele atribuţii:

a) îl însoţesc pe procuror la cercetarea la faţa locului în cazul săvârşirii unor infracţiuni contra vieţii şi al morţilor violente suspecte, precum şi în alte situaţii care impun prezenţa procurorului, asigurând efectuarea fotografiilor judiciare şi a înregistrărilor video prin folosirea tehnicii din dotare, sub îndrumarea exclusivă a procurorului;

b) efectuează lucrări de laborator;

c) întocmesc planşe foto;

d) asigură asistenţa tehnică în cazul înregistrărilor audio şi video, decriptarea suporturilor audio şi video, procesarea imaginilor foto şi video în cursul anchetei desfăşurate de procuror;

e) întreţin aparatura din dotarea laboratorului de criminalistică şi a cabinetelor din cadrul parchetelor de pe lângă tribunale şi gestionează materialele consumabile;

f) organizează şi ţin evidenţa materialelor necesare pentru desfăşurarea activităţii şi asigură conservarea celor utilizate în anchetă.

g) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de procuror.

(4) Biroul de criminalistică este condus de un procuror şef birou.

 

SERVICIUL PENTRU COORDONAREA ACTIVITĂŢII MINISTERULUI PUBLIC ÎN DOMENIUL DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Atributii si conducere

(1) Procurorii din cadrul Serviciului pentru coordonarea activităţii Ministerului Public în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală au următoarele atribuţii:

A. Atribuţii de combatere a infracţiunilor în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală:

a) efectuează urmărirea penală în cauzele penale având ca obiect infracţiuni vizând drepturile de proprietate intelectuală Săvârşite de persoanele a căror calitate atrage competenţa Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi în alte cauze penale, potrivit competenţei stabilite de lege;

b) efectuează urmărirea penală în cauzele penale cu acelaşi obiect, preluate de la alte parchete, în condiţiile prevăzute de lege;

c) exercită atribuţiile prevăzute în art. 20 alin. (1) llt. c) şi d) în cauzele de competenţă proprie;

d) monitorizează cauzele penale iniţiate prin acţiuni comune cu alte instituţii, pe baza informărilor periodice transmise de procurorii anume desemnaţi de la parchetele din teritoriu, cu privire la măsurile dispuse şl la stadiul soluţionării acestora;

e) evaluează activitatea în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală;

f) exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege şi regulamente sau stabilite prin dispoziţia procurorului ierarhic superior.

B. Atribuţii de coordonare a activităţii în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală:

a) asigură coordonarea activităţii instituţiilor competente în protecţia drepturilor de proprietate intelectuală pentru eficientizarea combaterii criminalităţii în domeniu;

b) examinează soluţiile dispuse de parchete în cauzele penale având ca obiect încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, în vederea uniformizării practicii judiciare;

c) coordonează activitatea de specializare a procurorilor desemnaţi cu soluţionarea cauzelor penale având ca obiect protecţia drepturilor de proprietate intelectuală;

d) elaborează buletinul jurisprudenţei în domeniu;

e) întocmesc evaluarea anuală şi semestrială a stării infracţionale în domeniul protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală;

f) elaborează metodologii privind tehnicile şl metodele specifice de investigare a infracţiunilor în acest domeniu;

g) asigură difuzarea către parchete a materialelor elaborate;

h) participă la întocmirea şi dezbaterea proiectelor de modificare a actelor normative în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală;

i) formulează propuneri către conducerea Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea eficientizării aplicării legislaţiei în domeniu;

j) exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege şi regulamente sau stabilite prin dispoziţia procurorului ierarhic superior.

(2)  Serviciul pentru coordonarea activităţii Ministerului Public în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală este condus de un procuror şef serviciu.