MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
SERVICIUL DE COOPERARE JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ, RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI PROGRAME
 
Structura Serviciului de cooperare judiciară internaţională, relaţii internaţionale şi programe
  1. Serviciul de cooperare judiciară internaţională, relaţii internaţionale şi programe funcţionează în subordinea directă a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
  2. În cadrul Serviciului de cooperare judiciară internaţională, relaţii internaţionale şi programe funcţionează:
  1. Biroul de cooperare judiciară internaţională;
  2. Biroul de relaţii internaţionale şi programe;
  3. Compartimentul protocol.
Atribuţiile şi conducerea Serviciului de cooperare judiciară internaţională, relaţii internaţionale şi programe
(1) Serviciul de cooperare judiciară internaţională, relaţii internaţionale şi programe funcţionează în subordinea directă a procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi îndeplineşte activităţile legate de relaţiile externe ale Ministerului Public, precum şi activitatea de protocol.
(2) Procurorii din cadrul Serviciului do cooporare judiciară internaţională, relaţii internaiţionale şi programe au următoarele atribuţii
A. Atribuţii în domeniul cooperării judiciare internaţionale:
a) controlează şi coordonează efectuarea lucrărilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce revin Ministerului Public Tn domeniul cooperării judiciare internaţionale, potrivit legii şi convenţiilor Internaţionale la care ţara noastră este parte;
b) îndeplinesc rolul de autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie penală, în condiţiile legii şi ale normelor de drept internaţional;
c) asistă parchetele competente, atunci când este cazul, la formularea şl soluţionarea cererilor de cooperare judiciară internaţională în materie penală din faza de urmărire penală şi sprijină, în măsura posibilităţilor, contactul direct dintre acestea şi autorităţile solicitate;
d) asigură schimbul de date şi informaţii şi urmăresc respectarea procedurilor de lucru cu ofiţerii şl magistraţii de legătură străini acreditaţi în România sau ai României acreditaţi în străinătate, implicaţi în executarea şi soluţionarea unor cereri de cooperare judiciară internaţională;
e) asigură cooperarea cu misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, precum şi cu misiunile diplomatice şi oficiile consulare străine acreditate în România, în realizarea atribuţiilor parchetelor din cadrul Ministerului Public referitoare la activitatea de urmărire penală sau soluţionarea unor cereri de cooperare judiciară internaţională;
f) facilitează cooperarea judiciară în materie penală în faza de urmărire penală;
g) asigură îndeplinirea atribuţiilor Reţelei judiciare române şi Reţelei judiciare europene, precum şi ale altor reţele internaţionale cu competenţe în domeniul cooperării judiciare internaţionale, prin procurorii desemnaţi să facă parte din aceste structuri;
h) exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege şi regulamente sau stabilite prin dispoziţia procurorului ierarhic superior.
B. Atribuţii în domeniul relaţiilor internaţionale şi programelor:
a) întocmesc şi supun spre aprobare programul de cooperare dintre Ministerul Public şi instituţii similare din străinătate sau organisme internaţionale;
b) pregătesc, în vederea negocierii şi semnării, proiectele protocoatelor şi programelor de asistenţă privind cooperarea dintre Ministerul Public şi instituţii similare din străinătate sau organisme internaţionale;
c) urmăresc modul de realizare şi aplicare a acordurilor, protocoalelor şi programelor de asistenţă în vigoare;
d) asigură redactarea lucrărilor care vizează cooperarea Ministerului Public cu instituţii şi organisme internaţionale, pregătesc şi furnizează informaţiile solicitate de acestea, altele decât cele care fac obiectul unor cereri de cooperare judiciară internaţională;
e) ţin evidenţa procurorilor care cunosc limbi străine;
f) ţin evidenţa procurorilor care au urmat cursuri de pregătire profesională în materia cooperării judiciare internaţionale în ţară sau în străinătate şl a celor care au participat la congrese, conferinţe, seminare, cursuri, simpozioane, comisii internaţionale, grupuri de lucru sau alte manifestări ştiinţifice cu caracter internaţional;
g) ţin evidenţa procurorilor care îndeplinesc rol de puncte de contact în reţelele de drept penal naţionale şl Internaţionale, puncte focale naţionale sau internaţionale;
h) îndeplinesc atribuţii de lider de proiect în programele cu finanţare externă nerambursabilă;
i) asigură participarea reprezentanţilor Ministerului Public la diferite evenimente cu caracter internaţional şi urmăresc întocmirea de rapoarte şi informări în legătură cu problemele abordate în cadrul acestora;
j) reţin cele mai importante probleme, aspecte şi concluzii desprinse din vizitele în străinătate ale reprezentanţilor Ministerului Public şi propun măsuri pentru valorificarea lor în activitatea practică şi în revistele de specialitate juridică editate de Ministerul Public şi alte instituţii publice;
k) întocmesc periodic informări şi studii în legătură cu reglementările din legislaţia statelor europene şl a altor state şl fac propuneri în vederea armonizării legislaţiei interne cu reglementările internaţionale;
I) efectuează traducerea unor materiale prin traducătorii angajaţi de care dispune serviciul;
m) organizează activitatea de primire în audienţă de către conducerea Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a unor delegaţii străine; asigură corespondenţa oficială cu acestea şi pregătesc materialele cuprinzând informaţiile necesare;
n) răspund de organizarea unor conferinţe, seminare, simpozioane şi alte asemenea manifestări cu caracter internaţional ce se desfăşoară în România şi care interesează Ministerul Public;
o) exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege şi regulamente sau stabilite prin dispoziţia procurorului ierarhic superior.
C.  Atribuţii în domeniul protocolului:
a) asigură primirea de către conducerea Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a delegaţiilor străine care vizitează România, la invitaţia Ministerului Public sau a altor instituţii, şi iau măsurile necesare pentru asigurarea traducerii convorbirilor;
b) organizează protocolul delegaţiilor străine aflate în România la invitaţia Ministerului Public;
c) asigură formalităţile necesare deplasărilor în misiuni of ciale ale reprezentanţilor Ministerului Public;
d) ţin legătura cu alte instituţii şi autorităţi publice în domeniul comun de activitate, privind asigurarea protocolului la prmirea şi plecarea delegaţiilor străine, precum şi a delegaţiilor Ministerului Public;
e) asigură rezervările şi organizarea meselor, a transportului şi a cazării delegaţiilor străine aflate în România la invitaţia Ministerului Public, precum şi organizarea unor mese oficiale din dispoziţia conducerii Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ca urmare a solicitării altor instituţii sau autorităţi publice;
f) asigură organizarea şi buna desfăşurare a seminarelor, simpozioanelor, congreselor şi a altor activităţi la care participă conducerea şi personalul din cadrul Ministerului Public, irdusiv rezervările şi cazarea;
g) întocmesc actele necesare privind efectuarea şi achiziţionarea produselor necesare desfăşurării activităţii de protocol;
h) achiziţionează produsele şi asigură protocolul pentru conducerea Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi pentru acţiunile desfăşurate cu diferite ocazii;
i) întocmesc note de fundamentare şi fac propuneri privind cuprinderea în proiectul de buget a cheltuielilor aferente acţiunilor pe care le coordonează;
j) întocmesc notele de fundamentare şi colaborează cu Biroul de achiziţii publica pentru elaborarea Programului anual al achiziţiilor publice de bunuri şi servicii pentru acţiunile desfăşurate la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
k) întocmesc documentele prevăzute de lege privind angajamentele legale, propunerile de angajare a cheltuielilor, angajamentele bugetare şi ordonanţările de plată pentru achiziţiile publice pe care le efectuează;
I) exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege şi regulamente sau stabilite prin dispoziţia procurorului ierarhic superior.
(3} Serviciul de cooperare Judiciară Internaţională, relaţii internaţionale şi programe este condus de un procuror şef serviciu, care exercită următoarele atribuţii:
a) organizează, coordonează, controlează şi răspunde de activitatea personalului din cadrul serviciului;
b) repartizează lucrările spre soluţionare personalului din subordine potrivit dispoziţiilor art. 18 alin. (3) lit. b), care se aplică îh mod corespunzător;
c) asigură obţinerea operativă a informaţiilor necesare procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în îndeplinirea funcţiei sale de reprezentant al Ministerului Public în relaţiile cu autorităţile publice sau cu persoanele juridice şi fizice din străinătate;
d) participă la elaborarea şi soluţionarea lucrărilor complexe sau de importanţă deosebită, date în competenţa serviciului;
e) exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege şi regulamente, aflate în competenţa sa ori stabilite de conducerea Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.